Paperback ï Sakıncalı Piyade Epub Þ

Paperback ï Sakıncalı Piyade Epub Þ


Sakıncalı Piyade [BOOKS] ⚦ Sakıncalı Piyade ✫ Uğur Mumcu – Capitalsoftworks.co.uk Ellerin dert g rmesin U ur Mumcu Sak ncal Piyade yi yazd n i in Eline sa l k, a z na sa l k, can na sa l k, kendi yazd klar ma g lemem, ama senin yazd klar n g lerek okudum Ac ac g lmek deyimi vard r Ellerin dert g rmesin U ur Mumcu Sak ncal Piyade yi yazd n i in Eline sa l k, a z na sa l k, can na sa l k, kendi yazd klar ma g lemem, ama senin yazd klar n g lerek okudum Ac ac g lmek deyimi vard r ya, i te yle ac ac g ld m Aziz Nesin.


10 thoughts on “Sakıncalı Piyade

 1. Ümit Mutlu Ümit Mutlu says:

  Savc Mustafa Ak n ile aylarca, kar kar ya durduk Duru ma s zc buradan geliyor herhalde O durdu Ben durdum teki san klar durdu B ylece duru mu olduk Asl nda kimse, beni bu kitab n seneler nce yaz ld na inand ramaz, bana i indeki olaylar n ok eski olduklar n anlatamaz G n m zle kar t bir kefeye kondu unda hangisi a r bas yor, s yleyemez.Ayr ca, trajikomik bir ok olaya dair hep g lme iste i de do du i imde okurken, ancak g zel isimli bu g zel adam n, daha sonra hunharca kaSavc Mustafa Ak n ile aylarca, kar kar ya durduk Duru ma s zc buradan geliyor herhalde O durdu Ben durdum teki san klar durdu B ylece duru mu olduk Asl nda kimse, beni bu kitab n seneler nce yaz ld na inand ramaz, bana i indeki olaylar n ok eski olduklar n anlatamaz G n m zle kar t bir kefeye kondu unda hangisi a r bas yor, s yleyemez.Ayr ca, trajikomik bir ok olaya dair hep g lme iste i de do du i imde okurken, ancak g zel isimli bu g zel adam n, daha sonra hunharca katledildi ini hat rlad k a o g l mseme dudaklar mdan yitti gitti


 2. Kayra Kayra says:

  g l yorsam a layamad mdand r s z n n hakk n veren kitap


 3. Murat Gonul Murat Gonul says:

  Kitap, yazar n 1980 d neminde ya ad baz ilgin olaylar anlatan k sa yaz lardan olu uyor G zel lkemde ne tuhafl klar n normal say ld ve hangi filmlerin s rekli yeniden yeniden evrildi ini g steren g zel bir kara mizah kitab.


 4. Chalchihut Chalchihut says:

  Tarihi k smen eski siyasi kitaplar okurken ok z l yorum nk bir arpa boyu kadar yol alamad m z , aksine geriye do ru savruldu umuzu g r yorum 12 Mart taki s k y netim uygulamalar yla g n m zdeki OHAL in aras ndaki tek fark n idam cezas oldu u a k, onu da e itlemek i in k c k ocuklar n ellerine ipler tutu turup, onlar hayal tanklar n n ne at yoruz Hatta bununla kalmay p k z ocuklar n n m samerelerde bellerine k rm z ku aklar ba l yor, sonra da ellerinde idam ipi tutan erkek Tarihi k smen eski siyasi kitaplar okurken ok z l yorum nk bir arpa boyu kadar yol alamad m z , aksine geriye do ru savruldu umuzu g r yorum 12 Mart taki s k y netim uygulamalar yla g n m zdeki OHAL in aras ndaki tek fark n idam cezas oldu u a k, onu da e itlemek i in k c k ocuklar n ellerine ipler tutu turup, onlar hayal tanklar n n ne at yoruz Hatta bununla kalmay p k z ocuklar n n m samerelerde bellerine k rm z ku aklar ba l yor, sonra da ellerinde idam ipi tutan erkek ocuklar yla sembolik olarak evlendiriyoruz Bunlar yaz nca farkediyorum ki belki daha da k t bir durumday z Haks zl k, hukuksuzluk, g kimin elindeyse ona yaranmac l k, ne arasan z g n m zde var h l Eskiden ark dan t rk den, kitaptan gazeten insanlar nas l ter rist ilan edilmi demekle kalmak isterdim ama bu c mleyi g n m z tarihi i in de kurabiliyoruz.Uzun l f n k sas bizden bir cac k olmam


 5. Ece Ece says:

  Bir hukuk u, bir ayd n, bir gazeteci g z yle askerimizin 12 Mart tutumuna dair fikir edinmek isteyenlere. Bu hastal kl ruhlar sayesinde lkemizin nas l belini bir t rl do rultamad n , tarihimizde nas l kara bir leke b rakt klar n ve bug n askere kar neden b yle bir tutum oldu unu anlamak i in ok yerinde kay tlar var U ur Mumcu g steriyor ki insan insan yapan en temel zelli i d nmek, lkemizde hi bir zaman yasal olamam Okuman n, m zik dinlemenin bile su oldu u bir d nem. Yanl Bir hukuk u, bir ayd n, bir gazeteci g z yle askerimizin 12 Mart tutumuna dair fikir edinmek isteyenlere. Bu hastal kl ruhlar sayesinde lkemizin nas l belini bir t rl do rultamad n , tarihimizde nas l kara bir leke b rakt klar n ve bug n askere kar neden b yle bir tutum oldu unu anlamak i in ok yerinde kay tlar var U ur Mumcu g steriyor ki insan insan yapan en temel zelli i d nmek, lkemizde hi bir zaman yasal olamam Okuman n, m zik dinlemenin bile su oldu u bir d nem. Yanl yap lan, yap lmamas gereken tonlarca ey olmu Bu yanl lar y z nden hayatlar harcanan g zel insanlardan biri U ur Mumcu ve hala bizlere k tutuyor


 6. Laila Laila says:

  Ger e in sunumunda mizah n kullan lmas ile s kmadan okunan, tabiri caizse g ld r rken d nd ren u ur Mumcu kitab inden ge ti i d nemi anlat rken ya ad klar n g l msetecek bir slup ile sunsa da o zaman ya ad klar n d nd mde i im ac d s ks k Okurken empati yap lmas gereken bir d nem analizi Mutlaka okunmas gerekenlerden.


 7. Fatma Sevinç Fatma Sevinç says:

  Efendim biz k yl y z Ne anlay z anayasadan hlal edilmi se ehirliler etmi tir Hem g l hem d n nan lmaz bir kitap Okuyal m ve kesinlikle okutal m.


 8. Mustafa Şahin Mustafa Şahin says:

  Ne g zel yazm Mumcu Ger ekten g ler misin a lar m s n durumlar yazm Kara mizah y n n sunu k sm nda yer verilen Aziz Nesin in d nceleri gayet g zel anlat yor T m trajikomik olaylara ve durumlara ra men Mumcu nun kitab n sonunda bu ordu hepimizin eklinde sahiplenici ve halktan yana bir tav r sergilemesi ise karakterinin ve dik duru unun simgesi olmu.


 9. Davut Vatansever Davut Vatansever says:

  Nedir bu y z k rk alt nc madde Anayasa y silah yoluyla de i tirmek. Yani yasadaki tan mla, Anayasa y ta yir, tebdil ve ilga etmek.Cezaevinde zellikle k yl san klar n, yasan n bu s zlerine hi dilleri d nmezdi Bu maddeden tutuklan p cezaevine at lanlar, i erde n ne gelene sorarlard Anayasa y tang r tungur etmi iz, bast lar sopay , nedir bunun cezas Bizler de anlat rd k, Anayasa n n nas l tangur tungur edildi ini Bir g n, G ney illerimizin birinden, eho Bildik adl bir k yl Nedir bu y z k rk alt nc madde Anayasa y silah yoluyla de i tirmek. Yani yasadaki tan mla, Anayasa y ta yir, tebdil ve ilga etmek.Cezaevinde zellikle k yl san klar n, yasan n bu s zlerine hi dilleri d nmezdi Bu maddeden tutuklan p cezaevine at lanlar, i erde n ne gelene sorarlard Anayasa y tang r tungur etmi iz, bast lar sopay , nedir bunun cezas Bizler de anlat rd k, Anayasa n n nas l tangur tungur edildi ini Bir g n, G ney illerimizin birinden, eho Bildik adl bir k yl yurtta m z getirip tutuklam lard eho Bildik in su u, devrimci rencilere yatakl k etmekti Mahkemeye k nca yarg sormu Anayasa y ta yir, tedbil ve ilga ettin mi Efendim O lum, yani savc diyor ki, Anayasa y ta yir, tedbil ve ilga etmi sin, ne diyorsun O dedi inizden hi yapmad m komutan mYarg dayanamay p su un niteli ini a klam O lum, Anayasa y ihlal ettin mi Yan t yle gelmi Efendim, biz k yl y z Ne anlar z Anayasa dan hlal edilmi se ehirliler etmi tir


 10. Muzaffer Bayraktar Muzaffer Bayraktar says:

  BU lkede ya ayan her insan n okumas gereken bir kitap Sak ncal Piyade O uz Atay abs rdl n aratmayacak derecede ger ek olaylar ve karakterler dolu Bu lkede Sak ncal nas l olunabilir Sak ncal olmak i in akan suyla beraber akmaman n yeterli O an g kimdeyse ho una gitmeyen bir eyler s yleyin, yap n hooop g zalt Kalemine sa l k U ur Mumcu Huzur i inde yat.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 thoughts on “Sakıncalı Piyade

 1. Ümit Mutlu Ümit Mutlu says:

  Savc Mustafa Ak n ile aylarca, kar kar ya durduk Duru ma s zc buradan geliyor herhalde O durdu Ben durdum teki san klar durdu B ylece duru mu olduk Asl nda kimse, beni bu kitab n seneler nce yaz ld na inand ramaz, bana i indeki olaylar n ok eski olduklar n anlatamaz G n m zle kar t bir kefeye kondu unda hangisi a r bas yor, s yleyemez.Ayr ca, trajikomik bir ok olaya dair hep g lme iste i de do du i imde okurken, ancak g zel isimli bu g zel adam n, daha sonra hunharca kaSavc Mustafa Ak n ile aylarca, kar kar ya durduk Duru ma s zc buradan geliyor herhalde O durdu Ben durdum teki san klar durdu B ylece duru mu olduk Asl nda kimse, beni bu kitab n seneler nce yaz ld na inand ramaz, bana i indeki olaylar n ok eski olduklar n anlatamaz G n m zle kar t bir kefeye kondu unda hangisi a r bas yor, s yleyemez.Ayr ca, trajikomik bir ok olaya dair hep g lme iste i de do du i imde okurken, ancak g zel isimli bu g zel adam n, daha sonra hunharca katledildi ini hat rlad k a o g l mseme dudaklar mdan yitti gitti

 2. Kayra Kayra says:

  g l yorsam a layamad mdand r s z n n hakk n veren kitap

 3. Murat Gonul Murat Gonul says:

  Kitap, yazar n 1980 d neminde ya ad baz ilgin olaylar anlatan k sa yaz lardan olu uyor G zel lkemde ne tuhafl klar n normal say ld ve hangi filmlerin s rekli yeniden yeniden evrildi ini g steren g zel bir kara mizah kitab.

 4. Chalchihut Chalchihut says:

  Tarihi k smen eski siyasi kitaplar okurken ok z l yorum nk bir arpa boyu kadar yol alamad m z , aksine geriye do ru savruldu umuzu g r yorum 12 Mart taki s k y netim uygulamalar yla g n m zdeki OHAL in aras ndaki tek fark n idam cezas oldu u a k, onu da e itlemek i in k c k ocuklar n ellerine ipler tutu turup, onlar hayal tanklar n n ne at yoruz Hatta bununla kalmay p k z ocuklar n n m samerelerde bellerine k rm z ku aklar ba l yor, sonra da ellerinde idam ipi tutan erkek Tarihi k smen eski siyasi kitaplar okurken ok z l yorum nk bir arpa boyu kadar yol alamad m z , aksine geriye do ru savruldu umuzu g r yorum 12 Mart taki s k y netim uygulamalar yla g n m zdeki OHAL in aras ndaki tek fark n idam cezas oldu u a k, onu da e itlemek i in k c k ocuklar n ellerine ipler tutu turup, onlar hayal tanklar n n ne at yoruz Hatta bununla kalmay p k z ocuklar n n m samerelerde bellerine k rm z ku aklar ba l yor, sonra da ellerinde idam ipi tutan erkek ocuklar yla sembolik olarak evlendiriyoruz Bunlar yaz nca farkediyorum ki belki daha da k t bir durumday z Haks zl k, hukuksuzluk, g kimin elindeyse ona yaranmac l k, ne arasan z g n m zde var h l Eskiden ark dan t rk den, kitaptan gazeten insanlar nas l ter rist ilan edilmi demekle kalmak isterdim ama bu c mleyi g n m z tarihi i in de kurabiliyoruz.Uzun l f n k sas bizden bir cac k olmam

 5. Ece Ece says:

  Bir hukuk u, bir ayd n, bir gazeteci g z yle askerimizin 12 Mart tutumuna dair fikir edinmek isteyenlere. Bu hastal kl ruhlar sayesinde lkemizin nas l belini bir t rl do rultamad n , tarihimizde nas l kara bir leke b rakt klar n ve bug n askere kar neden b yle bir tutum oldu unu anlamak i in ok yerinde kay tlar var U ur Mumcu g steriyor ki insan insan yapan en temel zelli i d nmek, lkemizde hi bir zaman yasal olamam Okuman n, m zik dinlemenin bile su oldu u bir d nem. Yanl Bir hukuk u, bir ayd n, bir gazeteci g z yle askerimizin 12 Mart tutumuna dair fikir edinmek isteyenlere. Bu hastal kl ruhlar sayesinde lkemizin nas l belini bir t rl do rultamad n , tarihimizde nas l kara bir leke b rakt klar n ve bug n askere kar neden b yle bir tutum oldu unu anlamak i in ok yerinde kay tlar var U ur Mumcu g steriyor ki insan insan yapan en temel zelli i d nmek, lkemizde hi bir zaman yasal olamam Okuman n, m zik dinlemenin bile su oldu u bir d nem. Yanl yap lan, yap lmamas gereken tonlarca ey olmu Bu yanl lar y z nden hayatlar harcanan g zel insanlardan biri U ur Mumcu ve hala bizlere k tutuyor

 6. Laila Laila says:

  Ger e in sunumunda mizah n kullan lmas ile s kmadan okunan, tabiri caizse g ld r rken d nd ren u ur Mumcu kitab inden ge ti i d nemi anlat rken ya ad klar n g l msetecek bir slup ile sunsa da o zaman ya ad klar n d nd mde i im ac d s ks k Okurken empati yap lmas gereken bir d nem analizi Mutlaka okunmas gerekenlerden.

 7. Fatma Sevinç Fatma Sevinç says:

  Efendim biz k yl y z Ne anlay z anayasadan hlal edilmi se ehirliler etmi tir Hem g l hem d n nan lmaz bir kitap Okuyal m ve kesinlikle okutal m.

 8. Mustafa Şahin Mustafa Şahin says:

  Ne g zel yazm Mumcu Ger ekten g ler misin a lar m s n durumlar yazm Kara mizah y n n sunu k sm nda yer verilen Aziz Nesin in d nceleri gayet g zel anlat yor T m trajikomik olaylara ve durumlara ra men Mumcu nun kitab n sonunda bu ordu hepimizin eklinde sahiplenici ve halktan yana bir tav r sergilemesi ise karakterinin ve dik duru unun simgesi olmu.

 9. Davut Vatansever Davut Vatansever says:

  Nedir bu y z k rk alt nc madde Anayasa y silah yoluyla de i tirmek. Yani yasadaki tan mla, Anayasa y ta yir, tebdil ve ilga etmek.Cezaevinde zellikle k yl san klar n, yasan n bu s zlerine hi dilleri d nmezdi Bu maddeden tutuklan p cezaevine at lanlar, i erde n ne gelene sorarlard Anayasa y tang r tungur etmi iz, bast lar sopay , nedir bunun cezas Bizler de anlat rd k, Anayasa n n nas l tangur tungur edildi ini Bir g n, G ney illerimizin birinden, eho Bildik adl bir k yl Nedir bu y z k rk alt nc madde Anayasa y silah yoluyla de i tirmek. Yani yasadaki tan mla, Anayasa y ta yir, tebdil ve ilga etmek.Cezaevinde zellikle k yl san klar n, yasan n bu s zlerine hi dilleri d nmezdi Bu maddeden tutuklan p cezaevine at lanlar, i erde n ne gelene sorarlard Anayasa y tang r tungur etmi iz, bast lar sopay , nedir bunun cezas Bizler de anlat rd k, Anayasa n n nas l tangur tungur edildi ini Bir g n, G ney illerimizin birinden, eho Bildik adl bir k yl yurtta m z getirip tutuklam lard eho Bildik in su u, devrimci rencilere yatakl k etmekti Mahkemeye k nca yarg sormu Anayasa y ta yir, tedbil ve ilga ettin mi Efendim O lum, yani savc diyor ki, Anayasa y ta yir, tedbil ve ilga etmi sin, ne diyorsun O dedi inizden hi yapmad m komutan mYarg dayanamay p su un niteli ini a klam O lum, Anayasa y ihlal ettin mi Yan t yle gelmi Efendim, biz k yl y z Ne anlar z Anayasa dan hlal edilmi se ehirliler etmi tir

 10. Muzaffer Bayraktar Muzaffer Bayraktar says:

  BU lkede ya ayan her insan n okumas gereken bir kitap Sak ncal Piyade O uz Atay abs rdl n aratmayacak derecede ger ek olaylar ve karakterler dolu Bu lkede Sak ncal nas l olunabilir Sak ncal olmak i in akan suyla beraber akmaman n yeterli O an g kimdeyse ho una gitmeyen bir eyler s yleyin, yap n hooop g zalt Kalemine sa l k U ur Mumcu Huzur i inde yat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *