Paperback ↠ Oni PDF/EPUB Þ

Paperback ↠ Oni PDF/EPUB Þ10 thoughts on “Oni

 1. Marcin Roszkowski Marcin Roszkowski says:

  Kiedy karnawa Solidarno ci trwa w najlepsze, Teresa Tora ska wykona a paradoksalny zdawa oby si zwrot i zacz a rozmawia z lud mi, stoj cymi po drugiej stronie barykady Ci wi cej, nie przeprowadza a wywiad w z kt rym tam pokoleniem rz dz cych Polsk PZPR owc w, a z lud mi, kt rzy t w adz ustanawiali, budowali i wprowadzali Dotar a do ludzi, kt rych mo na nazwa partyjnym betonem, komunistami z krwi, ko ci, serca, duszy.Tora ska pyta i pozwala m wi , przedstawiaj c szeroki wachlarz osobo Kiedy karnawa Solidarno ci trwa w najlepsze, Teresa Tora ska wykona a paradoksalny zdawa oby si zwrot i zacz a rozmawia z lud mi, stoj cymi po drugiej stronie barykady Ci wi cej, nie przeprowadza a wywiad w z kt rym tam pokoleniem rz dz cych Polsk PZPR owc w, a z lud mi, kt rzy t w adz ustanawiali, budowali i wprowadzali Dotar a do ludzi, kt rych mo na nazwa partyjnym betonem, komunistami z krwi, ko ci, serca, duszy.Tora ska pyta i pozwala m wi , przedstawiaj c szeroki wachlarz osobowo ci, historii i spojrze na wiat Mamy tu ludzi zgorzknia ych i wci wierz cych w idea y, aparatczyk w i osoby z najwy szych kr g w, m drych, g upich, cynicznych i naiwnych Z wywiad w widzimy, e Polska w kt rej yj , nie jest Polsk , jak sobie wymarzyli Jedni t umacz to b dami, inni cytuj propagand , al wszyscy s wiadomi, e marzenie zrodzone w latach 20 ych i 30 ych si nie spe ni o.Cz z rozm wc w mo na zrozumie , wi kszo nale ny wsp czu , bo abstrahuj c od politycznych zapatrywa , s to ludzie ci ko do wiadczeni przez los, wojn i to, e dzia alno dla dobra og u przedk adali nad w asne dobro Partia kaza a, to robili bo byli komunistami Dla nas, wyzutych z ideologii, cynicznych egoist w z XXI wieku niezrozumia ym jest, jak mo na si tak podporz dkowa i to jeszcze bardziej alienuje rozm wc w Tora skiej To ludzie egzystuj cy na co dzie w przyziemnej biedzie, a zapatrzeni w wit jutrzenki lepszego jutra.Lektura jest przeznaczona dla czytelnika, znaj cego histori powojennej Polski oraz sytuacj polityczn przed 2W Niejednokrotnie musia em zagl da do Wikipedii, eby doczyta kto by kim i co sob reprezentowa Warto to zrobi , a jeszcze bardziej warto si gn po ksi k z otwart g ow , nie oceniaj c a priori Mo emy pr bowa wymaza 45 lat powojnia, ale to na nic, bo tamte czasy nie tylko nie s bia a plam , a wr cz przeciwnie, s niezwykle interesuj ce


 2. Wojciech Wojciech says:

  Niesamowite wiadectwo powstawania w adzy komunistycznej w powojennej Polsce wprost od stalinistycznej wierchuszki Wra enia 1 e gdyby zrobi za 10 lat takie wywiady z lumiarzami naszej 3RP by o by nieco podobnie wicie, rozumicie ale bardziej md o 2 e s uchaj c ich mimo j zyka , zaczyna si przytakiwa co wi cej ich uwagi o wi kszych blokach politycznych s dalej aktualne 3 Ochab sugeruje, e wywiad wojskowy w ca o ci nale a do Rosjan w latach 80 rowniez 4 Wywiad Ochaba w ogol Niesamowite wiadectwo powstawania w adzy komunistycznej w powojennej Polsce wprost od stalinistycznej wierchuszki Wra enia 1 e gdyby zrobi za 10 lat takie wywiady z lumiarzami naszej 3RP by o by nieco podobnie wicie, rozumicie ale bardziej md o 2 e s uchaj c ich mimo j zyka , zaczyna si przytakiwa co wi cej ich uwagi o wi kszych blokach politycznych s dalej aktualne 3 Ochab sugeruje, e wywiad wojskowy w ca o ci nale a do Rosjan w latach 80 rowniez 4 Wywiad Ochaba w ogole ciekawy zaczyna sie od mowy trawy a konczy na curu 5 Uzalezenie od Moskwy podejrzenia, procesy 6 Si a tej wladzy 7 Ideologicznosc, ktorej ju nie ma Ktos powiedzial, ze ostatnia wojna ideologiczna byla wojna w Hiszpanii Tu mozna sie zastanawiac, czy aby na pewno ale moga przeciez sobie kadzic


 3. Ausir Ausir says:

  Ksi ka wietna, ale niestety ebook pe en b d w OCRu i brakuj cych fragment w.


 4. Ksenia Goncharuk Ksenia Goncharuk says:

  Bardzo ciekawe wywiady z dzia aczami komunistycznymi Ksi ka jest wyj tkowym r d em historycznym Zach cam do przeczytania


 5. Matt Mayevsky Matt Mayevsky says:

  Uzupe nienie wa nego fragmentu historii, zw aszcza dla tych, kt rzy ko czyli nauk w PRLu.


 6. Tomasz Skórski Tomasz Skórski says:

  Wybitna.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Oni [Read] ➵ Oni By Teresa Torańska – Capitalsoftworks.co.uk Podczas stanu wojennego Teresa Tora ska przeprowadzi a cykl s ynnych wywiad w zatytu owany Oni Sk oni a do szczerej rozmowy przedwojennych komunist w rz dz cych Polsk powojenn , m Jakuba Bermana, Stef Podczas stanu wojennego Teresa Tora ska przeprowadzi a cykl s ynnych wywiad w zatytu owany Oni Sk Oni a do szczerej rozmowy przedwojennych komunist w rz dz cych Polsk powojenn , m Jakuba Bermana, Stefana Staszewskiego, Edwarda Ochaba, Leona Chajna.

10 thoughts on “Oni

 1. Marcin Roszkowski Marcin Roszkowski says:

  Kiedy karnawa Solidarno ci trwa w najlepsze, Teresa Tora ska wykona a paradoksalny zdawa oby si zwrot i zacz a rozmawia z lud mi, stoj cymi po drugiej stronie barykady Ci wi cej, nie przeprowadza a wywiad w z kt rym tam pokoleniem rz dz cych Polsk PZPR owc w, a z lud mi, kt rzy t w adz ustanawiali, budowali i wprowadzali Dotar a do ludzi, kt rych mo na nazwa partyjnym betonem, komunistami z krwi, ko ci, serca, duszy.Tora ska pyta i pozwala m wi , przedstawiaj c szeroki wachlarz osobo Kiedy karnawa Solidarno ci trwa w najlepsze, Teresa Tora ska wykona a paradoksalny zdawa oby si zwrot i zacz a rozmawia z lud mi, stoj cymi po drugiej stronie barykady Ci wi cej, nie przeprowadza a wywiad w z kt rym tam pokoleniem rz dz cych Polsk PZPR owc w, a z lud mi, kt rzy t w adz ustanawiali, budowali i wprowadzali Dotar a do ludzi, kt rych mo na nazwa partyjnym betonem, komunistami z krwi, ko ci, serca, duszy.Tora ska pyta i pozwala m wi , przedstawiaj c szeroki wachlarz osobowo ci, historii i spojrze na wiat Mamy tu ludzi zgorzknia ych i wci wierz cych w idea y, aparatczyk w i osoby z najwy szych kr g w, m drych, g upich, cynicznych i naiwnych Z wywiad w widzimy, e Polska w kt rej yj , nie jest Polsk , jak sobie wymarzyli Jedni t umacz to b dami, inni cytuj propagand , al wszyscy s wiadomi, e marzenie zrodzone w latach 20 ych i 30 ych si nie spe ni o.Cz z rozm wc w mo na zrozumie , wi kszo nale ny wsp czu , bo abstrahuj c od politycznych zapatrywa , s to ludzie ci ko do wiadczeni przez los, wojn i to, e dzia alno dla dobra og u przedk adali nad w asne dobro Partia kaza a, to robili bo byli komunistami Dla nas, wyzutych z ideologii, cynicznych egoist w z XXI wieku niezrozumia ym jest, jak mo na si tak podporz dkowa i to jeszcze bardziej alienuje rozm wc w Tora skiej To ludzie egzystuj cy na co dzie w przyziemnej biedzie, a zapatrzeni w wit jutrzenki lepszego jutra.Lektura jest przeznaczona dla czytelnika, znaj cego histori powojennej Polski oraz sytuacj polityczn przed 2W Niejednokrotnie musia em zagl da do Wikipedii, eby doczyta kto by kim i co sob reprezentowa Warto to zrobi , a jeszcze bardziej warto si gn po ksi k z otwart g ow , nie oceniaj c a priori Mo emy pr bowa wymaza 45 lat powojnia, ale to na nic, bo tamte czasy nie tylko nie s bia a plam , a wr cz przeciwnie, s niezwykle interesuj ce

 2. Wojciech Wojciech says:

  Niesamowite wiadectwo powstawania w adzy komunistycznej w powojennej Polsce wprost od stalinistycznej wierchuszki Wra enia 1 e gdyby zrobi za 10 lat takie wywiady z lumiarzami naszej 3RP by o by nieco podobnie wicie, rozumicie ale bardziej md o 2 e s uchaj c ich mimo j zyka , zaczyna si przytakiwa co wi cej ich uwagi o wi kszych blokach politycznych s dalej aktualne 3 Ochab sugeruje, e wywiad wojskowy w ca o ci nale a do Rosjan w latach 80 rowniez 4 Wywiad Ochaba w ogol Niesamowite wiadectwo powstawania w adzy komunistycznej w powojennej Polsce wprost od stalinistycznej wierchuszki Wra enia 1 e gdyby zrobi za 10 lat takie wywiady z lumiarzami naszej 3RP by o by nieco podobnie wicie, rozumicie ale bardziej md o 2 e s uchaj c ich mimo j zyka , zaczyna si przytakiwa co wi cej ich uwagi o wi kszych blokach politycznych s dalej aktualne 3 Ochab sugeruje, e wywiad wojskowy w ca o ci nale a do Rosjan w latach 80 rowniez 4 Wywiad Ochaba w ogole ciekawy zaczyna sie od mowy trawy a konczy na curu 5 Uzalezenie od Moskwy podejrzenia, procesy 6 Si a tej wladzy 7 Ideologicznosc, ktorej ju nie ma Ktos powiedzial, ze ostatnia wojna ideologiczna byla wojna w Hiszpanii Tu mozna sie zastanawiac, czy aby na pewno ale moga przeciez sobie kadzic

 3. Ausir Ausir says:

  Ksi ka wietna, ale niestety ebook pe en b d w OCRu i brakuj cych fragment w.

 4. Ksenia Goncharuk Ksenia Goncharuk says:

  Bardzo ciekawe wywiady z dzia aczami komunistycznymi Ksi ka jest wyj tkowym r d em historycznym Zach cam do przeczytania

 5. Matt Mayevsky Matt Mayevsky says:

  Uzupe nienie wa nego fragmentu historii, zw aszcza dla tych, kt rzy ko czyli nauk w PRLu.

 6. Tomasz Skórski Tomasz Skórski says:

  Wybitna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *