Kardeşini Doğurmak: Türkiye'de Ensest Gerçeği ePUB

Kardeşini Doğurmak: Türkiye'de Ensest Gerçeği ePUB

Kardeşini Doğurmak: Türkiye'de Ensest Gerçeği [Read] ➬ Kardeşini Doğurmak: Türkiye'de Ensest Gerçeği By Büşra Sanay – Capitalsoftworks.co.uk Karde ini Do urmak elini ta n alt na koymaktan ekinmeyen bir kalemin r n Direkt b y d m, b y tt ler B ra Sanay insanl n en karanl k noktas na, en ba lanmaz su una b y k bir cesaretle e iliyor ve ne ka Türkiye'de Ensest ePUB ✓ Karde ini Do urmak elini ta n alt na koymaktan ekinmeyen bir kalemin r n Direkt b y d m, b y tt ler B ra Sanay insanl n en karanl k noktas na, en ba lanmaz su una b y k bir cesaretle e iliyor ve ne kadar ac olursa olsun ger e in g z n n i ine bakmaya a r yor bizi Belki de ar nma, bu y zle melerle gelecek B ra gibi duyarl insanlar n ac ekme pahas na yazd , b yle nemli kitaplarla Okurken sars lacaks n z Kardeşini Doğurmak: ePUB ´ hem de ok sars lacaks n z San r m gerekli olan da bu Z lf LivaneliT rkiye nin en mahrem yerinde g r lmeyen, g rmezden gelinen bir yara Ensest CNNT rk haber spikeri B ra Sanay, y llarca s ren titiz bir al mayla ensest ma durlar ndan ailelere, sosyologlardan ilahiyat lara, hukuk ulardan e itimcilere, psikologlardan adli t p lara kadar her kesimden insanla konu arak T rkiye nin ensest tablosunu ortaya kard.


10 thoughts on “Kardeşini Doğurmak: Türkiye'de Ensest Gerçeği

 1. Oguz Akturk Oguz Akturk says:

  Karde ini Do urmak kitab bizi hangi konularda rahats z etmeyi ama l yor Yeti tirdi in a ac n meyvesini ilk sen yemez misinEnsest su unu kabul eden bir baba Uzun zamand r kurgu romanlar n aras nda kaybolmamla birlikte olu an rahatl m bozabilecek ve beni i indeki saf ger eklerle rahats z edebilecek bir kitap ar yordum Karde ini Do urmak kitab do ru bir se imdi Peki, neden baz ger eklerden rahats z olmal y z Marcel Proust un d ncesine g re, merak m z Karde ini Do urmak kitab bizi hangi konularda rahats z etmeyi ama l yor Yeti tirdi in a ac n meyvesini ilk sen yemez misinEnsest su unu kabul eden bir baba Uzun zamand r kurgu romanlar n aras nda kaybolmamla birlikte olu an rahatl m bozabilecek ve beni i indeki saf ger eklerle rahats z edebilecek bir kitap ar yordum Karde ini Do urmak kitab do ru bir se imdi Peki, neden baz ger eklerden rahats z olmal y z Marcel Proust un d ncesine g re, merak m z n tam olarak uyanmas i in bir rahats zl k duyuyor olmam z gerekiyor Ray Bradbury, rahat b rak lmam za gerek olmad n , baz ger eklere kay ts z kalmamak i in arada s rada rahats z edilmemiz gerekti ini belirtiyor Sabahattin Ali ise d nyada rahat ya aman n aptalca oldu unu, aptal olmaktansa biraz daha rahats z ya aman n daha gerekli oldu unu savunuyor Buraya ba ka sevdi im yazarlar n da rahats zl k hakk ndaki d ncelerini yazabilirdim ama imdilik bu kadar yeterli.Bir soru sorarak ba layay m Bu yaz y okuyan kad nlardan kendi karde ini do uran var m Aram zda b yle bir ki inin oldu unu hi sanm yorum Peki bu durumda kalm biri, hi biri, binlercesi i in ne kadar oranda bir empati duygusuna sahip olabiliriz Merak m z n tam olarak uyanmas i in art k bir rahats zl k duyuyor olmam z gerekmez mi rahat a ya ay p g l p ge ti imiz ger eklere kar T rkiye deki ve belki de mahallemizdeki kom umuza kadar inmi olma ihtimali olan ensest ger e i hakk nda nelerden haberimiz var Ensest Ba ta aile i i olmak zere her t rden gayrime ru cinsel ili kiyi ifade eder.1,5 ayl k bir ocu un cinsel istismar sonucu ba rsaklar patlayarak ld nden haberiniz var m Baban n ihtiyac n gider, ne olur, bak bize zarar verecek diyen ve enseste arac l k eden annelerden haberiniz var m Babas n n 24 y l boyunca bir bodruma kapat p yedi karde ini do urmas na sebebiyet verdi i Elizabeth F den haberiniz var m K c k ocuklar n tecav z nde r za aray p, 12 ya ndan b y k ocuklar n tecav zc s yle evlendirilmesini yasala t rmaya al an kurumlardan haberiniz var m Diyarbak r daki bir mahkemede s rf tecav z tamamlanmad i in erken bo alma indirimi alan san ktan haberiniz var m Yeti tirdi in a ac n meyvesini ilk sen yemez misin diyen ve kendi z k z na uygulad cinsel istismar su unu kabul edip hi bir su luluk duymayan babalardan haberiniz var m Ailedeki cinsel istismardan haberi olup da baban n Kuran a el basabilece ini s yleyince ona inanan abilerden haberiniz var m 14 ya ndayken bir akrabas n n tecav z ne u rayan ve evinden ka an G ld nya n n t re kurallar na uymad i in v cuduna s k lan kur unlar taraf ndan ld r ld nden haberiniz var m Bir ocu un kendi a z ndan km olan Ben ilekli s t istiyorum ne in s t n istiyorum Pipi s t istemiyorum art k c mlelerinden haberiniz var m Kan n z n y llard r s regelen s cak ak ndan sonra kan n z durduk yere dondurmak isteyece iniz b t n bu i ren liklerden haberiniz var m Karn ndaki bebe in babas ndan m yoksa kocas ndan m oldu unu bilmeyen kad nlardan haberiniz var m Benim haberim yoktu ok ama ok z r dilerim G ld nya dan, Elizabeth den, tecav z nde r za aranan b t n ocuklardan, 1,5 ayl k ba rsaklar patlayan o ocuktan, karn ndaki bebe in babas ndan m yoksa kocas ndan m oldu unu bilmeyen b t n kad nlardan z r dilerim Bunlar n hi birinden haberim yoktu.B ra Sanay olmasayd haberim olmazd nk ensest haberlerinde pek reyting yoktu Daha ok t klanaca bilindi i i in b yle ger ekleri yay nlamay o kadar tercih etmeyip de durmadan sosyal medya kanallar arac l yla eyma Suba n n Acun dan ald nafaka haberlerini payla an, Arda ve Berkay n kavgas n T rkiye nin g ndemine oturtan, izdiva larda edilen kavgalar n tecav z ve ensest vakalar n n n ne ge ti i bir i ren likler b t n nde ya ad m i in o kad nlar n hepsinden z r dilerim Sosyal medyaya yans mas o kadar istenmiyor bu t r haberlerin Yans mas istenmiyor nk toplumun rahat n bozabilecek, iktidar n verdi i cezalar n cayd r c l n sorgulatabilecek cinsten haberler bunlar Bize yans yan sadece Palu Ailesi oldu, o da i in g r nen y z yd ok ama ok z r dilerim hepsinden Hi bir ey yapmad m cesetlerine kar Yapmamay ge tim haberim bile yoktu tecav z edilmi bedenlerinin masumlu undan Haberim bile yoktuBen eminim ki, g nl k ya amlar m zda yanlar ndan ge ip gitti imiz insanlar n aras nda bu t r sapk n insanlar var Ben eminim ki, binlerce insan bu t r ger eklere kar h l sessiz kalmaya devam ediyor Ben eminim ki, ocuklar n anlatt klar na inanmayan, ensesti h l hastal k olarak g rmekle yetinip de san klar n ceza almas n engelleyen, verilen cezalar n eksikli inden t r aram zda dola maya devam eden insanlar var.PEK NE YAPMALI BU LLETE KAR I Bu t r olaylardan daha fazla haberimiz olmal ocuklara hay r demeyi retmeli ocuklara cinsel e itim verip, zel b lgeleri retilmeli Cinsellik konusu a ld nda ocuk ay plan p susturulmamal Anneler ocuklar yla yak ndan ilgilenmeli ocuklara kendilerini nas l ifade edebilecekleri retilmeli ocuklara kendi v cutlar n n zel oldu u ve ancak kendi izin verirse birinin dokunabilece i retilmeli Ailelerin, ocuklar n ve bu konuda bilin lenmek isteyen herkesin ocuk zlem Merkezleri arac l yla bilgilendirilmesi sa lanmal E er bir su a tan kl k ettiysen ya da su phesi olu tuysa bunu adli mercie bildirmeli Aksi takdirde sen de ayn cezay al rs n T rkiye deki ensest ger e ine psikolojik, sosyolojik, hukuki, t bbi, edebi, dini, n rolojik konularda tecav zc lerle y zy ze gelmi cezaevi psikologlar n n da arac l yla geni bir fener tutan Karde ini Do urmak kitab n okumal Belki 1 kere de il 3 5 kere okumal ki kafam za baz eyler tam olarak kaz ns n Bu kitab n Goodreads deki okunma say s bu kadar az olmamal Binlerce, milyonlarca insana ula mal Bu t r konular hakk nda yap lan yorumlara ve g nderilere salt be eni butonuna bas p ge memeli, i imizdeki esas kalbimizin butonuna basmal Ben de dahil Rahat m z bozacak g rmezden gelinmi , hal n n alt na at lm ger eklerden daha fazla rahats z olmal Daha fazla rahats z olmal Daha fazla rahats z olmal


 2. Cagdas Akdemir Cagdas Akdemir says:

  nsanlar nas l katil olmuyor a r yorum Okuduk a i im i ti i im i tik e insan rk ndan daha da nefret ettim.


 3. Murat Gonul Murat Gonul says:

  Ne ac bir zamanda ya ad m z y zme vuran bir kitapt Bir ok r portaj ve anonim ya anm olaylar i eren kitap herkesin sustu u bir tabuyu a k a k ortaya koyuyor Bu t r medyada fark ndal n kazand r lmas na ciddi bir ihtiya oldu u a k ve B ra Sanay bunun i in elinden geleni yapm Her sayfada ayr bir ok ge irerek ve kalben yorularak okudum ama ok ey rendim Herkesin okumas ve d nmesi ve harekete ge mesi gereken bir konu ve bu konuyla ilgili g zel bir kitap.


 4. Kaya Heyse Kaya Heyse says:

  Gazeteci B ra Sanay n Karde ini Do urmak T rkiye de Ensest Ger e i adl kitab , karanl n i inde gizlenen, hepimizin tan d , korkun bir canavar n foto raf n ekiyor Tek kare bir foto raf bu Fla la ekilmi ve o karanl k bir saniyeli ine ayd nlanm Sanay, canavar o anda, zerine zerine gelirken yakalam Korkutucu ve gelece e y nelik herhangi bir umut ta mayan bir foto raf bu Canavar n resmi benim de beynime kaz nd O g r nt n n etkisinden kurtulmak m mk n de il m mk n de olmam Gazeteci B ra Sanay n Karde ini Do urmak T rkiye de Ensest Ger e i adl kitab , karanl n i inde gizlenen, hepimizin tan d , korkun bir canavar n foto raf n ekiyor Tek kare bir foto raf bu Fla la ekilmi ve o karanl k bir saniyeli ine ayd nlanm Sanay, canavar o anda, zerine zerine gelirken yakalam Korkutucu ve gelece e y nelik herhangi bir umut ta mayan bir foto raf bu Canavar n resmi benim de beynime kaz nd O g r nt n n etkisinden kurtulmak m mk n de il m mk n de olmamal Ensesti, aile i i ocuk istismar n daha fazla tart mal y z Canavarla y zle meliyiz De erlendirmemi Pulbiber de okuyabilirsiniz


 5. Burcu Burcu says:

  Ya ad m z lke ensest vakalar n n ok oldu u bir lke olmas na ra men, ensest zerine yaz lm ya da yap lm ara t rmalar olduk a k s tl Bu kitap bu k s tl alan biraz geni letmeyi ger ekten ba arm Kitab n dili, hem ya ayanlar hem de bu olaya tan k olanlar ad na ok zorlu olan bu konunun anla lmas i in olduk a zenliydi Kitap genel anlam yla insana unu d nd r yor her ne kadar saklan lmaya da al lsa, st rt lse de ensest vakalar vard r ve bunun i in her kesimden okuldaki r Ya ad m z lke ensest vakalar n n ok oldu u bir lke olmas na ra men, ensest zerine yaz lm ya da yap lm ara t rmalar olduk a k s tl Bu kitap bu k s tl alan biraz geni letmeyi ger ekten ba arm Kitab n dili, hem ya ayanlar hem de bu olaya tan k olanlar ad na ok zorlu olan bu konunun anla lmas i in olduk a zenliydi Kitap genel anlam yla insana unu d nd r yor her ne kadar saklan lmaya da al lsa, st rt lse de ensest vakalar vard r ve bunun i in her kesimden okuldaki rehber retmenlerden tutun da kom uya kadar insan n bunu bildirme ve bu tip vakalar n n ne ge ilmesi i in yapmas gereken eyler vard r, sorumluluk al n, korkmay n Yazara kendi ad ma, b yle bir konuyu bu denli y lmadan, her y n yle ele alarak dinden siyasete bu kitab haz rlad i in te ekk r ediyorum


 6. Ayse Turan Ayse Turan says:

  Kitap denizde bir damla olmu , in aallah devam gelir Gelece i ellerinden al nan ,karart lan ocuklar olunca ve bunlar yapanlar ocu un en yak nlar olunca nas l ya diyorsunuz ok zor okunuyor hele 2 ocuk annesi bir kad n olarak, ben okumakta zorland m ocuklar d nemiyorum bile. B ra Sanay b yle hassas bir konuya magazinsel yakla mam ,ara t rmac , do ru ki ilerle r portaj yaparak kitab n okunur hale getirmi.


 7. Orhan Aksu Orhan Aksu says:

  Kitaptan 2015 y l nda 314 madde ter r i in a lan dosya say s 16 bin 103 maddeden istismar a lan dosya say s 17 bin lkenin en nemli problemini ne kadar daha g zard edebilece iz bakal m Okudu unda insan n zerinden kamyon ge mi etkisi yapan nemli bir kitap Ay ben okuyamam, dayanamam ile hayat devam etmiyor Herkes okusun herkesin i i kanas n biraz Ruhlar parampar a edilen binlerce ocuk i in en az ndan bunu yapal m Seslerini duyduklar m z hissetsinler.


 8. Marward Marward says:

  Son zamanlarda okudu um en deh et verici ger eklerle dolu kitap diyebilirim Ensest gibi toplumun kabul etmedi i bir soruna bu kadar farkl y nlerden ve uzman g z nden bakabilmek ok b y k cesaret ve emek i i Okurken bol bol s vmekten kendinizi alamayacaks n z.


 9. Hulyacln Hulyacln says:

  Utanc okumak..Kitab n dili basit ve i erik ok da n k sunulsa da ensest ger e i zerine rehber niteli inde bir kitap u an i in.Kitab okurken sinir harbi ya yorsunuz, yle bir durum ki z nt bile ikinci planda kal yor.Mesela nitelikli istismar diye bir kavram duyuyorsunuz,istismar tecav z gibi insan n i ini oyan ba l ba na bir insanl k su u olan durumda iyi hal indirimi kullan labilece ini g r yorsunuz.Okurken tasavvur bile edemeyece iniz eylerin her saniye i lendi ini ve asl nda ok da Utanc okumak..Kitab n dili basit ve i erik ok da n k sunulsa da ensest ger e i zerine rehber niteli inde bir kitap u an i in.Kitab okurken sinir harbi ya yorsunuz, yle bir durum ki z nt bile ikinci planda kal yor.Mesela nitelikli istismar diye bir kavram duyuyorsunuz,istismar tecav z gibi insan n i ini oyan ba l ba na bir insanl k su u olan durumda iyi hal indirimi kullan labilece ini g r yorsunuz.Okurken tasavvur bile edemeyece iniz eylerin her saniye i lendi ini ve asl nda ok da uza nda olmad n z farkediyorsunuz.Konunun e itli boyutlar sosyolojik,t bbi,psikolojik ve zellikle adli s reci ile ele al nmas ise yol g sterici.Susmak da bu su a ortakl k,kulaklar n kapamak da l lemeyecek kadar derine i lemi ,neresinden tutarsan z hasarl kaca n z bir sava tan bahsediyoruz.Ba ka lkelerde ya anmas bir savunma de il.Din dil e itim ya da maddi ayr m g zetmeksizin her hanede ya anma ihtimali de bir norm kurmuyor z m ise belirsiz ama yap labilecekler var.Karde ini Do urmak ve benzeri kitaplar umar m o al r ve ayd nlanma toplumsal vicdan kazanma yolunda bizlere yard mc olur


 10. Ebru Ebru says:

  Okuyabilmek Okuyabildi ine bile lanet etmek baz sat rlar Araya bir s r kitap girdi, sanki ka t m baz sat rlardan Psikolojik mukavemet art, sindirilmesi zor ger ekleri ilk a zdan duydu unuz i in Bu niyete bu abaya minnettar m, fkemi , z nt m , bilgi ile harmanlay p harekete ge mek istedim , elimi ta n alt na koymak istedim Ka mak, reddetmek, rtbas etmek yerimizde saymam za sebep oluyor, g rmezden gelmemeli konu abilmeye ba lamal y z nk Bu gezegenin gelece i olan ocuklara b Okuyabilmek Okuyabildi ine bile lanet etmek baz sat rlar Araya bir s r kitap girdi, sanki ka t m baz sat rlardan Psikolojik mukavemet art, sindirilmesi zor ger ekleri ilk a zdan duydu unuz i in Bu niyete bu abaya minnettar m, fkemi , z nt m , bilgi ile harmanlay p harekete ge mek istedim , elimi ta n alt na koymak istedim Ka mak, reddetmek, rtbas etmek yerimizde saymam za sebep oluyor, g rmezden gelmemeli konu abilmeye ba lamal y z nk Bu gezegenin gelece i olan ocuklara bunu bor luyuz


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 thoughts on “Kardeşini Doğurmak: Türkiye'de Ensest Gerçeği

 1. Oguz Akturk Oguz Akturk says:

  Karde ini Do urmak kitab bizi hangi konularda rahats z etmeyi ama l yor Yeti tirdi in a ac n meyvesini ilk sen yemez misinEnsest su unu kabul eden bir baba Uzun zamand r kurgu romanlar n aras nda kaybolmamla birlikte olu an rahatl m bozabilecek ve beni i indeki saf ger eklerle rahats z edebilecek bir kitap ar yordum Karde ini Do urmak kitab do ru bir se imdi Peki, neden baz ger eklerden rahats z olmal y z Marcel Proust un d ncesine g re, merak m z Karde ini Do urmak kitab bizi hangi konularda rahats z etmeyi ama l yor Yeti tirdi in a ac n meyvesini ilk sen yemez misinEnsest su unu kabul eden bir baba Uzun zamand r kurgu romanlar n aras nda kaybolmamla birlikte olu an rahatl m bozabilecek ve beni i indeki saf ger eklerle rahats z edebilecek bir kitap ar yordum Karde ini Do urmak kitab do ru bir se imdi Peki, neden baz ger eklerden rahats z olmal y z Marcel Proust un d ncesine g re, merak m z n tam olarak uyanmas i in bir rahats zl k duyuyor olmam z gerekiyor Ray Bradbury, rahat b rak lmam za gerek olmad n , baz ger eklere kay ts z kalmamak i in arada s rada rahats z edilmemiz gerekti ini belirtiyor Sabahattin Ali ise d nyada rahat ya aman n aptalca oldu unu, aptal olmaktansa biraz daha rahats z ya aman n daha gerekli oldu unu savunuyor Buraya ba ka sevdi im yazarlar n da rahats zl k hakk ndaki d ncelerini yazabilirdim ama imdilik bu kadar yeterli.Bir soru sorarak ba layay m Bu yaz y okuyan kad nlardan kendi karde ini do uran var m Aram zda b yle bir ki inin oldu unu hi sanm yorum Peki bu durumda kalm biri, hi biri, binlercesi i in ne kadar oranda bir empati duygusuna sahip olabiliriz Merak m z n tam olarak uyanmas i in art k bir rahats zl k duyuyor olmam z gerekmez mi rahat a ya ay p g l p ge ti imiz ger eklere kar T rkiye deki ve belki de mahallemizdeki kom umuza kadar inmi olma ihtimali olan ensest ger e i hakk nda nelerden haberimiz var Ensest Ba ta aile i i olmak zere her t rden gayrime ru cinsel ili kiyi ifade eder.1,5 ayl k bir ocu un cinsel istismar sonucu ba rsaklar patlayarak ld nden haberiniz var m Baban n ihtiyac n gider, ne olur, bak bize zarar verecek diyen ve enseste arac l k eden annelerden haberiniz var m Babas n n 24 y l boyunca bir bodruma kapat p yedi karde ini do urmas na sebebiyet verdi i Elizabeth F den haberiniz var m K c k ocuklar n tecav z nde r za aray p, 12 ya ndan b y k ocuklar n tecav zc s yle evlendirilmesini yasala t rmaya al an kurumlardan haberiniz var m Diyarbak r daki bir mahkemede s rf tecav z tamamlanmad i in erken bo alma indirimi alan san ktan haberiniz var m Yeti tirdi in a ac n meyvesini ilk sen yemez misin diyen ve kendi z k z na uygulad cinsel istismar su unu kabul edip hi bir su luluk duymayan babalardan haberiniz var m Ailedeki cinsel istismardan haberi olup da baban n Kuran a el basabilece ini s yleyince ona inanan abilerden haberiniz var m 14 ya ndayken bir akrabas n n tecav z ne u rayan ve evinden ka an G ld nya n n t re kurallar na uymad i in v cuduna s k lan kur unlar taraf ndan ld r ld nden haberiniz var m Bir ocu un kendi a z ndan km olan Ben ilekli s t istiyorum ne in s t n istiyorum Pipi s t istemiyorum art k c mlelerinden haberiniz var m Kan n z n y llard r s regelen s cak ak ndan sonra kan n z durduk yere dondurmak isteyece iniz b t n bu i ren liklerden haberiniz var m Karn ndaki bebe in babas ndan m yoksa kocas ndan m oldu unu bilmeyen kad nlardan haberiniz var m Benim haberim yoktu ok ama ok z r dilerim G ld nya dan, Elizabeth den, tecav z nde r za aranan b t n ocuklardan, 1,5 ayl k ba rsaklar patlayan o ocuktan, karn ndaki bebe in babas ndan m yoksa kocas ndan m oldu unu bilmeyen b t n kad nlardan z r dilerim Bunlar n hi birinden haberim yoktu.B ra Sanay olmasayd haberim olmazd nk ensest haberlerinde pek reyting yoktu Daha ok t klanaca bilindi i i in b yle ger ekleri yay nlamay o kadar tercih etmeyip de durmadan sosyal medya kanallar arac l yla eyma Suba n n Acun dan ald nafaka haberlerini payla an, Arda ve Berkay n kavgas n T rkiye nin g ndemine oturtan, izdiva larda edilen kavgalar n tecav z ve ensest vakalar n n n ne ge ti i bir i ren likler b t n nde ya ad m i in o kad nlar n hepsinden z r dilerim Sosyal medyaya yans mas o kadar istenmiyor bu t r haberlerin Yans mas istenmiyor nk toplumun rahat n bozabilecek, iktidar n verdi i cezalar n cayd r c l n sorgulatabilecek cinsten haberler bunlar Bize yans yan sadece Palu Ailesi oldu, o da i in g r nen y z yd ok ama ok z r dilerim hepsinden Hi bir ey yapmad m cesetlerine kar Yapmamay ge tim haberim bile yoktu tecav z edilmi bedenlerinin masumlu undan Haberim bile yoktuBen eminim ki, g nl k ya amlar m zda yanlar ndan ge ip gitti imiz insanlar n aras nda bu t r sapk n insanlar var Ben eminim ki, binlerce insan bu t r ger eklere kar h l sessiz kalmaya devam ediyor Ben eminim ki, ocuklar n anlatt klar na inanmayan, ensesti h l hastal k olarak g rmekle yetinip de san klar n ceza almas n engelleyen, verilen cezalar n eksikli inden t r aram zda dola maya devam eden insanlar var.PEK NE YAPMALI BU LLETE KAR I Bu t r olaylardan daha fazla haberimiz olmal ocuklara hay r demeyi retmeli ocuklara cinsel e itim verip, zel b lgeleri retilmeli Cinsellik konusu a ld nda ocuk ay plan p susturulmamal Anneler ocuklar yla yak ndan ilgilenmeli ocuklara kendilerini nas l ifade edebilecekleri retilmeli ocuklara kendi v cutlar n n zel oldu u ve ancak kendi izin verirse birinin dokunabilece i retilmeli Ailelerin, ocuklar n ve bu konuda bilin lenmek isteyen herkesin ocuk zlem Merkezleri arac l yla bilgilendirilmesi sa lanmal E er bir su a tan kl k ettiysen ya da su phesi olu tuysa bunu adli mercie bildirmeli Aksi takdirde sen de ayn cezay al rs n T rkiye deki ensest ger e ine psikolojik, sosyolojik, hukuki, t bbi, edebi, dini, n rolojik konularda tecav zc lerle y zy ze gelmi cezaevi psikologlar n n da arac l yla geni bir fener tutan Karde ini Do urmak kitab n okumal Belki 1 kere de il 3 5 kere okumal ki kafam za baz eyler tam olarak kaz ns n Bu kitab n Goodreads deki okunma say s bu kadar az olmamal Binlerce, milyonlarca insana ula mal Bu t r konular hakk nda yap lan yorumlara ve g nderilere salt be eni butonuna bas p ge memeli, i imizdeki esas kalbimizin butonuna basmal Ben de dahil Rahat m z bozacak g rmezden gelinmi , hal n n alt na at lm ger eklerden daha fazla rahats z olmal Daha fazla rahats z olmal Daha fazla rahats z olmal

 2. Cagdas Akdemir Cagdas Akdemir says:

  nsanlar nas l katil olmuyor a r yorum Okuduk a i im i ti i im i tik e insan rk ndan daha da nefret ettim.

 3. Murat Gonul Murat Gonul says:

  Ne ac bir zamanda ya ad m z y zme vuran bir kitapt Bir ok r portaj ve anonim ya anm olaylar i eren kitap herkesin sustu u bir tabuyu a k a k ortaya koyuyor Bu t r medyada fark ndal n kazand r lmas na ciddi bir ihtiya oldu u a k ve B ra Sanay bunun i in elinden geleni yapm Her sayfada ayr bir ok ge irerek ve kalben yorularak okudum ama ok ey rendim Herkesin okumas ve d nmesi ve harekete ge mesi gereken bir konu ve bu konuyla ilgili g zel bir kitap.

 4. Kaya Heyse Kaya Heyse says:

  Gazeteci B ra Sanay n Karde ini Do urmak T rkiye de Ensest Ger e i adl kitab , karanl n i inde gizlenen, hepimizin tan d , korkun bir canavar n foto raf n ekiyor Tek kare bir foto raf bu Fla la ekilmi ve o karanl k bir saniyeli ine ayd nlanm Sanay, canavar o anda, zerine zerine gelirken yakalam Korkutucu ve gelece e y nelik herhangi bir umut ta mayan bir foto raf bu Canavar n resmi benim de beynime kaz nd O g r nt n n etkisinden kurtulmak m mk n de il m mk n de olmam Gazeteci B ra Sanay n Karde ini Do urmak T rkiye de Ensest Ger e i adl kitab , karanl n i inde gizlenen, hepimizin tan d , korkun bir canavar n foto raf n ekiyor Tek kare bir foto raf bu Fla la ekilmi ve o karanl k bir saniyeli ine ayd nlanm Sanay, canavar o anda, zerine zerine gelirken yakalam Korkutucu ve gelece e y nelik herhangi bir umut ta mayan bir foto raf bu Canavar n resmi benim de beynime kaz nd O g r nt n n etkisinden kurtulmak m mk n de il m mk n de olmamal Ensesti, aile i i ocuk istismar n daha fazla tart mal y z Canavarla y zle meliyiz De erlendirmemi Pulbiber de okuyabilirsiniz

 5. Burcu Burcu says:

  Ya ad m z lke ensest vakalar n n ok oldu u bir lke olmas na ra men, ensest zerine yaz lm ya da yap lm ara t rmalar olduk a k s tl Bu kitap bu k s tl alan biraz geni letmeyi ger ekten ba arm Kitab n dili, hem ya ayanlar hem de bu olaya tan k olanlar ad na ok zorlu olan bu konunun anla lmas i in olduk a zenliydi Kitap genel anlam yla insana unu d nd r yor her ne kadar saklan lmaya da al lsa, st rt lse de ensest vakalar vard r ve bunun i in her kesimden okuldaki r Ya ad m z lke ensest vakalar n n ok oldu u bir lke olmas na ra men, ensest zerine yaz lm ya da yap lm ara t rmalar olduk a k s tl Bu kitap bu k s tl alan biraz geni letmeyi ger ekten ba arm Kitab n dili, hem ya ayanlar hem de bu olaya tan k olanlar ad na ok zorlu olan bu konunun anla lmas i in olduk a zenliydi Kitap genel anlam yla insana unu d nd r yor her ne kadar saklan lmaya da al lsa, st rt lse de ensest vakalar vard r ve bunun i in her kesimden okuldaki rehber retmenlerden tutun da kom uya kadar insan n bunu bildirme ve bu tip vakalar n n ne ge ilmesi i in yapmas gereken eyler vard r, sorumluluk al n, korkmay n Yazara kendi ad ma, b yle bir konuyu bu denli y lmadan, her y n yle ele alarak dinden siyasete bu kitab haz rlad i in te ekk r ediyorum

 6. Ayse Turan Ayse Turan says:

  Kitap denizde bir damla olmu , in aallah devam gelir Gelece i ellerinden al nan ,karart lan ocuklar olunca ve bunlar yapanlar ocu un en yak nlar olunca nas l ya diyorsunuz ok zor okunuyor hele 2 ocuk annesi bir kad n olarak, ben okumakta zorland m ocuklar d nemiyorum bile. B ra Sanay b yle hassas bir konuya magazinsel yakla mam ,ara t rmac , do ru ki ilerle r portaj yaparak kitab n okunur hale getirmi.

 7. Orhan Aksu Orhan Aksu says:

  Kitaptan 2015 y l nda 314 madde ter r i in a lan dosya say s 16 bin 103 maddeden istismar a lan dosya say s 17 bin lkenin en nemli problemini ne kadar daha g zard edebilece iz bakal m Okudu unda insan n zerinden kamyon ge mi etkisi yapan nemli bir kitap Ay ben okuyamam, dayanamam ile hayat devam etmiyor Herkes okusun herkesin i i kanas n biraz Ruhlar parampar a edilen binlerce ocuk i in en az ndan bunu yapal m Seslerini duyduklar m z hissetsinler.

 8. Marward Marward says:

  Son zamanlarda okudu um en deh et verici ger eklerle dolu kitap diyebilirim Ensest gibi toplumun kabul etmedi i bir soruna bu kadar farkl y nlerden ve uzman g z nden bakabilmek ok b y k cesaret ve emek i i Okurken bol bol s vmekten kendinizi alamayacaks n z.

 9. Hulyacln Hulyacln says:

  Utanc okumak..Kitab n dili basit ve i erik ok da n k sunulsa da ensest ger e i zerine rehber niteli inde bir kitap u an i in.Kitab okurken sinir harbi ya yorsunuz, yle bir durum ki z nt bile ikinci planda kal yor.Mesela nitelikli istismar diye bir kavram duyuyorsunuz,istismar tecav z gibi insan n i ini oyan ba l ba na bir insanl k su u olan durumda iyi hal indirimi kullan labilece ini g r yorsunuz.Okurken tasavvur bile edemeyece iniz eylerin her saniye i lendi ini ve asl nda ok da Utanc okumak..Kitab n dili basit ve i erik ok da n k sunulsa da ensest ger e i zerine rehber niteli inde bir kitap u an i in.Kitab okurken sinir harbi ya yorsunuz, yle bir durum ki z nt bile ikinci planda kal yor.Mesela nitelikli istismar diye bir kavram duyuyorsunuz,istismar tecav z gibi insan n i ini oyan ba l ba na bir insanl k su u olan durumda iyi hal indirimi kullan labilece ini g r yorsunuz.Okurken tasavvur bile edemeyece iniz eylerin her saniye i lendi ini ve asl nda ok da uza nda olmad n z farkediyorsunuz.Konunun e itli boyutlar sosyolojik,t bbi,psikolojik ve zellikle adli s reci ile ele al nmas ise yol g sterici.Susmak da bu su a ortakl k,kulaklar n kapamak da l lemeyecek kadar derine i lemi ,neresinden tutarsan z hasarl kaca n z bir sava tan bahsediyoruz.Ba ka lkelerde ya anmas bir savunma de il.Din dil e itim ya da maddi ayr m g zetmeksizin her hanede ya anma ihtimali de bir norm kurmuyor z m ise belirsiz ama yap labilecekler var.Karde ini Do urmak ve benzeri kitaplar umar m o al r ve ayd nlanma toplumsal vicdan kazanma yolunda bizlere yard mc olur

 10. Ebru Ebru says:

  Okuyabilmek Okuyabildi ine bile lanet etmek baz sat rlar Araya bir s r kitap girdi, sanki ka t m baz sat rlardan Psikolojik mukavemet art, sindirilmesi zor ger ekleri ilk a zdan duydu unuz i in Bu niyete bu abaya minnettar m, fkemi , z nt m , bilgi ile harmanlay p harekete ge mek istedim , elimi ta n alt na koymak istedim Ka mak, reddetmek, rtbas etmek yerimizde saymam za sebep oluyor, g rmezden gelmemeli konu abilmeye ba lamal y z nk Bu gezegenin gelece i olan ocuklara b Okuyabilmek Okuyabildi ine bile lanet etmek baz sat rlar Araya bir s r kitap girdi, sanki ka t m baz sat rlardan Psikolojik mukavemet art, sindirilmesi zor ger ekleri ilk a zdan duydu unuz i in Bu niyete bu abaya minnettar m, fkemi , z nt m , bilgi ile harmanlay p harekete ge mek istedim , elimi ta n alt na koymak istedim Ka mak, reddetmek, rtbas etmek yerimizde saymam za sebep oluyor, g rmezden gelmemeli konu abilmeye ba lamal y z nk Bu gezegenin gelece i olan ocuklara bunu bor luyuz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *