Paperback è Amsterdamas princips ePUB Þ

Paperback è Amsterdamas princips ePUB Þ


Amsterdamas princips [PDF / Epub] ☂ Amsterdamas princips By Vilis Lācītis – Capitalsoftworks.co.uk Gr matas darb ba nenotiek Amsterdam , un liel k da a varo u ir cilv ki bez principiem vai gandr z bez principiemKas tad sti ir Amsterdamas princips Termins n k no Amsterdamas sarkano lukturu kvart lie Gr matas darb ba nenotiek Amsterdam , un liel k da a varo u ir cilv ki bez principiem vai gandr z bez principiemKas tad sti ir Amsterdamas princips Termins n k no Amsterdamas sarkano lukturu kvart liem Kad klients atn k uz bordeli un izv las meiteni, vi bie i vien maks par pakalpojumu bargu nauduLab kajos no lab kajiem iest d jumiem tiek pied v ti ar papildu pakalpojumi Viens no t diem ir iesp ja slepeni skat ties uz klientu, kur pa mis meiteni Tas parasti maks v l d rg kTa u visd rg k maks tas, kur slepeni skat s uz to, kur slepeni skat s uz pirmoSt sta mor le vienk r a uz katru l ri i var atrasties pa l ri imTas tad ar ir Amsterdamas princips.

  Paperback è Amsterdamas princips ePUB Þ i vien maks par pakalpojumu bargu nauduLab kajos no lab kajiem iest d jumiem tiek pied v ti ar papildu pakalpojumi Viens no t diem ir iesp ja slepeni skat ties uz klientu, kur pa mis meiteni Tas parasti maks v l d rg kTa u visd rg k maks tas, kur slepeni skat s uz to, kur slepeni skat s uz pirmoSt sta mor le vienk r a uz katru l ri i var atrasties pa l ri imTas tad ar ir Amsterdamas princips."/>
 • Paperback
 • 276 pages
 • Amsterdamas princips
 • Vilis Lācītis
 • Latvian
 • 13 September 2019

About the Author: Vilis Lācītis

Is a well known author, some of his books are a fascination for readers like in the Amsterdamas princips book, this is one of the most wanted Vilis Lācītis author readers around the world.10 thoughts on “Amsterdamas princips

 1. Madara Madara says:

  Brad ana man ir oti tuva t ma, t p c bija interesanti las t, pat atpazinu konkr tas situ cijas no brad t ju forumiem, no kuriem autors ir neap aub mi iedvesmojies Autoram izdev s notur t to interesi par lohatronu , jo las ti trollingi par t du t mu kaut kur internet Joki t di patizli, bet ur tur lasot sm jos Ja jau sm jos un bija emocija, tad jau gr mata izdevusies Gr mata garastr vok a uzlabo anai

 2. Anita Šteinberga Anita Šteinberga says:

  Nosaukums un v ka noform jums, t ir puse no gr matas pan kumiem Un gr matas saturs Tas ir maz kais, to var kaut k piemurgot.N , steidzu j s mierin t, ka tas ir tikai s gr matas cit ts, kas neb t neraksturo o gr matu haa P c vair kiem neveiksm giem m in jumiem jau sam r sen biju atmetusi centienus iem l t jauno latvie u autoru gr matas Joproj m ne uz ko pa i necerot, s ku irst t o Un gr mata sag d ja pat kamu p rsteigumu S kum ita nedaudz uzsv rti b rni gi centieni tek Nosaukums un v ka noform jums, t ir puse no gr matas pan kumiem Un gr matas saturs Tas ir maz kais, to var kaut k piemurgot.N , steidzu j s mierin t, ka tas ir tikai s gr matas cit ts, kas neb t neraksturo o gr matu haa P c vair kiem neveiksm giem m in jumiem jau sam r sen biju atmetusi centienus iem l t jauno latvie u autoru gr matas Joproj m ne uz ko pa i necerot, s ku irst t o Un gr mata sag d ja pat kamu p rsteigumu S kum ita nedaudz uzsv rti b rni gi centieni tekst iep t p c iesp jas vair k sal dzin jumus helikopters k gigantiska pension ta sp re datora deta as k hepatomantijas ritu lam sagatavotas aitas iek as m ko u skrandas, lill k debesmanna ar mellen m Ta u v l k teksts k uva nosl p t ks un sarkasms advanc t ks vizu li is lords ieder j s sav pil apm ram k kanaliz cijas l kas v ks vitam nu table u konkurs reiz m jau grib tos sam ot to dzimteni, sat t lakat k t ds Stabulnieku Uldis, vien g probl ma vi a parasti uzvedas k p d j mirla un grau as pret Un kur v l Skotijas spirta dz anas trad ciju apraksts Kad to cit ju, draugi man vaic ja, vai tas esot no B.Brensona M j s sa priv t s dz ves v sture haa Gr mata tie m auj pasmaid t par sevi, par mums, par politi iem, par autorit t m, par tiem, kas aizbrauku i, un par tiem, kas paliku i Ar visas mums tik paz stam s neg cijas vidusm ra interneta koment t js liek vien d bas z mi starp anonimit ti un aunumu Naids un aunums nedz vo katastrofu un kara zi s N , tie dz vo sadz ves zi u koment ros T pat k smeldze tiek meistar gi iep tas un iev tas konkr t humorpiln situ cij Galvenais nepieiet ai gr matai p rlieku nopietni ar tas, ka m s nepie iram augstas ticam bas pak pi Neiesp jam s misijas vai Ciet rieksta notikumiem, nepadara tos par maz k aizraujo iem Autors viennoz m gi ir iek uvis man las mo autoru sarakst er os pie vi a n kam s pareiz k gan iepriek j s gr matas M s esam piesl gti katrs savai romantikas frekvencei, un t s nu ir t das, k das ir

 3. Sarmīte Sarmīte says:

  Sav anr oti laba las mviela Un kas to lai zina, varb t tie m t ds lohatrons un lohetes past v k cit di izskaidrot neizskaidrojamo l dzcilv ku stulbumu da os politikas jaut jumos Tas vismaz b tu attaisnojums Un galvenie varo i for i, sevi i uris

 4. Liva Liva says:

  Kopum gr mata ir oti tri izlas ma, humoristiska un smadzenes nenogurdino a T da laba izklaides las mviela.Pla k blog Kopum gr mata ir oti tri izlas ma, humoristiska un smadzenes nenogurdino a T da laba izklaides las mviela.Pla k blog

 5. Matīss Matīss says:

  Mansards tom r ir viena d vaina izdevniec ba No grafom nu verb liem pl diem l dz pavisam ret m p rl m.

 6. Bumbierītis Bumbierītis says:

  Kopum visp r man oti gr mata patika bija gan joki, gan detekt vs, gan lohi un lohotroni un visp r g eksistences smeldze Manupr t, oti var just, ka autors ar katru gr matu att st s ja Stroika bija t da amizanti k m kam t maucam kas pie reizes ar padar ja vi u tik for u , tad eit jau var ja just, ka autors ir piedom jis vair k, p t jis da dus uzzi as materi lus un kopum st sts ir t ds sav kt ks Da as vietas bij eni li smiekl gas Viena zvaigzn te nost par to, ka drausm gi ilgi Kopum visp r man oti gr mata patika bija gan joki, gan detekt vs, gan lohi un lohotroni un visp r g eksistences smeldze Manupr t, oti var just, ka autors ar katru gr matu att st s ja Stroika bija t da amizanti k m kam t maucam kas pie reizes ar padar ja vi u tik for u , tad eit jau var ja just, ka autors ir piedom jis vair k, p t jis da dus uzzi as materi lus un kopum st sts ir t ds sav kt ks Da as vietas bij eni li smiekl gas Viena zvaigzn te nost par to, ka drausm gi ilgi vilku gr matas las anu, l dz ar to man da reiz bija gr ti p c ilgajiem p rtraukumiem sekot si etam Bet tas gan bija r ju iemeslu d un nek d gi ne autora vaina

 7. Andris Andris says:

  Diem l s k r d ties, ka L c tis ir no tiem cilv kiem, kuram pa am liekas, ka vi ir aspr t g ks, nek paties b ir, bet t k br iem tie m bija smiekl gi, tad dodu 2,5 zvaigzness Var las t, ja grib s atbalst t viet jos liter ros centienus.Pla k eit Diem l s k r d ties, ka L c tis ir no tiem cilv kiem, kuram pa am liekas, ka vi ir aspr t g ks, nek paties b ir, bet t k br iem tie m bija smiekl gi, tad dodu 2,5 zvaigzness Var las t, ja grib s atbalst t viet jos liter ros centienus.Pla k eit

 8. Sergejs Sergejs says:

  Super gs viena vakara detekt vs, kam ir stipri laic ga noz me un jau m su b rniem to las t b s dikti neinteresanti, jo neb s ne maz k s saj gas, par ko ir runa.

 9. ro ro says:

  Liepnieka l me a politisk s pseidore lijas kas gan dikti pseido vairs neliek s , v rdn cas l me a cietuma IT izteicienu v cel te un provincki rupji t vi i

 10. Liva Liva says:

  Vil an s iepriek j s gr matas lab k patika

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 thoughts on “Amsterdamas princips

 1. Madara Madara says:

  Brad ana man ir oti tuva t ma, t p c bija interesanti las t, pat atpazinu konkr tas situ cijas no brad t ju forumiem, no kuriem autors ir neap aub mi iedvesmojies Autoram izdev s notur t to interesi par lohatronu , jo las ti trollingi par t du t mu kaut kur internet Joki t di patizli, bet ur tur lasot sm jos Ja jau sm jos un bija emocija, tad jau gr mata izdevusies Gr mata garastr vok a uzlabo anai

 2. Anita Šteinberga Anita Šteinberga says:

  Nosaukums un v ka noform jums, t ir puse no gr matas pan kumiem Un gr matas saturs Tas ir maz kais, to var kaut k piemurgot.N , steidzu j s mierin t, ka tas ir tikai s gr matas cit ts, kas neb t neraksturo o gr matu haa P c vair kiem neveiksm giem m in jumiem jau sam r sen biju atmetusi centienus iem l t jauno latvie u autoru gr matas Joproj m ne uz ko pa i necerot, s ku irst t o Un gr mata sag d ja pat kamu p rsteigumu S kum ita nedaudz uzsv rti b rni gi centieni tek Nosaukums un v ka noform jums, t ir puse no gr matas pan kumiem Un gr matas saturs Tas ir maz kais, to var kaut k piemurgot.N , steidzu j s mierin t, ka tas ir tikai s gr matas cit ts, kas neb t neraksturo o gr matu haa P c vair kiem neveiksm giem m in jumiem jau sam r sen biju atmetusi centienus iem l t jauno latvie u autoru gr matas Joproj m ne uz ko pa i necerot, s ku irst t o Un gr mata sag d ja pat kamu p rsteigumu S kum ita nedaudz uzsv rti b rni gi centieni tekst iep t p c iesp jas vair k sal dzin jumus helikopters k gigantiska pension ta sp re datora deta as k hepatomantijas ritu lam sagatavotas aitas iek as m ko u skrandas, lill k debesmanna ar mellen m Ta u v l k teksts k uva nosl p t ks un sarkasms advanc t ks vizu li is lords ieder j s sav pil apm ram k kanaliz cijas l kas v ks vitam nu table u konkurs reiz m jau grib tos sam ot to dzimteni, sat t lakat k t ds Stabulnieku Uldis, vien g probl ma vi a parasti uzvedas k p d j mirla un grau as pret Un kur v l Skotijas spirta dz anas trad ciju apraksts Kad to cit ju, draugi man vaic ja, vai tas esot no B.Brensona M j s sa priv t s dz ves v sture haa Gr mata tie m auj pasmaid t par sevi, par mums, par politi iem, par autorit t m, par tiem, kas aizbrauku i, un par tiem, kas paliku i Ar visas mums tik paz stam s neg cijas vidusm ra interneta koment t js liek vien d bas z mi starp anonimit ti un aunumu Naids un aunums nedz vo katastrofu un kara zi s N , tie dz vo sadz ves zi u koment ros T pat k smeldze tiek meistar gi iep tas un iev tas konkr t humorpiln situ cij Galvenais nepieiet ai gr matai p rlieku nopietni ar tas, ka m s nepie iram augstas ticam bas pak pi Neiesp jam s misijas vai Ciet rieksta notikumiem, nepadara tos par maz k aizraujo iem Autors viennoz m gi ir iek uvis man las mo autoru sarakst er os pie vi a n kam s pareiz k gan iepriek j s gr matas M s esam piesl gti katrs savai romantikas frekvencei, un t s nu ir t das, k das ir

 3. Sarmīte Sarmīte says:

  Sav anr oti laba las mviela Un kas to lai zina, varb t tie m t ds lohatrons un lohetes past v k cit di izskaidrot neizskaidrojamo l dzcilv ku stulbumu da os politikas jaut jumos Tas vismaz b tu attaisnojums Un galvenie varo i for i, sevi i uris

 4. Liva Liva says:

  Kopum gr mata ir oti tri izlas ma, humoristiska un smadzenes nenogurdino a T da laba izklaides las mviela.Pla k blog Kopum gr mata ir oti tri izlas ma, humoristiska un smadzenes nenogurdino a T da laba izklaides las mviela.Pla k blog

 5. Matīss Matīss says:

  Mansards tom r ir viena d vaina izdevniec ba No grafom nu verb liem pl diem l dz pavisam ret m p rl m.

 6. Bumbierītis Bumbierītis says:

  Kopum visp r man oti gr mata patika bija gan joki, gan detekt vs, gan lohi un lohotroni un visp r g eksistences smeldze Manupr t, oti var just, ka autors ar katru gr matu att st s ja Stroika bija t da amizanti k m kam t maucam kas pie reizes ar padar ja vi u tik for u , tad eit jau var ja just, ka autors ir piedom jis vair k, p t jis da dus uzzi as materi lus un kopum st sts ir t ds sav kt ks Da as vietas bij eni li smiekl gas Viena zvaigzn te nost par to, ka drausm gi ilgi Kopum visp r man oti gr mata patika bija gan joki, gan detekt vs, gan lohi un lohotroni un visp r g eksistences smeldze Manupr t, oti var just, ka autors ar katru gr matu att st s ja Stroika bija t da amizanti k m kam t maucam kas pie reizes ar padar ja vi u tik for u , tad eit jau var ja just, ka autors ir piedom jis vair k, p t jis da dus uzzi as materi lus un kopum st sts ir t ds sav kt ks Da as vietas bij eni li smiekl gas Viena zvaigzn te nost par to, ka drausm gi ilgi vilku gr matas las anu, l dz ar to man da reiz bija gr ti p c ilgajiem p rtraukumiem sekot si etam Bet tas gan bija r ju iemeslu d un nek d gi ne autora vaina

 7. Andris Andris says:

  Diem l s k r d ties, ka L c tis ir no tiem cilv kiem, kuram pa am liekas, ka vi ir aspr t g ks, nek paties b ir, bet t k br iem tie m bija smiekl gi, tad dodu 2,5 zvaigzness Var las t, ja grib s atbalst t viet jos liter ros centienus.Pla k eit Diem l s k r d ties, ka L c tis ir no tiem cilv kiem, kuram pa am liekas, ka vi ir aspr t g ks, nek paties b ir, bet t k br iem tie m bija smiekl gi, tad dodu 2,5 zvaigzness Var las t, ja grib s atbalst t viet jos liter ros centienus.Pla k eit

 8. Sergejs Sergejs says:

  Super gs viena vakara detekt vs, kam ir stipri laic ga noz me un jau m su b rniem to las t b s dikti neinteresanti, jo neb s ne maz k s saj gas, par ko ir runa.

 9. ro ro says:

  Liepnieka l me a politisk s pseidore lijas kas gan dikti pseido vairs neliek s , v rdn cas l me a cietuma IT izteicienu v cel te un provincki rupji t vi i

 10. Liva Liva says:

  Vil an s iepriek j s gr matas lab k patika

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *