Read ✓ Nie przeproszę, że urodziłam By Karolina Domagalska – Capitalsoftworks.co.uk

Nie przeproszę, że urodziłam W Nie Przeprosz , E Urodzi Am Karolina Domagalska Si Ga Po Temat, Kt Ry Budzi Wiele Kontrowersji, Wywo Uje L K, Stawia Trudne Pytania O Warto Ci Etyczne Zw Aszcza W Polsce, Gdzie Brak Szczeg Owych Regulacji Prawnych Dotycz Cych Zap Odnienia In VitroAutorka Odmalowuje Szeroki I Spo Ecznie Zr Nicowany Obraz Tego Zjawiska Si Ga Po Historie I Do Wiadczenia Rodzin Klasycznych , Czyli Heteroseksualnych, Ale Te Nowych Lesbijskich Lub Gejowskich, Pisze Tak E O Kobietach, Kt Re Pragn Y Mie Dziecko, Mimo E Nie Mia Y Partnera Rozm Wc W Szuka Autorka R Wnie Za Granic Podr Uje Do Izraela, Holandii, Wielkiej Brytanii, Skandynawii, Dzi Ki Czemu Czytelnik Ma Szans Pozna Wiele Odmiennych Rozwi Za Prawnych Zasady Dzia Ania Bank W Spermy, Dawstwa Anonimowego I Nieanonimowego, Poznaje Samych Dawc W I Ich Motywacj R Wnie Wa Ne Staj Si Spotkania, W Trakcie Kt Rych Autorka Rozmawia O Tym, Co Czuj Rodzice, Kt Rzy Decyduj Si Na Ten Typ Rodzicielstwa, Kobiety, Kt Re Przechodz Proces Zap Odnienia In Vitro, Wreszcie Dzieci, Kt Re Nie Znaj To Samo Ci Biologicznych Rodzic WKsi Ka Karoliny Domagalskiej To Niezwykle Cenny G Os W Dyskusji O Wsp Czesnych Modelach Rodziny Napisana Z Delikatno Ci I Taktem, M Wi Jednak Wyra Nie Rodzicem Nie Jest Ten, Kto Rodzi Czy P Odzi, Tylko Ten, Kto Wychowuje I Obdarza Mi O Ci

10 thoughts on “Nie przeproszę, że urodziłam

 1. says:

  Po 50 stronie zrozumia am, e ta ksi ka jest ludziom potrzebna Pokazuje in vitro z przer nych stron Dostajemy rozmowy z rodzinami heteroseksualnymi oraz homoseksualnymi, kt re skorzysta y z tej metody Dostajemy rozwa ania na temat anonimowo ci i nieanonimowo ci dawc w Dostajemy rozmowy z psychologami oraz dzie mi pocz tymi metod in vitro Mo naby stwierdzi , e wszystko jest idealnie, ale dla mnie momentami by o za du o chaosu Skakanie z jednej historii na drug , potem powr t do tej pier Po 50 stronie zrozumia am, e ta ksi ka jest ludziom potrzebna Pokazuje in vitro z przer nych stron Dostajemy rozmowy z rodzinami heteroseksualnymi oraz homoseksualnymi, kt re skorzysta y z tej metody Dostajemy rozwa ania na temat anonimowo ci i nieanonimowo ci dawc w Dostajemy rozmowy z psychologami oraz dzie mi pocz tymi metod in vitro Mo naby stwierdzi , e wszystko jest idealnie, ale dla mnie momentami by o za du o chaosu Skakanie z jednej historii na drug , potem powr t do tej pierwszej Czytanie zaj o mi ponad tydzie , bo autentycznie m czy am si , mimo e temat zosta przedstawiony naprawd ciekawie Czego zabrak o

 2. says:

  S abe 3 Mocne 2,75

 3. says:

  naszym kraju in vitro jest tematem budz cym wiele kontrowersji, a tak e stawiaj cym mn stwo pyta , na kt re nie atwo jednoznacznie odpowiedzie Ka dy ma prawo do wyra enia w asnego zdania na ten temat, o ile nie stara si na si przekona kogo , e zupe nie nie ma racji, a do tego nie zna ycia i jest pozbawiony jakiejkolwiek wiedzy czy wy szych uczu Jedno jest pewne atwo stawia wyroki, kiedy samemu nie mia o si wi kszych problem w z zaj ciem w naszym kraju in vitro jest tematem budz cym wiele kontrowersji, a tak e stawiaj cym mn stwo pyta , na kt re nie atwo jednoznacznie odpowiedzie Ka dy ma prawo do wyra enia w asnego zdania na ten temat, o ile nie stara si na si przekona kogo , e zupe nie nie ma racji, a do tego nie zna ycia i jest pozbawiony jakiejkolwiek wiedzy czy wy szych uczu Jedno jest pewne atwo stawia wyroki, kiedy samemu nie mia o si wi kszych problem w z zaj ciem w ci Agnieszka od zawsze marzy a o posiadaniu sze ciorga dzieci, kt re by yby jej oczkiem i to nie jednym w g owie Niestety los bywa bardzo przewrotny, cz sto toczy si zupe nie innym torem, ni by my tego oczekiwali Kobieta po nieudanym ma e stwie nie potrafi a znale odpowiedniego partnera nadaj cego si na d u szy zwi zek, a tym bardziej wychowywanie wsp lnego dziecka Z tego wzgl du Agnieszka zdecydowa a si na in vitro aktualnie ciesz c si 3 letni c reczk Ani , a do tego planuj c kolejnego maluszka Nie mo e pozwoli sobie na ci bez powa nej ingerencji, poniewa cierpi na poliendokrynopati jej organizm wytwarza antycia a atakuj ce tarczyc , trzustk oraz jajniki , chorob Hashimoto, w wieku dwudziestu lat przesz a przedwczesn menopauz , a do tego posiada do znaczn nadwag ycie Agnieszki przypomina gr Tetris Klocki o r nych kszta tach spadaj z g ry, trzeba je szybko umiejscowi tak, eby dopasowa y si do reszty i zrobi y miejsce dla nowych Odk d urodzi a si Ania, klocki przy pieszy y, Agnieszka przesz a do kolejnego etapu, ale nie nad a Jeden nieprawid owy ruch i klocki spadaj bez adnie jeden na drugi, zlepiaj si jak jej krwinki czerwone i blokuj oddech Postronni obserwatorzy mogliby stwierdzi jeste m oda jeszcze znajdziesz odpowiedniego m czyzn wyluzuj, wszystko w swoim czasie Niestety kobieta, tak jak wiele innych w aktualnych czasach, ma problemy zdrowotne, kt re utrudniaj , a niejednokrotnie uniemo liwiaj , zaj cie w ci w spos b naturalny Czy to od razu oznacza, e kobieta jest mniej warto ciowa i, skoro jej organizm nie pozwala na ci , to ma zrezygnowa z posiadania upragnionego dziecka Jak mo na ocenia kogo po tym, e pragnie potomstwa Najwi cej do powiedzenia maj ci, kt rym wystarczy a chwila uniesienia, aby dosz o do zap odnienia Szcz ciarze kt rzy nie powinni dyskredytowa tych, kt rzy takowego farta nie maj.Pokusz si o stwierdzenie, i bezp odno oraz niep odno tak, to dwa r ne poj cia medyczne to b yskawicznie post puj ca choroba cywilizacyjna, o kt rej nie by o tak g o no kilkadziesi t lat temu Chroniczny stres, nieustanny p d za wszystkim, sztucznie modyfikowana ywno czy zanieczyszczenia powietrza i wody sprawiaj , e nasze organizmy przestaj funkcjonowa tak, jak nale y Niestety skutki bywaj op akane, a problemy z zaj ciem w ci mog dotkn r wnie m odych ludzi, wydaj cych si idealnymi okazami do bycia mam i tat.Pierwsze dziecko pocz te w Polsce przy wykorzystaniu metody in vitro urodzi o si 12 listopada 1987 roku w Bia ymstoku, co napawa mnie dum , bo to moje miasto W tych czasach zap odnienie pozaustrojowe by o wykonywane nieodp atnie, jednak od 1991 roku wymaga ono ogromnych nak ad w pieni nych ze strony potencjalnych rodzic w W naszym kraju problemem jest brak regulacji prawnych dotycz cych medycyny reprodukcyjnej Ponadto ogrom os b przeciwnych in vitro wytacza solidny argument jakoby zarodki by y niszczone w klinikach Wiele ludzi nie zdaje sobie sprawy, e wi kszo klinik wymaga zgody rodzic w na op acanie przechowywania zamro onych zarodk w kiedy pieni dze przestan wp ywa , to lekarze maj prawo przekaza zarodki do adopcji prenatalnej, a nie do niszczenia ich Niekt rzy r wnie nie maj poj cia o istnieniu ministerialnego programu, kt ry wprowadzi ograniczenie liczby zap adnianych kom rek jajowych do sze ciu u m odych kobiet b d niewielu wi cej u kobiet starszych po trzeciej pr bie leczenia C poradzi na te niesprawiedliwe ycie jednym wystarcza jedna impreza, aby dosz o do zap odnienia, a innym nie udaje si po kilkunastu latach stara Przeciwnicy in vitro argumentuj sw j wyb r, zarzucaj c, e jest to projektowanie dziecka, z czym nie do ko ca mo na si zgodzi , wszak wi kszo cech i umiej tno ci zale y od rodowiska wychowawczego, a nie od tego, z jakiego nasienia skorzysta kobieta Ponadto, czy przypadkiem nawi zuj c bli sz relacj z m czyzn , nie wybieramy go na podstawie wygl du czy cech charakteru, maj c gdzie z ty u g owy my l, i by by dobrym potencjalnym ojcem naszych dzieci Zatem, jak mo emy obwinia kobiety, korzystaj ce z zap odnienia pozaustrojowego, o to, e chc stworzy sobie idealne dziecko Nie trafiaj do mnie r wnie stwierdzenia typu przecie tyle dzieci czeka w domu dziecka, zaadoptuj jakie i daj mu szcz liwy dom Okej, w porz dku, to dlaczego Ty, posiadaj c w asne dzieci, nie we miesz pod opiek potrzebuj cego, biednego i smutnego malucha, kt ry z pewno ci b dzie Ci wdzi czny za to B agam, nie b d my hipokrytamiNie b d wchodzi w dyskusje z osobami, kt re s stanowczo na nie, jedynie dlatego, e s utwierdzone w przekonaniu, e to nieetyczne b d niezgodne z ich wiar Uwa am, e porozmawia o tym mo na z kim , kto g biej wszed w temat i pozna zar wno zdanie za, jak i przeciw, a do tego podaje konkretne i racjonalne argumenty oparte na faktach, a nie tym, co gdzie si us ysza o czy przeczyta o, a w zasadzie jest zupe nie wyrwane jest z kontekstu Nie cierpi prowokacji oraz rzucania p s wkami, aby tylko zdenerwowa tych, kt rzy maj pe n wiadomo tego, i niekiedy in vitro jest jedyn mo liwo ci posiadania dziecka.Zatem mo e czasami warto wzi sobie do serca przys owie, wed ug kt rego mowa jest srebrem, a milczenie z otem i nie ocenia ludzi, kiedy nie posiada si zielonego poj cia o tym, co przeszli w swoim yciu, a tak e ile wysi ku wnie li w to, aby w ich domu mo na by o us ysze miech dziecka cytat ze str 8

 4. says:

  r ne historie, r ne punkty widzenia jest r owo, ci ko, niepewnie, bole nie jest szcz cie, rozpacz, za amanie.dopracowana ksi ka, dobra narracja warto.

 5. says:

  Reporta poruszaj cy kwestie prawne, etyczne i zwyczajnie ludzkie, dotycz ce in vitro, przeplatany historiami os b staraj cych si o upragnione potomstwo S tu pary dotkni te bezp odno ci , samotne matki, nowe rodziny Jest wprowadzenie do procedury medycznej i kwestie pojawiaj ce si w debacie politycznej S surogatki, kwestia setek dzieci od jednego dawcy, b l podczas nieko cz cych si zabieg w medycznych, dyskryminacja spo eczna i religijna Autorka oddaje g os rodzicom, kt rzy za wszelk c Reporta poruszaj cy kwestie prawne, etyczne i zwyczajnie ludzkie, dotycz ce in vitro, przeplatany historiami os b staraj cych si o upragnione potomstwo S tu pary dotkni te bezp odno ci , samotne matki, nowe rodziny Jest wprowadzenie do procedury medycznej i kwestie pojawiaj ce si w debacie politycznej S surogatki, kwestia setek dzieci od jednego dawcy, b l podczas nieko cz cych si zabieg w medycznych, dyskryminacja spo eczna i religijna Autorka oddaje g os rodzicom, kt rzy za wszelk cen chc mie w asne dzieci oraz samym dzieciom, kt re naturalnie pragn pozna swoje korzenie Jak przyznaje jedna z matek Ch posiadania dziecka jest tak obezw adniaj ca, e nie jeste w stanie jej zwalczy Wydaje ci si , e zadajesz wszystkie pytania, kt re trzeba zada , ale potem okazuje si , e nie zada a najwa niejszych Tych, kt re zada twoje dziecko s 63 Reporta nie formu uje wniosk w, za to zaznacza kierunek, w kt rym b dzie szed przemys a wraz za nim zmiany spo eczne i ustawodawstwo

 6. says:

  Dobry research, in vitro pokazane z r nych stron, zar wno tych problematycznych, jak i pozytywnych Ciekawy reporta , na pewno wart przeczytania.

 7. says:

  Kamil Ba uk zrobi to lepiej

 8. says:

  Chaos, chaos, chaos Ale ukazanie tematu z tak r nych perspektyw zdecydowanie na plus, dlatego s abe 3.

 9. says:

  Reporta e o kobietach, kt re urodzi y dzieci dzi ki metodzie in vitro Praktycznie adna nie zamierza przeprasza , poniewa pragn y dziecka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *