12 Mart 1971'den Portreler Cilt: 1 PDF ´ 12 Mart

12 Mart 1971'den Portreler Cilt: 1 PDF ´ 12 Mart


7 thoughts on “12 Mart 1971'den Portreler Cilt: 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


12 Mart 1971'den Portreler Cilt: 1 ➽ [Download] ➺ 12 Mart 1971'den Portreler Cilt: 1 By Sırrı Öztürk ➸ – Capitalsoftworks.co.uk Elimizdeki kitapta, Mart lerin cezaevi mekanlar nda, sisteme kar koyan Devrimci ve Sosyalist Kadro lar n hakiki kimlikleri, teori pratik donan mlar , devrimci ki iliklerin er evesinde ve an lar dizi Elimizdeki kitapta,Martlerin cezaevi mekanlar nda, sisteme kar 1971'den Portreler PDF/EPUB ✓ koyan Devrimci ve Sosyalist Kadro lar n hakiki kimlikleri, teori pratik donan mlar , devrimci ki iliklerin er evesinde ve an lar dizisi bi iminde tan t lmaya al lm t rMarts recinde ya anan olay ve olgular kar s ndaki d nce ve davran farkl l klar olabildi ince nesnel, ama yazar n tarafl 12 Mart PDF/EPUB or kimli i ile de erlendirilmi tir, buna zen g sterilmi tir Bilindi i gibi kitab n yazar , y zde y z ba ms z ve y zde y z i i s n f ndan konumuyla devrimci ki ilikleri olumlu ya da olumsuzluklar yla tan tm t r Okurun bu kitab n yazar n da yarg s zgecinden ge irip de erlendirece Mart 1971'den Portreler Kindle × i a kt r te bu t rden bir ihtiyac kar lamak amac yla, kitab n ilk b l m ne yazar n cezaevine girmeden nceki baz an lar n n da eklenmesi uygun g r lm t r Bu b l mde anlat lanlar, bir yandan,Mart kar layan ki i, grup ve rg tlerin o g nk donan m n sergilemesi, te yandan,Martden Portreler in daha tam olarak de erlendirilebilmesi a s ndan bir ok yararl ipu lar n da i ermektedir O d nemin devrimci ki iliklerinin portreleri izilmeye al rken, bu arada do all kla, an lar n yazar n da ele tirmek okurlar n hakk d rBu kitab nMart hakk nda yaz lanlardan nemli bir fark D nemin rg t ve Kadro lar na bir de i i ve emek i g z yle ele tiri y neltilmesidir Ayr ca Devrimci ve Sosyalist solun yeni nitelikler kazanmas na yard mc olmay ama layan bir belge i levi de g rece ini d n yoruz.

    12 Mart 1971'den Portreler Cilt: 1 PDF ´ 12 Mart yandan,Martden Portreler in daha tam olarak de erlendirilebilmesi a s ndan bir ok yararl ipu lar n da i ermektedir O d nemin devrimci ki iliklerinin portreleri izilmeye al rken, bu arada do all kla, an lar n yazar n da ele tirmek okurlar n hakk d rBu kitab nMart hakk nda yaz lanlardan nemli bir fark D nemin rg t ve Kadro lar na bir de i i ve emek i g z yle ele tiri y neltilmesidir Ayr ca Devrimci ve Sosyalist solun yeni nitelikler kazanmas na yard mc olmay ama layan bir belge i levi de g rece ini d n yoruz."/>
  • Paperback
  • 432 pages
  • 12 Mart 1971'den Portreler Cilt: 1
  • Sırrı Öztürk
  • Turkish
  • 20 March 2019
  • 9754310297

About the Author: Sırrı Öztürk

S rr zt rk was a revolutionary 1971'den Portreler PDF/EPUB ✓ worker leader, who later built a publishing house which also published his auto biographies and theoretical works on the historical episodes of Turkish worker and socialist movements.


7 thoughts on “12 Mart 1971'den Portreler Cilt: 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *