Lisičje ludilo eBook Þ Paperback

Lisičje ludilo eBook Þ Paperback


  Lisičje ludilo eBook Þ Paperback evropskog slikarstva, falsifikovanje umetni kih dela autor progovara o genezi instinktivnog i ivotinjskog u nama, ali i genezi devijacija ljudskog dru tvaOvaj uzbudljiv roman, u kome se prepli u dva prokletstva i paleta patolo kih odre enja, omogu ava itaocu horizontalan i vertikalan pristup istorijskoj, umetni koj, geografskoj i psiholo koj gra i i postavlja pitanje Mo e li se lukavstvom pobediti sopstvena sudbina Najzanimljivije knjige pi u pisci odva ni da kro e putevima kojima ostali nikada ne krenuGlas javnostiPreciznost u naraciji, koja je va na odlika svih Petrovi evih romana, svrstava ga u red pisaca ija se dela pamte po upe atljivosti i efektnostiBorbaMiomir Petrovi svojom nabijenom, vi eslojnom re enicom uvla i itaoca u dilemu nije li mo da destrukcija prirodno stanje stvari BlicPetrovi je efektno, sa dobrim smislom za dramaturgiju ali i za refleksiju, napisao zanimljiv i nadahnut romanPolitikaZgusnutom, briljantnom prozom Miomir Petrovi na originalan na in traga za odgovorima na fundamentalna pitanja ivota i umetnosti Osobit trenutak srpskog romana Ekspres."/>
 • Paperback
 • 247 pages
 • Lisičje ludilo
 • Miomir Petrović
 • Serbian
 • 26 May 2018
 • 8674363091

10 thoughts on “Lisičje ludilo

 1. Mladen Mladen says:

  Dobro zami ljena pri a ali, na alost, lo e realizovana.Kraj naro ito Doslovno prepisivanje delova sa po etka ostavlja utisak lenjosti.Za razliku od Pin onove upotrebe Bordando el manto terrestre, ovde su slike beznade no neiskori ene i svedene na bespotrebno i previ e detaljno opisane predmete, bez efekta na tok pri e, bez koherentne motivske veze teta.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lisičje ludilo[PDF / Epub] ☆ Lisičje ludilo Author Miomir Petrović – Capitalsoftworks.co.uk Razvijaju i dve paralelne pri e povest Marka Terzi a, mladog beogradskog psihologa, i njegovog dede Pavla Bomarova, genijalnog predratnog falsifikatora i te kog izofreni ara Miomir Petrovi , autor Per Razvijaju i dve paralelne pri e povest Marka Terzi a, mladog beogradskog psihologa, i njegovog dede Pavla Bomarova, genijalnog predratnog falsifikatora i te kog izofreni ara Miomir Petrovi , autor Persijskog ogledala i Arhipelaga, otvara novo putovanje kroz lavirinte du e Spu taju i se krugovima pakla na liniji Beograd, Firenca, Budimpe ta, Cirih, Oslo, sve do definicije kako sopstvenog tako i kolektivnog zla etrdesetih i devedesetih godina XX veka , junaci Lisi jeg ludila otvaraju nepremostiv jaz izme u onoga to su verovali da jesu i onoga to zaista jesu Ve to pripovedaju i o devedesetim, o podzemnom ivotu Beograda i Drugom svetskom ratu iz jednog neobi nog ugla istorija klasi nog evropskog slikarstva, falsifikovanje umetni kih dela autor progovara o genezi instinktivnog i ivotinjskog u nama, ali i genezi devijacija ljudskog dru tvaOvaj uzbudljiv roman, u kome se prepli u dva prokletstva i paleta patolo kih odre enja, omogu ava itaocu horizontalan i vertikalan pristup istorijskoj, umetni koj, geografskoj i psiholo koj gra i i postavlja pitanje Mo e li se lukavstvom pobediti sopstvena sudbina Najzanimljivije knjige pi u pisci odva ni da kro e putevima kojima ostali nikada ne krenuGlas javnostiPreciznost u naraciji, koja je va na odlika svih Petrovi evih romana, svrstava ga u red pisaca ija se dela pamte po upe atljivosti i efektnostiBorbaMiomir Petrovi svojom nabijenom, vi eslojnom re enicom uvla i itaoca u dilemu nije li mo da destrukcija prirodno stanje stvari BlicPetrovi je efektno, sa dobrim smislom za dramaturgiju ali i za refleksiju, napisao zanimljiv i nadahnut romanPolitikaZgusnutom, briljantnom prozom Miomir Petrovi na originalan na in traga za odgovorima na fundamentalna pitanja ivota i umetnosti Osobit trenutak srpskog romana Ekspres.


About the Author: Miomir Petrović

Miomir Petrovi je ro en u Beogradu marta godine Diplomirao je na odseku za Dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu , magistrirao je na odseku za Teatrologiju na FDU u Beogradu i doktorirao na odseku za Interdisciplinarne studije pri Rektoratu Univerziteta Umetnosti u Beogradu lan je Udru enja knji evnika Srbije od , kao i lan Udru enja dramskih umetnika Srbije Dobitnik je Oktobarske nagrade grada Beograda za knjigu drama Argivski incident Skup tina grada Beograda, .


10 thoughts on “Lisičje ludilo

 1. Mladen Mladen says:

  Dobro zami ljena pri a ali, na alost, lo e realizovana.Kraj naro ito Doslovno prepisivanje delova sa po etka ostavlja utisak lenjosti.Za razliku od Pin onove upotrebe Bordando el manto terrestre, ovde su slike beznade no neiskori ene i svedene na bespotrebno i previ e detaljno opisane predmete, bez efekta na tok pri e, bez koherentne motivske veze teta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *