Paperback è Heba PDF/EPUB Þ

Paperback è Heba PDF/EPUB Þ


Heba ➿ Heba Free ➶ Author Hasan Ali Toptaş – Capitalsoftworks.co.uk nceldi inde, e itli sebeplerle delindi i de olur uykunun Ne bileyim, bazen zihnimizdeki sivri u lu bir hat ra deler onu bazen hen z hazmedemedi imiz bir s z n ac s , bazen kolu baca akl m z n d nda ka nceldi inde, e itli sebeplerle delindi i de olur uykunun Ne bileyim, bazen zihnimizdeki sivri u lu bir hat ra deler onu bazen hen z hazmedemedi imiz bir s z n ac s , bazen kolu baca akl m z n d nda kalan bir d nce yahut bir duygu, bazen de etraf m zda olup biten, bizim fark edemedi imiz me hul bir ey deler te o vakit delinen yerden i erisi g r nmez ama d ar s g r n r Hakikat oradan ger ekte oldu u gibi g r nmez tabii uykunun sisi y z nden, kendisinin biraz berisinde yahut gerisinde g r n r Sise benzemeyen tuhaf bir sisin i indeydi ehir On dokuzuncu kat n hizas nda ben ger e im diyen bir g vercin kanat rp yordu Binnaz Han m n tombul elleri vard Ucu buca g r nmeyen bir bo lu a d t Ziya H r h r ten naylon eritler Te ilerde Suriye Kald r ba n Huoop Y z illi bir ocukluk Efil efil t ten bir pi manl k Hi i te, hi bir ey olmad ik yet i misin De ilim Komutan m Kolonya, limontuzu ve su Bakma yle karanl kta Mensur Aynal kahve G zel Nefise Kim o uzaktaki adam Tufana emanet bir d nya Her k t l k, bir iyili in i ine ak yor i te Heba, g z g z g rmez insafs zl n, do ruya benzemeye muvaffak olan yalan n, utanmazl n, lincin, k st r lm l n roman Edebiyat n kiri lerini atlatan b y k bir yazardan yaln zl n, pi manl n, askerli in, heder olmu bir mr n roman pek kadar yumu ak ve ipek kadar sa lamSad k okurlar i in yeni ke ifler sunacak, yeni tan anlar sad k okurlara d n t recek bir Hasan Ali Topta roman.

  Paperback è Heba PDF/EPUB Þ vard Ucu buca g r nmeyen bir bo lu a d t Ziya H r h r ten naylon eritler Te ilerde Suriye Kald r ba n Huoop Y z illi bir ocukluk Efil efil t ten bir pi manl k Hi i te, hi bir ey olmad ik yet i misin De ilim Komutan m Kolonya, limontuzu ve su Bakma yle karanl kta Mensur Aynal kahve G zel Nefise Kim o uzaktaki adam Tufana emanet bir d nya Her k t l k, bir iyili in i ine ak yor i te Heba, g z g z g rmez insafs zl n, do ruya benzemeye muvaffak olan yalan n, utanmazl n, lincin, k st r lm l n roman Edebiyat n kiri lerini atlatan b y k bir yazardan yaln zl n, pi manl n, askerli in, heder olmu bir mr n roman pek kadar yumu ak ve ipek kadar sa lamSad k okurlar i in yeni ke ifler sunacak, yeni tan anlar sad k okurlara d n t recek bir Hasan Ali Topta roman."/>
 • Paperback
 • 308 pages
 • Heba
 • Hasan Ali Toptaş
 • Turkish
 • 23 March 2017

About the Author: Hasan Ali Toptaş

Hasan Ali Topta , a truck driver s son, was born in Baklan, southwest Anatolia, in After completing his military service, he survived by doing odd jobs until he found a position at the Office of Inland Revenue He worked in various small towns as a bailiff and treasurer, and finally as a tax officer Following the publication of a few short stories in journals and anthologies, he paid for the printing of his first volume of stories Bir G l n Kimli i in He submitted his second novel G lgesizler to the Yunus Nadi Prize jury, and won This novel was later adapted into a feature film Topta has received many other awards, including the Cevdet Kudret Liteary Award for his novel Bin H z nl Haz and the Orhan Kemal Award for Best Novel for Uykular n Do usu Yaln zl klar , poetic texts he constructed as a series of encyclopedia entries, has been successfully adapted to the stage Topta retired in , and since then has dedicated himself fulltime to his writing His most recent book, the novel Heba , will be published in English by Bloomsbury in , and is to be followed by the English translation of G lgesizler Topta s work has been published in many languages, including Dutch, French, German and Korean.10 thoughts on “Heba

 1. Mevsim Yenice Mevsim Yenice says:

  Hakk nda ok ey yazmak istedi im ama ne yazsam az kalacak diye korktu um Hasan Ali Topta roman Bana kal rsa ba yap t Muazzam bir b l mle a ld roman Kurgunun ba l oldu u halata s ms k tutundum, son ana kadar b rakamad m Kimi zaman kendimi ger ek kadar sars c bir r yan n i inde, kimi zaman da r ya kadar u ucu bir ger ekli in ortas nda buldum Askere gittim, bir k y n tesindeki s n rda gezdim, may nlardan ya da ba ma bir i in gelmesinden korktum, k ye y k l diye b rd m Roman n so Hakk nda ok ey yazmak istedi im ama ne yazsam az kalacak diye korktu um Hasan Ali Topta roman Bana kal rsa ba yap t Muazzam bir b l mle a ld roman Kurgunun ba l oldu u halata s ms k tutundum, son ana kadar b rakamad m Kimi zaman kendimi ger ek kadar sars c bir r yan n i inde, kimi zaman da r ya kadar u ucu bir ger ekli in ortas nda buldum Askere gittim, bir k y n tesindeki s n rda gezdim, may nlardan ya da ba ma bir i in gelmesinden korktum, k ye y k l diye b rd m Roman n son 10 sayfas nda baya baya nefesimi tuttu umu hissettim Tanr anlat c n n son andaki d n m n n yaratt etkiyi bir okuyucu olarak zirve noktas diye nitelendiriyorum Heba en sevdiklerim listesinde, yle kalaca na da eminim Gel gelelim herkese nerece im kitaplardan de il Gerek bana zel kalmas n istedi imden gerekse o u ki inin okumakta zorlanaca n d nd mden, en nemlisi de nerdi im ki inin benim kadar be enmemesi halinde veli toplant s nda ocu una ikayet gelmi annenin k r c psikolojisine girmek istemedi imden

 2. Serbay GÜL Serbay GÜL says:

  Bu kitab oylarken 5 y ld z yetmedi leri ittirip 6 7 8 9 ve 10 y ld zlar da karmak istedim Topta n romanlar ndan Ku lar Yas na Gider i okudum ve budur demi tim Sonras nda G lgesizleri okuyup, Daha ne olsun ki demi tim ama Heba, bahsi ge en iki roman n da ok ama ok yukar lar nda bir yerlerde benim i in K yde dola rken, birden askerlik d nemine giri yapt o b l mdeki muhte emli i tekrar tekrar okudum San r m bu kitab n kurgusuyla yar abilecek ok az esere denk geldim Art Bu kitab oylarken 5 y ld z yetmedi leri ittirip 6 7 8 9 ve 10 y ld zlar da karmak istedim Topta n romanlar ndan Ku lar Yas na Gider i okudum ve budur demi tim Sonras nda G lgesizleri okuyup, Daha ne olsun ki demi tim ama Heba, bahsi ge en iki roman n da ok ama ok yukar lar nda bir yerlerde benim i in K yde dola rken, birden askerlik d nemine giri yapt o b l mdeki muhte emli i tekrar tekrar okudum San r m bu kitab n kurgusuyla yar abilecek ok az esere denk geldim Art k anlat m n n ve dilinin g zelli ini , benim irkin ve elimsiz c mlelerimle anlatmaya al p Topta n y celi ini zedelemeyece im Tam anlam yla arp c bir ba yap t Ke ke fuarda kendisiyle tan madan nce okumu olsayd m Heba y , nk zerine soraca m y nla soru ve konu mak istedi im tonlarca konu birikiverdi bir anda

 3. rosshalde rosshalde says:

  Kitap Hasan Ali Topta n okudu um ilk kitab Genelde kitaplar okumadan nce bu neymi ne de ilmi iye bir bakar m ama bu defa aceleden mi yo unluktan m bilmiyorum hakk nda hi bir ey bilmeden ba lad m kitaba.Kitab n ilk b l mlerindeki soyut anlat m beni biraz bunaltmad desem yalan olur Genel olarak toplumcu ger ek i romanlar tercih eden biri oldu umdan bu okuma h z m da yava latt tabi Ancak ilerleyen b l mlerde yazar n anlat m n e itlendirdi ini g rd m ve bence bu konu ve kurgu d Kitap Hasan Ali Topta n okudu um ilk kitab Genelde kitaplar okumadan nce bu neymi ne de ilmi iye bir bakar m ama bu defa aceleden mi yo unluktan m bilmiyorum hakk nda hi bir ey bilmeden ba lad m kitaba.Kitab n ilk b l mlerindeki soyut anlat m beni biraz bunaltmad desem yalan olur Genel olarak toplumcu ger ek i romanlar tercih eden biri oldu umdan bu okuma h z m da yava latt tabi Ancak ilerleyen b l mlerde yazar n anlat m n e itlendirdi ini g rd m ve bence bu konu ve kurgu d nda kitaba renk veren ayr bir g zellik olmu Zaten zellikle 21 yy edebiyat nda t rlerin i i e ge mesine ok s k rastl yoruz art k o y zden bu pek a rt c bir durum de il hatta yazarlar n kendileri dar kal plara sokmamas bence okuyucular a s ndan da zihin a c olabiliyor.Kitab n ba nda yer alan metaforlar n ilerleyen b l mlerde anlam kazanmas okurun merak n taze tutuyor denebilir Ben zellikle s n r b l m nden sonra kitaptan zevk almaya ba lad m Anlat lanlar abart gelmedi, yazar n bu b l mde kulland ger ek i anlat m bence ok iyi bir se im olmu ahsen bu tarz temalar i leyen yaz lar n abart l anlat mlarla s slenmesinin yaln zca metne zarar verdi ini d n yorum.Ziya karakterinin kitab n ba ndan sonuna kadar olan hikayesinde g r len bitmi lik ve t kenmi lik zaten o u okuyucunun da tespit etti i gibi kaderine teslim olmas ndan geliyor bence de Ama ben Ziya hakk nda daha ok ey bilmek isterdim Ziya n n hayat ndaki k r lma noktalar ve bunlar n ona kazand rd farkl bak a lar n i lemi kitap ama acaba bu k r lmalardan nce Ziya nas l bir karakterdi diye d n yor insan Tabi buna yer verilmesi kitab gereksiz yere uzatabilir ya da kurguya zarar da verebilirdi Belki de yazar Ziya karakterinin hayat kurgusunu okuyucuya b rakt birazda, belki de karakterle empati kurulabilmesini kolayla t rabilmek i in Binnaz Han m, Hulki Dede gibi karakterlerin a z ndan duyulan aforizmalar n ilerleyen s re te kitaptaki olaylarla ba da t r laca n az ok tahmin ediyor okur zaten Ama bunlar n her zaman net ve somut olaylar yerine soyut ekilde ger ekle mesi de benim a mdan kitab g zelle tiren bir unsur diyebilirim Genelde r ya ile ger eklik aras nda ge en bir kitap yorumu yap lm kitaba Bunun da biraz bu tarz durumlardan kaynakland n d n yorum.Bu tarz kitaplarda yazar n s ylemeye al t eyler hakk nda yorum yapmaktan pek zevk alm yorum Belirsiz biti i olan hemen hemen her kitab n biraz okuyucunun kendini tartmas i in yazar taraf ndan verilmi bir f rsat oldu unu d n yorum nk K sacas severek okudu um bir kitap oldu, b ylece Hasan Ali Topta f rsat bulduk a di er kitaplar okunacak yazarlar listeme katm oldum

 4. Fuat Fuat says:

  Ben sizin a z n za yediniz milletin ba n a k diye Kad n istemiyor i te, nedir bu zorlama Askerlik an lar ald beni g t rd uzaklara nsanlar n en ilkel hali askerlik bence Egolar n , normal ya amda kar lar na ksa t karamayacaklar insanlar n zerinde ya yorlar Ya sen ne istiyorsun ocuktan ya Neden d v yorsun yle pata k te nan lmaz bir kurgu, kan, ter, g zya , ihtiras, nank rl k, haysiyetsizlik, iftira. Her ey var kitapta Bir saniye bile d meyen tansiyon, okurken binb Ben sizin a z n za yediniz milletin ba n a k diye Kad n istemiyor i te, nedir bu zorlama Askerlik an lar ald beni g t rd uzaklara nsanlar n en ilkel hali askerlik bence Egolar n , normal ya amda kar lar na ksa t karamayacaklar insanlar n zerinde ya yorlar Ya sen ne istiyorsun ocuktan ya Neden d v yorsun yle pata k te nan lmaz bir kurgu, kan, ter, g zya , ihtiras, nank rl k, haysiyetsizlik, iftira. Her ey var kitapta Bir saniye bile d meyen tansiyon, okurken binbir t rl ihtimal getiriyor akla Ay hele o oklardan oka sokan son Bay ld m ya, hakk yenmi yazar Hasan Ali Topta m z bu kitab na Ah bir s yle isini izledim Diyor ki O kadar ok konu mu um ki, insan 7 kitap, 3 yk kitab yazd diye bu kadar konu maz ki, kendimden utand m valla Bo konu anlar susmaz, konu tuk a a z n n i ine girmek isteyece iniz entellekt el kesim susar.Yetinmeyip, kitaplar zerine konu uyorum.https open.spotify.com show 2u0H87rhttps soundcloud.com birkitapbinhayathttps podcasts.apple.com us podcasthttps www.youtube.com channel UCbg_

 5. Ay* Ay* says:

  Bu sene okumad m T rk yazarlara y nelmek istedim, Hasan Ali bu ba lamda okumak istedi im yazarlar aras ndayd , bu kitab yla ba lamak istememi tim ama bazen k t phanede gezerken parmaklar n n aras na gelen kitab al p okumaya ba l yorsun bile, bu kitap da benim i in yleydi, ba lad m okumaya, olduk a s r kleyici, her bir b l m birbiriyle alakal k k ya da b y k Kitapta Ziya ile Kenan n askerde tan mas yla dost olu unu anlat yor yazar, Ziya n n seneler sonra arkada n n yan na onun k y ne Bu sene okumad m T rk yazarlara y nelmek istedim, Hasan Ali bu ba lamda okumak istedi im yazarlar aras ndayd , bu kitab yla ba lamak istememi tim ama bazen k t phanede gezerken parmaklar n n aras na gelen kitab al p okumaya ba l yorsun bile, bu kitap da benim i in yleydi, ba lad m okumaya, olduk a s r kleyici, her bir b l m birbiriyle alakal k k ya da b y k Kitapta Ziya ile Kenan n askerde tan mas yla dost olu unu anlat yor yazar, Ziya n n seneler sonra arkada n n yan na onun k y ne gitmesiyle olaylar ba l yor, her ey o zaman a a k yor, olaylar, ki iler birbiriyle o kadar ba lant l ki kitab okurken karma a hi ya amad m S n r b l m nde kitap okuru i ine ekiyor, yanl hat rlam yorsam en uzun b l m de bu k s m yd zaten Bir b l mde patlama an n anlat yor yazar, Ziya n n kaybedi ini yle bir slupla anlat yor ki, g ndemimizde bu olaylara benzer eyler ya arken bu kitab okumak insan o olaylar n i ine hapsediyor, ister istemez Okunmas gereken, okuyup zerinden tart labilitesi olan g zel bir kitap Kitaba ilk ba lad m zaman, kesinlikle okumal s n dedi im insanlar oldu, kitap ba tan g zel oldu unu hissettiriyor ve u c mle ile sonland rmak istiyorum Bu fukaralar insan y ce hayvan da a a l k bir ey san yorlar

 6. Ugur Ugur says:

  Heba, Hasan Ali Topta n okudu um ikinci kitab oldu G lgesizlerdeki tarz n ok benzerini bu kitapta da g rmek beni sevindirdi Kitab genel olarak be endim ayr ca yazar n ngilizceye evrilen ilk kitab olmas da sevindirici T rk edebiyat n n ya ayan en de erli yazarlar ndan birisi oldu unu d n yorum.G lgesizlerde oldu u gibi hayal ile ger ek aras nda anlat lan, hangi olaylar n hayal hangilerinin ger ek oldu unun tam izgilerinin izilmedi i, hatta ana karakterin bile baz durumlarda a k Heba, Hasan Ali Topta n okudu um ikinci kitab oldu G lgesizlerdeki tarz n ok benzerini bu kitapta da g rmek beni sevindirdi Kitab genel olarak be endim ayr ca yazar n ngilizceye evrilen ilk kitab olmas da sevindirici T rk edebiyat n n ya ayan en de erli yazarlar ndan birisi oldu unu d n yorum.G lgesizlerde oldu u gibi hayal ile ger ek aras nda anlat lan, hangi olaylar n hayal hangilerinin ger ek oldu unun tam izgilerinin izilmedi i, hatta ana karakterin bile baz durumlarda a k nl a d t bir anlat m var.Konuyu ok k sa bir ekilde zetlemek gerekirse, ehir hayat ndan s k lan bir adam k y ya am na d nmek istemektedir K ye d nd nde asker arkada ile konu maya ba lar ve asker arkada n n annesi ona o luna askerde yapt iyilikten dolay te ekk r eder ancak ana kahraman m z bu iyili i hat rlamamaktad r te tam bu noktada as l hik ye ba lar As l hik ye ise bu iki arkada n askerde ba lar na gelen olaylar ile ilgilidir Askerli ini yapm bir insan olarak askerde olan olaylar n her ne kadar karikat rize edilerek, u noktalar n anlat lm oldu unu g rm olsam da ger eklikle ilgisinin ok fazla oldu unu s yleyebilirim.Hasan Ali Topta daha nceden hi okumam olanlar varsa ba lang kitab olarak tavsiye edebilece im, e lenceli ve kolay okunabilen bir roman oldu unu s yleyebilirim.Reviewed on October 10, 2014Updated on October 14, 2014 Plot 8 10Characterization 8 10Style 8 10Setting 7 10Entertainment 9 10Overall 4.0 5.0

 7. Meric Aksu Meric Aksu says:

  K rk iki y l sonra yarg lam yorum o ocu u, k rk iki y ld r yarg l yorum Ziya Belki de ger ek r ya burada olu umdur ZiyaBocalayan bir ruhun ikilemini hi hissettirmeden dile getiren yazar, ucu buca g r nmeyen k r kuyulardan sesleniyor sanki ve masal masal i indeymi esine d nyalar birbirinin i inden ge iriyor Heba, heba olan hayatlar anlat yor effaf ge i ler ba d nd r p, hayat n sertlikleri ok can yakt ndan ak l ba tan gidiyor ve mant k aksiyona yeniliyor Kurgusunun harikal ys K rk iki y l sonra yarg lam yorum o ocu u, k rk iki y ld r yarg l yorum Ziya Belki de ger ek r ya burada olu umdur ZiyaBocalayan bir ruhun ikilemini hi hissettirmeden dile getiren yazar, ucu buca g r nmeyen k r kuyulardan sesleniyor sanki ve masal masal i indeymi esine d nyalar birbirinin i inden ge iriyor Heba, heba olan hayatlar anlat yor effaf ge i ler ba d nd r p, hayat n sertlikleri ok can yakt ndan ak l ba tan gidiyor ve mant k aksiyona yeniliyor Kurgusunun harikal ysa kitab n son b l m nde yerine oturan ta lardan ve bir kez daha ba a d n p okuma iste i uyand rmas yla ortaya k yor Ziya n n talihsizliklerini heba olan bir hayat n ipu lar oldu unu a k etmeden anlat nca da, D nya birka evlek bir yer diyen Hulki Dede ye hak vermemenin elde olmad n anl yoruz yaz k ki Bu d nya ve teki d nya ama nihayetinde hepsi daha b y k koca bir d nya i te Heba ise hi lmeyen, hi ge meyen bir taraf m zdan bahsediyor durmak bilmeden D m ilk b l mde z l yor t pk hi anlayamad m z ve hep beklentiler i inde harcad m z hayatlar m z, kovalad m z umutlar m z gibi

 8. Murat Gonul Murat Gonul says:

  Yazar n okudu um ikinci kitab ama belli ki benim t m kitaplar n okumam gerekecek Yazar n tarz ok farkl , ger ek st bir yo unlu u var kitaplar n n Hikaye se imi, karakterleri, hikayelerin derinli i inan lmaz Anlat m iirsel ve olduk a yo un Varolu uluk ve halk edebiyat n beklenmedik ekilde bir araya getiriyor.Okudu um ilk kitab G lgesizler e de hayran kalm t m Bu kitab ona g re daha somut diyebilirim Daha olay bazl bir kitap G lgesizler e g re Anlatt klar abart dan uzak A Yazar n okudu um ikinci kitab ama belli ki benim t m kitaplar n okumam gerekecek Yazar n tarz ok farkl , ger ek st bir yo unlu u var kitaplar n n Hikaye se imi, karakterleri, hikayelerin derinli i inan lmaz Anlat m iirsel ve olduk a yo un Varolu uluk ve halk edebiyat n beklenmedik ekilde bir araya getiriyor.Okudu um ilk kitab G lgesizler e de hayran kalm t m Bu kitab ona g re daha somut diyebilirim Daha olay bazl bir kitap G lgesizler e g re Anlatt klar abart dan uzak Askerlikle ilgili uzunca bir b l m var ve anlat lanlar, karakterler ok ger ek i Herkese tavsiye edebilece im bir kitap

 9. Hülya Ükte Hülya Ükte says:

  Bo una ses s z m hendisi dememi ler ona kurdu u c mlelerde ka tane sert sessiz oldu unu sayan, bazen bir c mle zerinde g nlerce al an, iki kelime aras ndaki bo luk bile dile dahildir nk o bo luk, o iki kelimenin zihnimizde uyand rd teki kelimelerden olu ur diye d nen, c mle yapmay beste yapmak gibi g ren bir bestekar o Bu sefer fena yakalad beni melodisi, t rk enin lezzetini sonuna kadar ald m Kitaptan g z m ay rmak , c mlelerin aras na bir sey koymak istemedim.Bunu yapma Bo una ses s z m hendisi dememi ler ona kurdu u c mlelerde ka tane sert sessiz oldu unu sayan, bazen bir c mle zerinde g nlerce al an, iki kelime aras ndaki bo luk bile dile dahildir nk o bo luk, o iki kelimenin zihnimizde uyand rd teki kelimelerden olu ur diye d nen, c mle yapmay beste yapmak gibi g ren bir bestekar o Bu sefer fena yakalad beni melodisi, t rk enin lezzetini sonuna kadar ald m Kitaptan g z m ay rmak , c mlelerin aras na bir sey koymak istemedim.Bunu yapmak m zi i en g zel notas nda kapatmak gibi olacakt Yerel deyi leri kullanmas sesli g lmeme neden oldu te bu sanat, roman 6 boyutlu yapt benim i in Konu ise vurucuydu Bu arada di er eserlerinden nce , r portajlar ndan olu an Ba larken Yaln zs n Bitirdi inde Daha da Yaln z isimli kitab n okuman z neririm Heba olan nedir diye sormu lar bir r portaj nda, yle yan tlam Heba olan orada bir m r, Ziya n n, Kenan n ve daha ba kalar n n mr Heba olan orada insanlarHeba ad n koymam n ba ka bir nedeni de tasavvuftaki anlam Biliyorsunuz alemdeki b t n suretlerin a ld , ekillerinin olu tu u madde anlam na geliyor tasavvufta heba.Sadece i inde bulundurdu u suretler bak m ndan vard r ve bu y n yle ad olan m ya vecismi bulunmayan Anka ya benzetilir

 10. Laila Laila says:

  Grup okumalar kapsaminda gec de olsa okumus olmaktan mutluyum Okudugum ilk Hasan Ali Toptas kitabi degildi Bu baglamda yazar n o kendine has uslubunu ozlemisim Dil yalinligi ve oykunun farkl kurgulanma sekli, sasirtan finali ile yazarin cok begendigim eserlerinden biri oldu Siddetle tavsiye ederim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 thoughts on “Heba

 1. Mevsim Yenice Mevsim Yenice says:

  Hakk nda ok ey yazmak istedi im ama ne yazsam az kalacak diye korktu um Hasan Ali Topta roman Bana kal rsa ba yap t Muazzam bir b l mle a ld roman Kurgunun ba l oldu u halata s ms k tutundum, son ana kadar b rakamad m Kimi zaman kendimi ger ek kadar sars c bir r yan n i inde, kimi zaman da r ya kadar u ucu bir ger ekli in ortas nda buldum Askere gittim, bir k y n tesindeki s n rda gezdim, may nlardan ya da ba ma bir i in gelmesinden korktum, k ye y k l diye b rd m Roman n so Hakk nda ok ey yazmak istedi im ama ne yazsam az kalacak diye korktu um Hasan Ali Topta roman Bana kal rsa ba yap t Muazzam bir b l mle a ld roman Kurgunun ba l oldu u halata s ms k tutundum, son ana kadar b rakamad m Kimi zaman kendimi ger ek kadar sars c bir r yan n i inde, kimi zaman da r ya kadar u ucu bir ger ekli in ortas nda buldum Askere gittim, bir k y n tesindeki s n rda gezdim, may nlardan ya da ba ma bir i in gelmesinden korktum, k ye y k l diye b rd m Roman n son 10 sayfas nda baya baya nefesimi tuttu umu hissettim Tanr anlat c n n son andaki d n m n n yaratt etkiyi bir okuyucu olarak zirve noktas diye nitelendiriyorum Heba en sevdiklerim listesinde, yle kalaca na da eminim Gel gelelim herkese nerece im kitaplardan de il Gerek bana zel kalmas n istedi imden gerekse o u ki inin okumakta zorlanaca n d nd mden, en nemlisi de nerdi im ki inin benim kadar be enmemesi halinde veli toplant s nda ocu una ikayet gelmi annenin k r c psikolojisine girmek istemedi imden

 2. Serbay GÜL Serbay GÜL says:

  Bu kitab oylarken 5 y ld z yetmedi leri ittirip 6 7 8 9 ve 10 y ld zlar da karmak istedim Topta n romanlar ndan Ku lar Yas na Gider i okudum ve budur demi tim Sonras nda G lgesizleri okuyup, Daha ne olsun ki demi tim ama Heba, bahsi ge en iki roman n da ok ama ok yukar lar nda bir yerlerde benim i in K yde dola rken, birden askerlik d nemine giri yapt o b l mdeki muhte emli i tekrar tekrar okudum San r m bu kitab n kurgusuyla yar abilecek ok az esere denk geldim Art Bu kitab oylarken 5 y ld z yetmedi leri ittirip 6 7 8 9 ve 10 y ld zlar da karmak istedim Topta n romanlar ndan Ku lar Yas na Gider i okudum ve budur demi tim Sonras nda G lgesizleri okuyup, Daha ne olsun ki demi tim ama Heba, bahsi ge en iki roman n da ok ama ok yukar lar nda bir yerlerde benim i in K yde dola rken, birden askerlik d nemine giri yapt o b l mdeki muhte emli i tekrar tekrar okudum San r m bu kitab n kurgusuyla yar abilecek ok az esere denk geldim Art k anlat m n n ve dilinin g zelli ini , benim irkin ve elimsiz c mlelerimle anlatmaya al p Topta n y celi ini zedelemeyece im Tam anlam yla arp c bir ba yap t Ke ke fuarda kendisiyle tan madan nce okumu olsayd m Heba y , nk zerine soraca m y nla soru ve konu mak istedi im tonlarca konu birikiverdi bir anda

 3. rosshalde rosshalde says:

  Kitap Hasan Ali Topta n okudu um ilk kitab Genelde kitaplar okumadan nce bu neymi ne de ilmi iye bir bakar m ama bu defa aceleden mi yo unluktan m bilmiyorum hakk nda hi bir ey bilmeden ba lad m kitaba.Kitab n ilk b l mlerindeki soyut anlat m beni biraz bunaltmad desem yalan olur Genel olarak toplumcu ger ek i romanlar tercih eden biri oldu umdan bu okuma h z m da yava latt tabi Ancak ilerleyen b l mlerde yazar n anlat m n e itlendirdi ini g rd m ve bence bu konu ve kurgu d Kitap Hasan Ali Topta n okudu um ilk kitab Genelde kitaplar okumadan nce bu neymi ne de ilmi iye bir bakar m ama bu defa aceleden mi yo unluktan m bilmiyorum hakk nda hi bir ey bilmeden ba lad m kitaba.Kitab n ilk b l mlerindeki soyut anlat m beni biraz bunaltmad desem yalan olur Genel olarak toplumcu ger ek i romanlar tercih eden biri oldu umdan bu okuma h z m da yava latt tabi Ancak ilerleyen b l mlerde yazar n anlat m n e itlendirdi ini g rd m ve bence bu konu ve kurgu d nda kitaba renk veren ayr bir g zellik olmu Zaten zellikle 21 yy edebiyat nda t rlerin i i e ge mesine ok s k rastl yoruz art k o y zden bu pek a rt c bir durum de il hatta yazarlar n kendileri dar kal plara sokmamas bence okuyucular a s ndan da zihin a c olabiliyor.Kitab n ba nda yer alan metaforlar n ilerleyen b l mlerde anlam kazanmas okurun merak n taze tutuyor denebilir Ben zellikle s n r b l m nden sonra kitaptan zevk almaya ba lad m Anlat lanlar abart gelmedi, yazar n bu b l mde kulland ger ek i anlat m bence ok iyi bir se im olmu ahsen bu tarz temalar i leyen yaz lar n abart l anlat mlarla s slenmesinin yaln zca metne zarar verdi ini d n yorum.Ziya karakterinin kitab n ba ndan sonuna kadar olan hikayesinde g r len bitmi lik ve t kenmi lik zaten o u okuyucunun da tespit etti i gibi kaderine teslim olmas ndan geliyor bence de Ama ben Ziya hakk nda daha ok ey bilmek isterdim Ziya n n hayat ndaki k r lma noktalar ve bunlar n ona kazand rd farkl bak a lar n i lemi kitap ama acaba bu k r lmalardan nce Ziya nas l bir karakterdi diye d n yor insan Tabi buna yer verilmesi kitab gereksiz yere uzatabilir ya da kurguya zarar da verebilirdi Belki de yazar Ziya karakterinin hayat kurgusunu okuyucuya b rakt birazda, belki de karakterle empati kurulabilmesini kolayla t rabilmek i in Binnaz Han m, Hulki Dede gibi karakterlerin a z ndan duyulan aforizmalar n ilerleyen s re te kitaptaki olaylarla ba da t r laca n az ok tahmin ediyor okur zaten Ama bunlar n her zaman net ve somut olaylar yerine soyut ekilde ger ekle mesi de benim a mdan kitab g zelle tiren bir unsur diyebilirim Genelde r ya ile ger eklik aras nda ge en bir kitap yorumu yap lm kitaba Bunun da biraz bu tarz durumlardan kaynakland n d n yorum.Bu tarz kitaplarda yazar n s ylemeye al t eyler hakk nda yorum yapmaktan pek zevk alm yorum Belirsiz biti i olan hemen hemen her kitab n biraz okuyucunun kendini tartmas i in yazar taraf ndan verilmi bir f rsat oldu unu d n yorum nk K sacas severek okudu um bir kitap oldu, b ylece Hasan Ali Topta f rsat bulduk a di er kitaplar okunacak yazarlar listeme katm oldum

 4. Fuat Fuat says:

  Ben sizin a z n za yediniz milletin ba n a k diye Kad n istemiyor i te, nedir bu zorlama Askerlik an lar ald beni g t rd uzaklara nsanlar n en ilkel hali askerlik bence Egolar n , normal ya amda kar lar na ksa t karamayacaklar insanlar n zerinde ya yorlar Ya sen ne istiyorsun ocuktan ya Neden d v yorsun yle pata k te nan lmaz bir kurgu, kan, ter, g zya , ihtiras, nank rl k, haysiyetsizlik, iftira. Her ey var kitapta Bir saniye bile d meyen tansiyon, okurken binb Ben sizin a z n za yediniz milletin ba n a k diye Kad n istemiyor i te, nedir bu zorlama Askerlik an lar ald beni g t rd uzaklara nsanlar n en ilkel hali askerlik bence Egolar n , normal ya amda kar lar na ksa t karamayacaklar insanlar n zerinde ya yorlar Ya sen ne istiyorsun ocuktan ya Neden d v yorsun yle pata k te nan lmaz bir kurgu, kan, ter, g zya , ihtiras, nank rl k, haysiyetsizlik, iftira. Her ey var kitapta Bir saniye bile d meyen tansiyon, okurken binbir t rl ihtimal getiriyor akla Ay hele o oklardan oka sokan son Bay ld m ya, hakk yenmi yazar Hasan Ali Topta m z bu kitab na Ah bir s yle isini izledim Diyor ki O kadar ok konu mu um ki, insan 7 kitap, 3 yk kitab yazd diye bu kadar konu maz ki, kendimden utand m valla Bo konu anlar susmaz, konu tuk a a z n n i ine girmek isteyece iniz entellekt el kesim susar.Yetinmeyip, kitaplar zerine konu uyorum.https open.spotify.com show 2u0H87rhttps soundcloud.com birkitapbinhayathttps podcasts.apple.com us podcasthttps www.youtube.com channel UCbg_

 5. Ay* Ay* says:

  Bu sene okumad m T rk yazarlara y nelmek istedim, Hasan Ali bu ba lamda okumak istedi im yazarlar aras ndayd , bu kitab yla ba lamak istememi tim ama bazen k t phanede gezerken parmaklar n n aras na gelen kitab al p okumaya ba l yorsun bile, bu kitap da benim i in yleydi, ba lad m okumaya, olduk a s r kleyici, her bir b l m birbiriyle alakal k k ya da b y k Kitapta Ziya ile Kenan n askerde tan mas yla dost olu unu anlat yor yazar, Ziya n n seneler sonra arkada n n yan na onun k y ne Bu sene okumad m T rk yazarlara y nelmek istedim, Hasan Ali bu ba lamda okumak istedi im yazarlar aras ndayd , bu kitab yla ba lamak istememi tim ama bazen k t phanede gezerken parmaklar n n aras na gelen kitab al p okumaya ba l yorsun bile, bu kitap da benim i in yleydi, ba lad m okumaya, olduk a s r kleyici, her bir b l m birbiriyle alakal k k ya da b y k Kitapta Ziya ile Kenan n askerde tan mas yla dost olu unu anlat yor yazar, Ziya n n seneler sonra arkada n n yan na onun k y ne gitmesiyle olaylar ba l yor, her ey o zaman a a k yor, olaylar, ki iler birbiriyle o kadar ba lant l ki kitab okurken karma a hi ya amad m S n r b l m nde kitap okuru i ine ekiyor, yanl hat rlam yorsam en uzun b l m de bu k s m yd zaten Bir b l mde patlama an n anlat yor yazar, Ziya n n kaybedi ini yle bir slupla anlat yor ki, g ndemimizde bu olaylara benzer eyler ya arken bu kitab okumak insan o olaylar n i ine hapsediyor, ister istemez Okunmas gereken, okuyup zerinden tart labilitesi olan g zel bir kitap Kitaba ilk ba lad m zaman, kesinlikle okumal s n dedi im insanlar oldu, kitap ba tan g zel oldu unu hissettiriyor ve u c mle ile sonland rmak istiyorum Bu fukaralar insan y ce hayvan da a a l k bir ey san yorlar

 6. Ugur Ugur says:

  Heba, Hasan Ali Topta n okudu um ikinci kitab oldu G lgesizlerdeki tarz n ok benzerini bu kitapta da g rmek beni sevindirdi Kitab genel olarak be endim ayr ca yazar n ngilizceye evrilen ilk kitab olmas da sevindirici T rk edebiyat n n ya ayan en de erli yazarlar ndan birisi oldu unu d n yorum.G lgesizlerde oldu u gibi hayal ile ger ek aras nda anlat lan, hangi olaylar n hayal hangilerinin ger ek oldu unun tam izgilerinin izilmedi i, hatta ana karakterin bile baz durumlarda a k Heba, Hasan Ali Topta n okudu um ikinci kitab oldu G lgesizlerdeki tarz n ok benzerini bu kitapta da g rmek beni sevindirdi Kitab genel olarak be endim ayr ca yazar n ngilizceye evrilen ilk kitab olmas da sevindirici T rk edebiyat n n ya ayan en de erli yazarlar ndan birisi oldu unu d n yorum.G lgesizlerde oldu u gibi hayal ile ger ek aras nda anlat lan, hangi olaylar n hayal hangilerinin ger ek oldu unun tam izgilerinin izilmedi i, hatta ana karakterin bile baz durumlarda a k nl a d t bir anlat m var.Konuyu ok k sa bir ekilde zetlemek gerekirse, ehir hayat ndan s k lan bir adam k y ya am na d nmek istemektedir K ye d nd nde asker arkada ile konu maya ba lar ve asker arkada n n annesi ona o luna askerde yapt iyilikten dolay te ekk r eder ancak ana kahraman m z bu iyili i hat rlamamaktad r te tam bu noktada as l hik ye ba lar As l hik ye ise bu iki arkada n askerde ba lar na gelen olaylar ile ilgilidir Askerli ini yapm bir insan olarak askerde olan olaylar n her ne kadar karikat rize edilerek, u noktalar n anlat lm oldu unu g rm olsam da ger eklikle ilgisinin ok fazla oldu unu s yleyebilirim.Hasan Ali Topta daha nceden hi okumam olanlar varsa ba lang kitab olarak tavsiye edebilece im, e lenceli ve kolay okunabilen bir roman oldu unu s yleyebilirim.Reviewed on October 10, 2014Updated on October 14, 2014 Plot 8 10Characterization 8 10Style 8 10Setting 7 10Entertainment 9 10Overall 4.0 5.0

 7. Meric Aksu Meric Aksu says:

  K rk iki y l sonra yarg lam yorum o ocu u, k rk iki y ld r yarg l yorum Ziya Belki de ger ek r ya burada olu umdur ZiyaBocalayan bir ruhun ikilemini hi hissettirmeden dile getiren yazar, ucu buca g r nmeyen k r kuyulardan sesleniyor sanki ve masal masal i indeymi esine d nyalar birbirinin i inden ge iriyor Heba, heba olan hayatlar anlat yor effaf ge i ler ba d nd r p, hayat n sertlikleri ok can yakt ndan ak l ba tan gidiyor ve mant k aksiyona yeniliyor Kurgusunun harikal ys K rk iki y l sonra yarg lam yorum o ocu u, k rk iki y ld r yarg l yorum Ziya Belki de ger ek r ya burada olu umdur ZiyaBocalayan bir ruhun ikilemini hi hissettirmeden dile getiren yazar, ucu buca g r nmeyen k r kuyulardan sesleniyor sanki ve masal masal i indeymi esine d nyalar birbirinin i inden ge iriyor Heba, heba olan hayatlar anlat yor effaf ge i ler ba d nd r p, hayat n sertlikleri ok can yakt ndan ak l ba tan gidiyor ve mant k aksiyona yeniliyor Kurgusunun harikal ysa kitab n son b l m nde yerine oturan ta lardan ve bir kez daha ba a d n p okuma iste i uyand rmas yla ortaya k yor Ziya n n talihsizliklerini heba olan bir hayat n ipu lar oldu unu a k etmeden anlat nca da, D nya birka evlek bir yer diyen Hulki Dede ye hak vermemenin elde olmad n anl yoruz yaz k ki Bu d nya ve teki d nya ama nihayetinde hepsi daha b y k koca bir d nya i te Heba ise hi lmeyen, hi ge meyen bir taraf m zdan bahsediyor durmak bilmeden D m ilk b l mde z l yor t pk hi anlayamad m z ve hep beklentiler i inde harcad m z hayatlar m z, kovalad m z umutlar m z gibi

 8. Murat Gonul Murat Gonul says:

  Yazar n okudu um ikinci kitab ama belli ki benim t m kitaplar n okumam gerekecek Yazar n tarz ok farkl , ger ek st bir yo unlu u var kitaplar n n Hikaye se imi, karakterleri, hikayelerin derinli i inan lmaz Anlat m iirsel ve olduk a yo un Varolu uluk ve halk edebiyat n beklenmedik ekilde bir araya getiriyor.Okudu um ilk kitab G lgesizler e de hayran kalm t m Bu kitab ona g re daha somut diyebilirim Daha olay bazl bir kitap G lgesizler e g re Anlatt klar abart dan uzak A Yazar n okudu um ikinci kitab ama belli ki benim t m kitaplar n okumam gerekecek Yazar n tarz ok farkl , ger ek st bir yo unlu u var kitaplar n n Hikaye se imi, karakterleri, hikayelerin derinli i inan lmaz Anlat m iirsel ve olduk a yo un Varolu uluk ve halk edebiyat n beklenmedik ekilde bir araya getiriyor.Okudu um ilk kitab G lgesizler e de hayran kalm t m Bu kitab ona g re daha somut diyebilirim Daha olay bazl bir kitap G lgesizler e g re Anlatt klar abart dan uzak Askerlikle ilgili uzunca bir b l m var ve anlat lanlar, karakterler ok ger ek i Herkese tavsiye edebilece im bir kitap

 9. Hülya Ükte Hülya Ükte says:

  Bo una ses s z m hendisi dememi ler ona kurdu u c mlelerde ka tane sert sessiz oldu unu sayan, bazen bir c mle zerinde g nlerce al an, iki kelime aras ndaki bo luk bile dile dahildir nk o bo luk, o iki kelimenin zihnimizde uyand rd teki kelimelerden olu ur diye d nen, c mle yapmay beste yapmak gibi g ren bir bestekar o Bu sefer fena yakalad beni melodisi, t rk enin lezzetini sonuna kadar ald m Kitaptan g z m ay rmak , c mlelerin aras na bir sey koymak istemedim.Bunu yapma Bo una ses s z m hendisi dememi ler ona kurdu u c mlelerde ka tane sert sessiz oldu unu sayan, bazen bir c mle zerinde g nlerce al an, iki kelime aras ndaki bo luk bile dile dahildir nk o bo luk, o iki kelimenin zihnimizde uyand rd teki kelimelerden olu ur diye d nen, c mle yapmay beste yapmak gibi g ren bir bestekar o Bu sefer fena yakalad beni melodisi, t rk enin lezzetini sonuna kadar ald m Kitaptan g z m ay rmak , c mlelerin aras na bir sey koymak istemedim.Bunu yapmak m zi i en g zel notas nda kapatmak gibi olacakt Yerel deyi leri kullanmas sesli g lmeme neden oldu te bu sanat, roman 6 boyutlu yapt benim i in Konu ise vurucuydu Bu arada di er eserlerinden nce , r portajlar ndan olu an Ba larken Yaln zs n Bitirdi inde Daha da Yaln z isimli kitab n okuman z neririm Heba olan nedir diye sormu lar bir r portaj nda, yle yan tlam Heba olan orada bir m r, Ziya n n, Kenan n ve daha ba kalar n n mr Heba olan orada insanlarHeba ad n koymam n ba ka bir nedeni de tasavvuftaki anlam Biliyorsunuz alemdeki b t n suretlerin a ld , ekillerinin olu tu u madde anlam na geliyor tasavvufta heba.Sadece i inde bulundurdu u suretler bak m ndan vard r ve bu y n yle ad olan m ya vecismi bulunmayan Anka ya benzetilir

 10. Laila Laila says:

  Grup okumalar kapsaminda gec de olsa okumus olmaktan mutluyum Okudugum ilk Hasan Ali Toptas kitabi degildi Bu baglamda yazar n o kendine has uslubunu ozlemisim Dil yalinligi ve oykunun farkl kurgulanma sekli, sasirtan finali ile yazarin cok begendigim eserlerinden biri oldu Siddetle tavsiye ederim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *