Hardcover è Upíří žezlo PDF/EPUB Þ

Hardcover è Upíří žezlo PDF/EPUB Þ


Upíří žezlo ❴Read❵ ➫ Upíří žezlo Author Monika Šnaiberková – Capitalsoftworks.co.uk Kdy S ru napadne up r, d vka zjist , e je sou st legendy o z hadn m up m ezle, kter d v sv mu dr iteli obrovskou s lu a moc A pr v po n m tou Jorik, v dce zl ch up r S ra ho m k ezlu dov st Jorik a S Kdy S ru napadne up r, d vka zjist , e je sou st legendy o z hadn m up m ezle, kter d v sv mu dr iteli obrovskou s lu a moc A pr v po n m tou Jorik, v dce zl ch up r S ra ho m k ezlu dov st Jorik a S ra se do sebe zamiluj t m jako by za al souboj zla a dobra Bude S ra tak siln , aby dobro uh jila Co v echno bude muset ob tovat.

 • Hardcover
 • 280 pages
 • Upíří žezlo
 • Monika Šnaiberková
 • Czech
 • 08 May 2018
 • 9788074663 Edition Language Czech Other Editions None found All Editions

About the Author: Monika Šnaiberková

Is a well known author, some of his books are a fascination for readers like in the Upíří žezlo book, this is one of the most wanted Monika Šnaiberková author readers around the world.10 thoughts on “Upíří žezlo

 1. Domika Domika says:

  Tuto knihu jsem si vybrala proto, e je od mlad nad jn esk autorky D j se nav c odehr v v esk republice a j byla opravdu zv dav , jak se s t m autorka popere Obecn jsem velmi p sn na esk autory a vyb rav , pokud jde o jejich tvorbu.Hlavn hrdinkou na esk up iny je studentka S ra Smejkalov studuj c na vysok kole v Plzni Bydl u rodi a do koly pravideln doj d se svou kamar dkou Petrou S ra miluje fotografov n , proch zky, ale hlavn up ry Doma m velkou knihovnu pl Tuto knihu jsem si vybrala proto, e je od mlad nad jn esk autorky D j se nav c odehr v v esk republice a j byla opravdu zv dav , jak se s t m autorka popere Obecn jsem velmi p sn na esk autory a vyb rav , pokud jde o jejich tvorbu.Hlavn hrdinkou na esk up iny je studentka S ra Smejkalov studuj c na vysok kole v Plzni Bydl u rodi a do koly pravideln doj d se svou kamar dkou Petrou S ra miluje fotografov n , proch zky, ale hlavn up ry Doma m velkou knihovnu plnou v ech mo n ch knih o up rech Na up ry v ak nikdy moc nev ila, ale kdy jednou potk dva tajemn up ry v lese, jej ivot se obr t vzh ru nohama.Jedn m z tajemn ch up r je asn , skv l nav c i sexy Nathanael Pozd ji p ich z na sc nu i zl up r Jorik, kter S ru pot ebuje k z sk n magick ho up ho ezla.S ra fotografuje v lese, kdy se p ed n objev zl up r Ten se sna d vku napadnout, ale zabr n mu v tom jin up r Nathanael Odvede bezmocnou d vku dom S ra si mysl , e v e byl pouh sen a pokra uje d l ve sv m ivot V koutku du e ov em tu , e up i jsou skute n a za ne se o n zaj mat.Jakmile rodi e odjedou na dovolenou, napadne S ru op t up r a Nathanael ji op t zachr n Od n j, Lucase a Amy se dozv d , e po n jdou zl up i, a proto je dopravena do bezpe.V chatce, kde se ukr vaj , je ale zl up i p epadnou znovu a nakonec je S ra p evezena do doup te hodn ch up r Potk v se zde s jejich v dcem Andrewem, kter S e vysv tl , pro po n up i p traj Je toti sou st velmi star legendy o up m ezle, kter d jeho majiteli neomezenou moc.Zl up i s v dcem Jorikem cht j ezlo na ovl dnut sv ta a jen tak se nevzdaj P jdou po S e, dokud ezlo nez skaj V e se zkomplikuje ve chv li, kdy se S ra do Jorika zamiluje Bude ochotna mu vydat ezlo a zni it sv t Stane se S ra nakonec up rkou S ra nebyla patn hlavn hrdinka, ale ob as bylo jej chov n nerozumn V jednu chv li na zl up ry k i , chov se jako nejv t hrdina a potom, kdy na ni up i za to , se schov v za siln j ho Nathanaela, nebo stoj na m st a ani se nehne Takov ch zm n v jej m chov n je n kolik Pokud to vezmu z v kov ho hlediska, m sty se chovala dosp le, ale n kdy dostala tak stupidn n pad, e by ho nevymyslelo ani mal d t V t ch chv l ch jsem jen koukala s otev enou pusou a p em lela, co ta holka zase vymyslela.Nathanael byl, podle m ho n zoru, nejlep postava v cel knize Vadilo mi, e nedostal v ce prostoru Jeho chov n , ur en a vt pky v i S e byly asn L bilo se mi, jak ji v t inu knihy popichoval, ale pokud bylo pot eba, postavil se p ed n a br nil ji A kdy schytal n jakou tu r nu, cht lo se mi k i et Skv l ho Jorika jsem nesn ela Jeho postava byla divn Jedin , co se mi na n m l bilo, e se v i S e dok zal p etva ovat Jorik v vzhled, uva ov n a iny m nijak neoslovily, sp mi lezl na nervy Nejv c jsem ho nesn ela ve chv li, kdy si S ra uv domila, e ho miluje Ptala jsem se sama sebe, pro Pro se j l b Jorik, kdy m vedle sebe Nathanaela Pro Autorka m jedin t st , e cel vztah na konci p b hu vysv tlila.Do p lky knihy se v bec nic ned je S ra se neust le st huje z m sta na m sto ten je tak tro ku lehce zmaten , proto e se mu nedostalo dn vysv tlen , pro up i S ru chr n Neust le se objevuj zl up i, kte cht j S e zkomplikovat ivot.Jakmile se ale S ra dostane k Jorikovi, dozv me se kone n n co v ce a za n hled n ezla Tuto st jsem si snad u ila nejv ce, a koliv jsem nesn ela Jorika a jeho pracky na S e.S popisem si autorka opravdu pohr la I kdy mi n kdy vad , jak autor popisuje okol , v t to knize jsem si popisy u vala Autorka dok e barvit vyl it okol , e m te pocit, jako byste tam byli Tak se mi l bil n pad ukryt ezla a zp sob, jak m se k n mu musela S ra dostat Jedin , co mi vadilo, bylo, e z sk v n bylo dost zdlouhav , jako by se autorka sna ila samotn z v r co nejv ce natahovat Otev enost konce mi ani tak moc nevadila, ale ocenila bych i dal d l.Pokud hled te nen ro nou jednod lnou up inu, odehr vaj c se v esk republice, zkuste Up ezlo Kniha je zaj mav a stoj za p e ten.3 5

 2. Nelly Nelly says:

  Dlouho se mi nestalo, abych m la takov probl m k n jak knize napsat recenzi Cel to bylo patn dialogy, charaktery, p b h, situace v m, e lo o prvotinu, ale nesmysln anotace m m la varovat Netu m, pro to vy lo Autorka pr p e pokra ov n , ale nemysl m si a to i vzhledem k relativn otev en mu konci , e si ho kniha zalou.

 3. Severka Severka says:

  Katastrofa Od prvn str nky jsem byla knihou otr ven A ani m neudivilo, e tomu tak bylo a do konce, dn ho z zra n ho p ekvapen , kter by knihu zachr nil jsem se nedo kala A koliv je to autor inou prvotinou o ek vala jsem alespo n co tro ku na rovni, kdy u j to vydali, ale opak je pravdou Celou dobu se mi zd , e tu pov dku na blogu n jak puber a ky co si je p e jenom tak to, co j zrovna padne na mysl P i em jsou asto tyto blogov pov dky na mnohem vy rovni, ne jakou Katastrofa Od prvn str nky jsem byla knihou otr ven A ani m neudivilo, e tomu tak bylo a do konce, dn ho z zra n ho p ekvapen , kter by knihu zachr nil jsem se nedo kala A koliv je to autor inou prvotinou o ek vala jsem alespo n co tro ku na rovni, kdy u j to vydali, ale opak je pravdou Celou dobu se mi zd , e tu pov dku na blogu n jak puber a ky co si je p e jenom tak to, co j zrovna padne na mysl P i em jsou asto tyto blogov pov dky na mnohem vy rovni, ne jakou p edv d autorka Dialogy jsou roubovan a cel styl psan mi p ijde stroh a na rovni ka z kladn koly Jsem opravdu zklaman , obzvl proto e v dy s nad en m o ek v m nov d la esk ch autor Nech pu jak j to mohl n kdo vydat A kdy jsem se dozv d la, e autorka je t pl nuje pokra ov n no zmocnila se m hr za, jak moc hor to je t m e b t

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 thoughts on “Upíří žezlo

 1. Domika Domika says:

  Tuto knihu jsem si vybrala proto, e je od mlad nad jn esk autorky D j se nav c odehr v v esk republice a j byla opravdu zv dav , jak se s t m autorka popere Obecn jsem velmi p sn na esk autory a vyb rav , pokud jde o jejich tvorbu.Hlavn hrdinkou na esk up iny je studentka S ra Smejkalov studuj c na vysok kole v Plzni Bydl u rodi a do koly pravideln doj d se svou kamar dkou Petrou S ra miluje fotografov n , proch zky, ale hlavn up ry Doma m velkou knihovnu pl Tuto knihu jsem si vybrala proto, e je od mlad nad jn esk autorky D j se nav c odehr v v esk republice a j byla opravdu zv dav , jak se s t m autorka popere Obecn jsem velmi p sn na esk autory a vyb rav , pokud jde o jejich tvorbu.Hlavn hrdinkou na esk up iny je studentka S ra Smejkalov studuj c na vysok kole v Plzni Bydl u rodi a do koly pravideln doj d se svou kamar dkou Petrou S ra miluje fotografov n , proch zky, ale hlavn up ry Doma m velkou knihovnu plnou v ech mo n ch knih o up rech Na up ry v ak nikdy moc nev ila, ale kdy jednou potk dva tajemn up ry v lese, jej ivot se obr t vzh ru nohama.Jedn m z tajemn ch up r je asn , skv l nav c i sexy Nathanael Pozd ji p ich z na sc nu i zl up r Jorik, kter S ru pot ebuje k z sk n magick ho up ho ezla.S ra fotografuje v lese, kdy se p ed n objev zl up r Ten se sna d vku napadnout, ale zabr n mu v tom jin up r Nathanael Odvede bezmocnou d vku dom S ra si mysl , e v e byl pouh sen a pokra uje d l ve sv m ivot V koutku du e ov em tu , e up i jsou skute n a za ne se o n zaj mat.Jakmile rodi e odjedou na dovolenou, napadne S ru op t up r a Nathanael ji op t zachr n Od n j, Lucase a Amy se dozv d , e po n jdou zl up i, a proto je dopravena do bezpe.V chatce, kde se ukr vaj , je ale zl up i p epadnou znovu a nakonec je S ra p evezena do doup te hodn ch up r Potk v se zde s jejich v dcem Andrewem, kter S e vysv tl , pro po n up i p traj Je toti sou st velmi star legendy o up m ezle, kter d jeho majiteli neomezenou moc.Zl up i s v dcem Jorikem cht j ezlo na ovl dnut sv ta a jen tak se nevzdaj P jdou po S e, dokud ezlo nez skaj V e se zkomplikuje ve chv li, kdy se S ra do Jorika zamiluje Bude ochotna mu vydat ezlo a zni it sv t Stane se S ra nakonec up rkou S ra nebyla patn hlavn hrdinka, ale ob as bylo jej chov n nerozumn V jednu chv li na zl up ry k i , chov se jako nejv t hrdina a potom, kdy na ni up i za to , se schov v za siln j ho Nathanaela, nebo stoj na m st a ani se nehne Takov ch zm n v jej m chov n je n kolik Pokud to vezmu z v kov ho hlediska, m sty se chovala dosp le, ale n kdy dostala tak stupidn n pad, e by ho nevymyslelo ani mal d t V t ch chv l ch jsem jen koukala s otev enou pusou a p em lela, co ta holka zase vymyslela.Nathanael byl, podle m ho n zoru, nejlep postava v cel knize Vadilo mi, e nedostal v ce prostoru Jeho chov n , ur en a vt pky v i S e byly asn L bilo se mi, jak ji v t inu knihy popichoval, ale pokud bylo pot eba, postavil se p ed n a br nil ji A kdy schytal n jakou tu r nu, cht lo se mi k i et Skv l ho Jorika jsem nesn ela Jeho postava byla divn Jedin , co se mi na n m l bilo, e se v i S e dok zal p etva ovat Jorik v vzhled, uva ov n a iny m nijak neoslovily, sp mi lezl na nervy Nejv c jsem ho nesn ela ve chv li, kdy si S ra uv domila, e ho miluje Ptala jsem se sama sebe, pro Pro se j l b Jorik, kdy m vedle sebe Nathanaela Pro Autorka m jedin t st , e cel vztah na konci p b hu vysv tlila.Do p lky knihy se v bec nic ned je S ra se neust le st huje z m sta na m sto ten je tak tro ku lehce zmaten , proto e se mu nedostalo dn vysv tlen , pro up i S ru chr n Neust le se objevuj zl up i, kte cht j S e zkomplikovat ivot.Jakmile se ale S ra dostane k Jorikovi, dozv me se kone n n co v ce a za n hled n ezla Tuto st jsem si snad u ila nejv ce, a koliv jsem nesn ela Jorika a jeho pracky na S e.S popisem si autorka opravdu pohr la I kdy mi n kdy vad , jak autor popisuje okol , v t to knize jsem si popisy u vala Autorka dok e barvit vyl it okol , e m te pocit, jako byste tam byli Tak se mi l bil n pad ukryt ezla a zp sob, jak m se k n mu musela S ra dostat Jedin , co mi vadilo, bylo, e z sk v n bylo dost zdlouhav , jako by se autorka sna ila samotn z v r co nejv ce natahovat Otev enost konce mi ani tak moc nevadila, ale ocenila bych i dal d l.Pokud hled te nen ro nou jednod lnou up inu, odehr vaj c se v esk republice, zkuste Up ezlo Kniha je zaj mav a stoj za p e ten.3 5

 2. Nelly Nelly says:

  Dlouho se mi nestalo, abych m la takov probl m k n jak knize napsat recenzi Cel to bylo patn dialogy, charaktery, p b h, situace v m, e lo o prvotinu, ale nesmysln anotace m m la varovat Netu m, pro to vy lo Autorka pr p e pokra ov n , ale nemysl m si a to i vzhledem k relativn otev en mu konci , e si ho kniha zalou.

 3. Severka Severka says:

  Katastrofa Od prvn str nky jsem byla knihou otr ven A ani m neudivilo, e tomu tak bylo a do konce, dn ho z zra n ho p ekvapen , kter by knihu zachr nil jsem se nedo kala A koliv je to autor inou prvotinou o ek vala jsem alespo n co tro ku na rovni, kdy u j to vydali, ale opak je pravdou Celou dobu se mi zd , e tu pov dku na blogu n jak puber a ky co si je p e jenom tak to, co j zrovna padne na mysl P i em jsou asto tyto blogov pov dky na mnohem vy rovni, ne jakou Katastrofa Od prvn str nky jsem byla knihou otr ven A ani m neudivilo, e tomu tak bylo a do konce, dn ho z zra n ho p ekvapen , kter by knihu zachr nil jsem se nedo kala A koliv je to autor inou prvotinou o ek vala jsem alespo n co tro ku na rovni, kdy u j to vydali, ale opak je pravdou Celou dobu se mi zd , e tu pov dku na blogu n jak puber a ky co si je p e jenom tak to, co j zrovna padne na mysl P i em jsou asto tyto blogov pov dky na mnohem vy rovni, ne jakou p edv d autorka Dialogy jsou roubovan a cel styl psan mi p ijde stroh a na rovni ka z kladn koly Jsem opravdu zklaman , obzvl proto e v dy s nad en m o ek v m nov d la esk ch autor Nech pu jak j to mohl n kdo vydat A kdy jsem se dozv d la, e autorka je t pl nuje pokra ov n no zmocnila se m hr za, jak moc hor to je t m e b t

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *