دیدار فرهی و فتوحات آخرالزمانی

دیدار فرهی و فتوحات آخرالزمانی


13 thoughts on “دیدار فرهی و فتوحات آخرالزمانی

 1. Mohammad Sadegh Rasooli Mohammad Sadegh Rasooli says:


  بشر در ظاهر و باطن،‌ در گرگ‌خویی ترقی پیدا کرده است. انسانیت انسان در فرار به پیش و دور شدن از حق و حقیقت و انسانیت و دفاع از صورت نوعی ممسوخ در روزگار قلم‌زنی روزنامه‌ای ترقی پیدا کرده است. عصر ما عصر دفاع از لیبرالیسم و لیبرالیستی کردن قرآن و قرآن را برداشتن و صورت لیبرالیستی و دمکراسی زدن و اعلامیهٔ حقوق بشر بر آن زدن و در ظاهر نماز خواندن، که عبارت از زهد وارونه و پناه بردن به باطل است،‌ گرفتار آمده. دمکراسی یعنی زهد پناه بردن به شیطان است. این نماز لیبرالیستی نماز نفس امارهٔ غرب‌زده است. حافظ خوب دیده بود که بعضی‌ها چگونه اسیر زهد بودند. مسجد اگر مبارزه در آن نباشد، سجده‌گاه نفس اماره خواهد بود و سجده‌گاه بیگانه از خود و این همان مشروطه یعنی منشوره و جریده است.


  صد سال غرب‌زدگی بر ما غالب است. نمی‌خواهم دست رد بر سینهٔ همه زده باشم ولی می‌گویم که خدای گمشدهٔ جوانان، غالباً‌ خدای پریروز و پس‌فرداست. جوانان جویای خدای قرآنند ولی در عین حال تاریخ نیست‌انگارانه و خودبینانهٔ جهان و عاداتی را که داریم خیلی قوی ریشه دارد.

  بشر امروز رودل مغزی دارد و رودل مغزی بشر را تنها دوایی که می‌تواند علاج کند از خداست. منتهی بشر مکلف است که به تفکر بپردازد و خود را در حد قدر و توانش نجات دهد.

  هنوز عیسی را کلمه‌الله می‌گفتند. در اسلام هم کلمه الله هست اما بشر به کلام الهی پاسخ نمی‌دهد. بشر امروز به کلمه‌الله است. یعنی زبان امروز بی‌زبانی است و گوش بشر کر شده است و کلمهٔ الله را نمی‌شنود و اوست که می‌گویدو فرمان می‌دهد که خدا باشد یا نباشد و خدا این خواسته است و این نهایت بُعد از حق و حقیقت است.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


دیدار فرهی و فتوحات آخرالزمانی ❰Reading❯ ➸ دیدار فرهی و فتوحات آخرالزمانی Author احمد فردید – Capitalsoftworks.co.uk Popular Books, دیدار فرهی و فتوحات آخرالزمانی author احمد فردید This is very good and becomes the main topic to read, the readers are very takjup and always take ins Popular books, دیدار و فتوحات Epub á فرهی و فتوحات آخرالزمانی author احمد فردید This is very good and becomes the main topic to read, the readers are very takjup and always take inspiration from the contents of the book دیدار فرهی و فتوحات آخرالزمانی, essay by احمد فردید دیدار فرهی Epub / Is now on our website and you can download it by register what are you waiting for? Please read and make a refission for you.

 • دیدار فرهی و فتوحات آخرالزمانی
 • احمد فردید
 • 11 October 2019

About the Author: احمد فردید

Is a well و فتوحات Epub á known author, some of his books are a fascination for readers like in the دیدار فرهی و فتوحات آخرالزمانی book, this is one of the most wanted احمد فردید author readers around the world.


13 thoughts on “دیدار فرهی و فتوحات آخرالزمانی

 1. Mohammad Sadegh Rasooli Mohammad Sadegh Rasooli says:


  بشر در ظاهر و باطن،‌ در گرگ‌خویی ترقی پیدا کرده است. انسانیت انسان در فرار به پیش و دور شدن از حق و حقیقت و انسانیت و دفاع از صورت نوعی ممسوخ در روزگار قلم‌زنی روزنامه‌ای ترقی پیدا کرده است. عصر ما عصر دفاع از لیبرالیسم و لیبرالیستی کردن قرآن و قرآن را برداشتن و صورت لیبرالیستی و دمکراسی زدن و اعلامیهٔ حقوق بشر بر آن زدن و در ظاهر نماز خواندن، که عبارت از زهد وارونه و پناه بردن به باطل است،‌ گرفتار آمده. دمکراسی یعنی زهد پناه بردن به شیطان است. این نماز لیبرالیستی نماز نفس امارهٔ غرب‌زده است. حافظ خوب دیده بود که بعضی‌ها چگونه اسیر زهد بودند. مسجد اگر مبارزه در آن نباشد، سجده‌گاه نفس اماره خواهد بود و سجده‌گاه بیگانه از خود و این همان مشروطه یعنی منشوره و جریده است.


  صد سال غرب‌زدگی بر ما غالب است. نمی‌خواهم دست رد بر سینهٔ همه زده باشم ولی می‌گویم که خدای گمشدهٔ جوانان، غالباً‌ خدای پریروز و پس‌فرداست. جوانان جویای خدای قرآنند ولی در عین حال تاریخ نیست‌انگارانه و خودبینانهٔ جهان و عاداتی را که داریم خیلی قوی ریشه دارد.

  بشر امروز رودل مغزی دارد و رودل مغزی بشر را تنها دوایی که می‌تواند علاج کند از خداست. منتهی بشر مکلف است که به تفکر بپردازد و خود را در حد قدر و توانش نجات دهد.

  هنوز عیسی را کلمه‌الله می‌گفتند. در اسلام هم کلمه الله هست اما بشر به کلام الهی پاسخ نمی‌دهد. بشر امروز به کلمه‌الله است. یعنی زبان امروز بی‌زبانی است و گوش بشر کر شده است و کلمهٔ الله را نمی‌شنود و اوست که می‌گویدو فرمان می‌دهد که خدا باشد یا نباشد و خدا این خواسته است و این نهایت بُعد از حق و حقیقت است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *