Büyübozumu: Yaratıcı Yazarlık Epub Æ

Büyübozumu: Yaratıcı Yazarlık Epub Æ

Büyübozumu: Yaratıcı Yazarlık [Download] ➸ Büyübozumu: Yaratıcı Yazarlık Author Murat Gülsoy – Capitalsoftworks.co.uk Murat G lsoy, Bu Kitab al n adl yap t yla Sait Faik Hikaye Arma an na, ilk roman Bu Filmin K t Adam Benim ile de Yunus Nadi Roman d l ne de er g r lm t G lsoy, B y bozumu Yarat c Yazarl k adl bu yeni Murat G lsoy, Bu Kitab al n adl yap t yla Sait Faik Hikaye Arma an na, ilk roman Bu Filmin K t Adam Benim ile de Yunus Nadi Roman d l ne de er g r lm t G lsoy, B y bozumu Yarat c Yazarl k adl bu yeni kitab yla, yaz ser veninin en ba ndan beri att t m ad mlara basarak geri d n yor, yaln zca kitaplar de il d nyan n kendisini de bir metin olarak olarak okuyan bir edebiyat gelene inin izini s r yor Bir s redir vermekte Büyübozumu: Yaratıcı PDF \ oldu u yarat c yazarl k derslerinden yola karak, ger ekli i yaz yoluyla yeniden kurman n ara lar n , y ntemlerini sorguluyor G lsoy, kurmacan n bilinen s n rlar yla ihl l edilebilir kurallar n a mlarken, bir b y y bozuyor ve okuyanla yazan aras ndaki sessiz anla man n kurallar n alt st ediyor S z n k sas , anlatacak bir hikayesi olanlara okunakl bir anlat kurman n yollar n i aret ediyor Yollar atallanan yaz bah esinde kaybolmas nlar diye arka kapak yaz s.


10 thoughts on “Büyübozumu: Yaratıcı Yazarlık

 1. Özgür Özgür says:

  Murat G lsoy zellikle yk alan nda ciddi bir k rs kabul ediyor Bunu da zaten yazm oldu u kitaplarla desteklemi bu kitapta da zellikle i in mutfak k sm na ge ip, kurgu, karakter yaratma ve zamanla al kal yaz m tekniklerinde kullan lmas okta kolay olmayan teknik s reci kaleme alm.Kendi derslerinde kulland metinlerden de yola karak bu alanda al ma yapacak herkese inan lmaz destek sa layabilece ine inan yorum bu kitab n Ve evet itiraf ediyorum kitab zellikle sevmemin sebeple Murat G lsoy zellikle yk alan nda ciddi bir k rs kabul ediyor Bunu da zaten yazm oldu u kitaplarla desteklemi bu kitapta da zellikle i in mutfak k sm na ge ip, kurgu, karakter yaratma ve zamanla al kal yaz m tekniklerinde kullan lmas okta kolay olmayan teknik s reci kaleme alm.Kendi derslerinde kulland metinlerden de yola karak bu alanda al ma yapacak herkese inan lmaz destek sa layabilece ine inan yorum bu kitab n Ve evet itiraf ediyorum kitab zellikle sevmemin sebeplerinden biri, Tanr yazar modeline ve Karakter derinliklerine rnek yazar kitap olarak g sterdi i John Fowles ve eserleridir Sayg lar


 2. Ebru Çökmez Ebru Çökmez says:

  Edebi metinlerin kurgusunda karakter yaratma, olay rg s , zaman gibi temel eleri rnek metinler do rultusunda inceleyen, ustalar n d ncelerine yer veren yararl bir eser zellikle yk ve roman ayr m b l m n okumak ok keyifli. Arkaya eklenmi olan, populer edebiyat, klasikler, sanattan bahseden romanlarla ilgili makaleler de okumak, okumak daha ok okumak i in i tah a c bu a dan zaten sorunlu b nyelere tavsiye edilmeyesi yaz lar


 3. Bülent Özgün Bülent Özgün says:

  Kurmacan n Bilinen S rlar ve hlal Edilebilir Kurallar alt ba l ile yay nlanan bu g zel kitap, bu alt ba l n imledi i her eyi ta yor Murat G lsoy nce kurmacaya dair t m eleri, rnekler vererek, bu eler zerinde d nmemizi sa layarak anlat yor Ard ndan, ancak bu elerin olu turdu u s n rlar a maya abalarsak iyi bir edebi eser ortaya koyabilece imizi s yl yor.Yazma ve okuma ihtiyac n n psikolojik ve sosyal temelleriyle giri yap yor G lsoy Yarat c l n do du u yeri bulmaya Kurmacan n Bilinen S rlar ve hlal Edilebilir Kurallar alt ba l ile yay nlanan bu g zel kitap, bu alt ba l n imledi i her eyi ta yor Murat G lsoy nce kurmacaya dair t m eleri, rnekler vererek, bu eler zerinde d nmemizi sa layarak anlat yor Ard ndan, ancak bu elerin olu turdu u s n rlar a maya abalarsak iyi bir edebi eser ortaya koyabilece imizi s yl yor.Yazma ve okuma ihtiyac n n psikolojik ve sosyal temelleriyle giri yap yor G lsoy Yarat c l n do du u yeri bulmaya al rken ke fetti i yol i aretlerini aktar yor bize Yarat c l n d arda, elle tutulur bir yerde olmad n , zaten do am zda anlatman n, hikayele tirmenin varoldu unu belirtiyor Ger ekle olan derdimize de iniyor Konulan s n rlar n tesine ge mek i in giri ti imiz m cadelenin yarat c l tetikledi ini s yl yor.Yarat c l a dair bu yer g sterici de il ke fedici giri ten sonra kurmacan n elerine ge iyoruz Bak a s n n ve kullan lan zaman kipinin nemini, kurgunun de erini, mekan n etkisini, karakter yarat m n , betimlemeyi ok iyi yk ler zerinde rneklendirerek anlat yor yazar.T m bunlar anlat rken de ahkam kesmiyor, kural koymuyor Zaten bu kitab n g zelli i de burada Murat G lsoy, zamanla belirlenmi kurallar ortaya koyuyor ama en do rusunun bu kurallar ihlal etmek oldu unu s yl yor.Yazmaya dair d nd ren iyi bir kitap bu Mutlaka okuyun


 4. Fatih Fatih says:

  Daha nce bu alanda kitap okumam t m T rkiye deki nadir yarat c yazarl k kitaplar ndan biri san r m Belli kavramlar renmenizde yard mc oluyor Murat G lsoy eserinde yurtd ndaki kaynaklardan fazlaca yararlanm , referans g sterdi i belli ba l kaynaklar da okumay d n yorum.


 5. Beynimin Içindekiler Beynimin Içindekiler says:

  Okudu um 2015 geni letilmi bask s 340 sayfayd Yazmak st ne ilgisi olan herkesin okumas gerekli bence


 6. Ebru Ebru says:

  Ders kitab okuyormu um hissiyat yaratt bu kitap bende,yar m yar m inceledi i hilayeleri okumak bo a zaman kayb ym gibi geldi..,


 7. Terss Terss says:

  Okuduklar m daha farkl bir g zle yorumlamam sa layan bir kitap oldu benim i in ncelikle yaratmak ifadesinin ne anlama geldi ini rendim Yazar n zellikle rnek okumalar yap p o okumalar zerinde i aret ederek anlatmas ok g zel olmu.Bu alanda okudu um ilk kitap ikincisi de Nobokov un edebiyat dersleri olacak Bakal m bu alanda okudu um kitaplar o ald k a bu kitab n etkisi azalacak m


 8. Emine Emine says:

  Yazmak isteyenler ve buna nas l yapaca n bilemeyenler i in ok g zel bir kaynak Hem ak c hem de rneklerle a klay c.


 9. Nevcihan Oktar Nevcihan Oktar says:

  Bir defter ve kalemVe tabii yaln zl k..Edebiyat yap tlar zerine yap lan incelemelerin t m , o yap tlar ,yaratanlar n arzusu ve denetimi d nda bir d n t rme i lemine u rat r Bu gibiincelemeleri okuman n bir t r naifli i bozaca s ylenebilir Do rudur Ancaknaif kalmak isteyen kim Her ne kadar 2 D nya Sava n n hayal k r kl insanlar New Age inan lara ve arkaik dinlere d nmeye ittiyse de ve g n m zde, dinsel inan lar kimlik siyasetinin kullan l ara lar haline gelmi se de insan Bir defter ve kalemVe tabii yaln zl k..Edebiyat yap tlar zerine yap lan incelemelerin t m , o yap tlar ,yaratanlar n arzusu ve denetimi d nda bir d n t rme i lemine u rat r Bu gibiincelemeleri okuman n bir t r naifli i bozaca s ylenebilir Do rudur Ancaknaif kalmak isteyen kim Her ne kadar 2 D nya Sava n n hayal k r kl insanlar New Age inan lara ve arkaik dinlere d nmeye ittiyse de ve g n m zde, dinsel inan lar kimlik siyasetinin kullan l ara lar haline gelmi se de insan hayat geri d nd r lemez bir ekilde d nyevile mi tir.Her ey d nyevidir te bu yeni insan n, sek ler insan n ruhsal derinle meyi arayaca yer sanat galerisidir,k t phanedir,edebiyatt r Sek ler insan n yeni dini sanatt r, peygamberi ya da aman da sanat d r nk bir insan t m insanl n zetidir.Tesir etmeyen iz b rakmayan okumak neye yarar nsan kendisine ilave etmek i in okur, unutay m diye de il K p k , hik ye sanat n n s sl giysilerini ku and ktan sonra hepsini f rlat p atm , ger ek bir ba yap tt r nsan, zg rl n ve ya am n k s tlayan t m bu s n rlarla ba a kmak i in zihinsel i levlerinden yararlan r Neden sonu ili kileri kurmak bunlardan en nemlisidir.Hem g ren hem de g r len ki idir sanat G rd kendisi olan, kendisinde g rd ba kalar olan biridir


 10. Koray Sarıdoğan Koray Sarıdoğan says:

  Murat G lsoy, Yarat c Yaz zerine asl nda yeni bir ey anlatm yor Alandaki genel ge er teorik bilginin zerine kendi yazma ser venini anlatarak ama en nemlisi de statik bir Konu Ba l Tan m rnek y ntemi yerine metinler zerinde rnekler anlatarak konuyu veriyor Bizim e itim m fredat n n da ge ti imiz y llarda benimsemeye al t ama eline y z ne bula t rd Yap salc E itim modeline benzer bir ekilde, rnekler zerinden g stererek uygulad bu sohbet anlat m , kitab T rk e kayn Murat G lsoy, Yarat c Yaz zerine asl nda yeni bir ey anlatm yor Alandaki genel ge er teorik bilginin zerine kendi yazma ser venini anlatarak ama en nemlisi de statik bir Konu Ba l Tan m rnek y ntemi yerine metinler zerinde rnekler anlatarak konuyu veriyor Bizim e itim m fredat n n da ge ti imiz y llarda benimsemeye al t ama eline y z ne bula t rd Yap salc E itim modeline benzer bir ekilde, rnekler zerinden g stererek uygulad bu sohbet anlat m , kitab T rk e kaynaklar n nemlilerinden biri haline getiriyor.Detayl inceleme i in


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 thoughts on “Büyübozumu: Yaratıcı Yazarlık

 1. Özgür Özgür says:

  Murat G lsoy zellikle yk alan nda ciddi bir k rs kabul ediyor Bunu da zaten yazm oldu u kitaplarla desteklemi bu kitapta da zellikle i in mutfak k sm na ge ip, kurgu, karakter yaratma ve zamanla al kal yaz m tekniklerinde kullan lmas okta kolay olmayan teknik s reci kaleme alm.Kendi derslerinde kulland metinlerden de yola karak bu alanda al ma yapacak herkese inan lmaz destek sa layabilece ine inan yorum bu kitab n Ve evet itiraf ediyorum kitab zellikle sevmemin sebeple Murat G lsoy zellikle yk alan nda ciddi bir k rs kabul ediyor Bunu da zaten yazm oldu u kitaplarla desteklemi bu kitapta da zellikle i in mutfak k sm na ge ip, kurgu, karakter yaratma ve zamanla al kal yaz m tekniklerinde kullan lmas okta kolay olmayan teknik s reci kaleme alm.Kendi derslerinde kulland metinlerden de yola karak bu alanda al ma yapacak herkese inan lmaz destek sa layabilece ine inan yorum bu kitab n Ve evet itiraf ediyorum kitab zellikle sevmemin sebeplerinden biri, Tanr yazar modeline ve Karakter derinliklerine rnek yazar kitap olarak g sterdi i John Fowles ve eserleridir Sayg lar

 2. Ebru Çökmez Ebru Çökmez says:

  Edebi metinlerin kurgusunda karakter yaratma, olay rg s , zaman gibi temel eleri rnek metinler do rultusunda inceleyen, ustalar n d ncelerine yer veren yararl bir eser zellikle yk ve roman ayr m b l m n okumak ok keyifli. Arkaya eklenmi olan, populer edebiyat, klasikler, sanattan bahseden romanlarla ilgili makaleler de okumak, okumak daha ok okumak i in i tah a c bu a dan zaten sorunlu b nyelere tavsiye edilmeyesi yaz lar

 3. Bülent Özgün Bülent Özgün says:

  Kurmacan n Bilinen S rlar ve hlal Edilebilir Kurallar alt ba l ile yay nlanan bu g zel kitap, bu alt ba l n imledi i her eyi ta yor Murat G lsoy nce kurmacaya dair t m eleri, rnekler vererek, bu eler zerinde d nmemizi sa layarak anlat yor Ard ndan, ancak bu elerin olu turdu u s n rlar a maya abalarsak iyi bir edebi eser ortaya koyabilece imizi s yl yor.Yazma ve okuma ihtiyac n n psikolojik ve sosyal temelleriyle giri yap yor G lsoy Yarat c l n do du u yeri bulmaya Kurmacan n Bilinen S rlar ve hlal Edilebilir Kurallar alt ba l ile yay nlanan bu g zel kitap, bu alt ba l n imledi i her eyi ta yor Murat G lsoy nce kurmacaya dair t m eleri, rnekler vererek, bu eler zerinde d nmemizi sa layarak anlat yor Ard ndan, ancak bu elerin olu turdu u s n rlar a maya abalarsak iyi bir edebi eser ortaya koyabilece imizi s yl yor.Yazma ve okuma ihtiyac n n psikolojik ve sosyal temelleriyle giri yap yor G lsoy Yarat c l n do du u yeri bulmaya al rken ke fetti i yol i aretlerini aktar yor bize Yarat c l n d arda, elle tutulur bir yerde olmad n , zaten do am zda anlatman n, hikayele tirmenin varoldu unu belirtiyor Ger ekle olan derdimize de iniyor Konulan s n rlar n tesine ge mek i in giri ti imiz m cadelenin yarat c l tetikledi ini s yl yor.Yarat c l a dair bu yer g sterici de il ke fedici giri ten sonra kurmacan n elerine ge iyoruz Bak a s n n ve kullan lan zaman kipinin nemini, kurgunun de erini, mekan n etkisini, karakter yarat m n , betimlemeyi ok iyi yk ler zerinde rneklendirerek anlat yor yazar.T m bunlar anlat rken de ahkam kesmiyor, kural koymuyor Zaten bu kitab n g zelli i de burada Murat G lsoy, zamanla belirlenmi kurallar ortaya koyuyor ama en do rusunun bu kurallar ihlal etmek oldu unu s yl yor.Yazmaya dair d nd ren iyi bir kitap bu Mutlaka okuyun

 4. Fatih Fatih says:

  Daha nce bu alanda kitap okumam t m T rkiye deki nadir yarat c yazarl k kitaplar ndan biri san r m Belli kavramlar renmenizde yard mc oluyor Murat G lsoy eserinde yurtd ndaki kaynaklardan fazlaca yararlanm , referans g sterdi i belli ba l kaynaklar da okumay d n yorum.

 5. Beynimin Içindekiler Beynimin Içindekiler says:

  Okudu um 2015 geni letilmi bask s 340 sayfayd Yazmak st ne ilgisi olan herkesin okumas gerekli bence

 6. Ebru Ebru says:

  Ders kitab okuyormu um hissiyat yaratt bu kitap bende,yar m yar m inceledi i hilayeleri okumak bo a zaman kayb ym gibi geldi..,

 7. Terss Terss says:

  Okuduklar m daha farkl bir g zle yorumlamam sa layan bir kitap oldu benim i in ncelikle yaratmak ifadesinin ne anlama geldi ini rendim Yazar n zellikle rnek okumalar yap p o okumalar zerinde i aret ederek anlatmas ok g zel olmu.Bu alanda okudu um ilk kitap ikincisi de Nobokov un edebiyat dersleri olacak Bakal m bu alanda okudu um kitaplar o ald k a bu kitab n etkisi azalacak m

 8. Emine Emine says:

  Yazmak isteyenler ve buna nas l yapaca n bilemeyenler i in ok g zel bir kaynak Hem ak c hem de rneklerle a klay c.

 9. Nevcihan Oktar Nevcihan Oktar says:

  Bir defter ve kalemVe tabii yaln zl k..Edebiyat yap tlar zerine yap lan incelemelerin t m , o yap tlar ,yaratanlar n arzusu ve denetimi d nda bir d n t rme i lemine u rat r Bu gibiincelemeleri okuman n bir t r naifli i bozaca s ylenebilir Do rudur Ancaknaif kalmak isteyen kim Her ne kadar 2 D nya Sava n n hayal k r kl insanlar New Age inan lara ve arkaik dinlere d nmeye ittiyse de ve g n m zde, dinsel inan lar kimlik siyasetinin kullan l ara lar haline gelmi se de insan Bir defter ve kalemVe tabii yaln zl k..Edebiyat yap tlar zerine yap lan incelemelerin t m , o yap tlar ,yaratanlar n arzusu ve denetimi d nda bir d n t rme i lemine u rat r Bu gibiincelemeleri okuman n bir t r naifli i bozaca s ylenebilir Do rudur Ancaknaif kalmak isteyen kim Her ne kadar 2 D nya Sava n n hayal k r kl insanlar New Age inan lara ve arkaik dinlere d nmeye ittiyse de ve g n m zde, dinsel inan lar kimlik siyasetinin kullan l ara lar haline gelmi se de insan hayat geri d nd r lemez bir ekilde d nyevile mi tir.Her ey d nyevidir te bu yeni insan n, sek ler insan n ruhsal derinle meyi arayaca yer sanat galerisidir,k t phanedir,edebiyatt r Sek ler insan n yeni dini sanatt r, peygamberi ya da aman da sanat d r nk bir insan t m insanl n zetidir.Tesir etmeyen iz b rakmayan okumak neye yarar nsan kendisine ilave etmek i in okur, unutay m diye de il K p k , hik ye sanat n n s sl giysilerini ku and ktan sonra hepsini f rlat p atm , ger ek bir ba yap tt r nsan, zg rl n ve ya am n k s tlayan t m bu s n rlarla ba a kmak i in zihinsel i levlerinden yararlan r Neden sonu ili kileri kurmak bunlardan en nemlisidir.Hem g ren hem de g r len ki idir sanat G rd kendisi olan, kendisinde g rd ba kalar olan biridir

 10. Koray Sarıdoğan Koray Sarıdoğan says:

  Murat G lsoy, Yarat c Yaz zerine asl nda yeni bir ey anlatm yor Alandaki genel ge er teorik bilginin zerine kendi yazma ser venini anlatarak ama en nemlisi de statik bir Konu Ba l Tan m rnek y ntemi yerine metinler zerinde rnekler anlatarak konuyu veriyor Bizim e itim m fredat n n da ge ti imiz y llarda benimsemeye al t ama eline y z ne bula t rd Yap salc E itim modeline benzer bir ekilde, rnekler zerinden g stererek uygulad bu sohbet anlat m , kitab T rk e kayn Murat G lsoy, Yarat c Yaz zerine asl nda yeni bir ey anlatm yor Alandaki genel ge er teorik bilginin zerine kendi yazma ser venini anlatarak ama en nemlisi de statik bir Konu Ba l Tan m rnek y ntemi yerine metinler zerinde rnekler anlatarak konuyu veriyor Bizim e itim m fredat n n da ge ti imiz y llarda benimsemeye al t ama eline y z ne bula t rd Yap salc E itim modeline benzer bir ekilde, rnekler zerinden g stererek uygulad bu sohbet anlat m , kitab T rk e kaynaklar n nemlilerinden biri haline getiriyor.Detayl inceleme i in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *