12 Mart 1971'den Portreler Cilt: 3 Epub ´ 1971'den

12 Mart 1971'den Portreler Cilt: 3 Epub ´ 1971'den

12 Mart 1971'den Portreler Cilt: 3 ❰PDF / Epub❯ ☃ 12 Mart 1971'den Portreler Cilt: 3 Author Sırrı Öztürk – Capitalsoftworks.co.uk Bu kitapta, Mart lerin cezaevi mek nlar nda, sisteme kar koyan Devrimci ve Sosyalist Kadro lar n sosyal kimlikleri, teori pratik donan mlar , devrimci ki iliklerin er evesinde ve yer yer an lar dizi 1971'den Portreler PDF/EPUB ✓ Bu kitapta,Martlerin cezaevi mek nlar nda, sisteme kar koyan Devrimci ve Sosyalist Kadro lar n sosyal kimlikleri, teori pratik donan mlar , devrimci ki iliklerin er evesinde ve yer yer an lar dizisi bi iminde de erlendirilerek tan t lmaya al lm t rMarts recinde ya anan olay ve olgular 12 Mart PDF/EPUB or kar s ndaki d nce ve davran farkl l klar olabildi ince nesnel, ama yazar n tarafl kimli i ile de erlendirilmi tir buna zen g sterilmi tir Bilindi i gibi kitab n yazar , y zde y z ba ms z ve y zde y z i i s n Mart 1971'den Portreler Kindle × f ndan yana konumuyla devrimci ki ilikleri olumlu ya da olumsuzluklar yla tan tm t r Okurun bu kitab n yazar n da yarg s zgecinden ge irip de erlendirece i a kt r te bu t rden bir ihtiyac kar lamak amac yla, kitab n ilk b l m ne I Cilt yazar n cezaevine girmeden nceki baz an lar n n da eklenmesi uygun g r lm t r Bu b l mde anlat lanlar, bir yandan,Mart kar layan ki i, grup ve rg tlerin o g nk donan m n sergilemesi, te yandan,Martden Portreler in daha tam olarak de erlendirilebilmesi a s ndan bir ok yararl ipu lar n da i ermektedir O d nemin devrimci ki iliklerinin portreleri izilmeye al l rken, bu arada do all kla, an lar n yazar n da ele tirmek okurun hakk d r Bu kitab nMart hakk nda yaz lanlardan nemli bir fark D nemin rg t ve Kadro lar na bu arada an lmas gereken baz ki ilere bir de i i ve emek i g z yle ele tiri y neltilmesidir Portreler, tarihsel sosyal hesapla mada eskimi olan y kmak ve kavga etmek i inyaz lm t r Ayr ca, Devrimci ve Sosyalist solun yeni nitelikler kazanmas na yar d mc olmay ama layan bir belge i levi de g rece ini d n yoruz.


6 thoughts on “12 Mart 1971'den Portreler Cilt: 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 thoughts on “12 Mart 1971'den Portreler Cilt: 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *