İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı Epub ñ

İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı Epub ñ

İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı ❰Read❯ ➪ İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı Author İlber Ortaylı – Capitalsoftworks.co.uk Osmanl modernle mesi otokratik bir modernle medir ve d geli meler, hayat n son k rk y l nda imparatorlu u, bu otokratik modernle meden anayasal bir monar iye kadar s r kledi mparatorluk gen cumhuriyet Osmanl modernle mesi otokratik bir modernle medir ve d geli meler, hayat n son k rk y l nda imparatorlu u, bu otokratik modernle meden anayasal bir monar iye kadar s r kledi mparatorluk gen cumhuriyete parlamentarizm, siyasal parti, bas n gibi siyasal kuramlar miras olarak b rakt Cumhuriyet ilk anda e itim sistemini, niversiteyi, y netim rg t n , mali sistemini imparatorluktan miras ald Cumhuriyet devrimcileri bir Orta a toplumuyla de il, son asr n modernle me sanc lar ile ge iren imparatorlu un kal nt s bir toplumla yola İmparatorluğun En MOBI :Þ kt lar Cumhuriyetin radikalizmini kam layan elerinden biri de yeterince radikal olamayan Osmanl modernle mesidir Bug nk T rkiye nin siyasal sosyal kurumlar ndaki sa laml k ve zaaf n bilinmesi, son devir Osmanl moderne me tarihini iyi anlamakla m mk nd r Ge mi le gelece i birarada d nmek ve tart mak Asl nda bu tart ma farkl a dan ve yollarla yap lsa da her ki inin al kanl d r mparatorlu un En Uzun Y zy l , bu tart man n bir unsuru olaraky zy l tarihimiz i in genel bir giri tir.


10 thoughts on “İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı

 1. Rıfat Rıfat says:

  Tanzimat bizde genelde dar kal plar er evesinde incelenir ve bundan dolay bir taraf fazlas yla iyimser ve topik bakarken di er bir taraf yerin dibine sokar Bu kitab n nemi de bize Tanzimat n ve onu idare eden devlet adamlar n n tam ve objektif bir portresini sunmas d r lber Hoca n n yapt u tan m ger ekten Tanzimat ok g zel bir ekilde tasavvur etmemize olanak verir Her eye ra men Tanzimat hareketi T rkiye tarihinde toplumu ileriye g t ren ve r a an bir rol oynam t r Tanzi Tanzimat bizde genelde dar kal plar er evesinde incelenir ve bundan dolay bir taraf fazlas yla iyimser ve topik bakarken di er bir taraf yerin dibine sokar Bu kitab n nemi de bize Tanzimat n ve onu idare eden devlet adamlar n n tam ve objektif bir portresini sunmas d r lber Hoca n n yapt u tan m ger ekten Tanzimat ok g zel bir ekilde tasavvur etmemize olanak verir Her eye ra men Tanzimat hareketi T rkiye tarihinde toplumu ileriye g t ren ve r a an bir rol oynam t r Tanzimat devri tarihi ne dramatik, ne grotesk ne de mutantan bir tarihtir, kelimenin tam anlam yla bir trajedidir Trajik bir z lmezli in i ten i e, a r a r kaynamas yla tarihin ilerledi i bir zamand r Bir toplumun kurumlar yla, gelenekleriyle, devlet adamlar yla ka n lmaz bir yazg ya do ru ilerledi i, karanl n ve gafletin yan nda fazilet ve ayd nl n ortaya kt , k le ilerleyi in bo u tu u, Osmanl tarihinin en uzun asr d r


 2. Firat Gedikli Firat Gedikli says:

  III.Selimle II.Abdulhamit arasi gec 18.yy ve agirlikla 19.yy doneminde, Osmanli Imparatorlugunda gerceklestirilen tum reformlarin ve yasanan siyasi, ekonomik ve toplumsal donusumlerin hangi saiklerle yapildigini ve tarih derslerimizde Batinin zorlamasiyla yapildigi ve imparatorlugu yikilmaktan kurtarmaya yetersiz kaldigi anlatilan tum bu cabanin aslinda nasil ic dinamiklerle yapildigini ve Turkiye Cumhuriyetine hem kurumsal hem de beseri bir miras birakma noktasinda ne denli olumlu katkilari old III.Selimle II.Abdulhamit arasi gec 18.yy ve agirlikla 19.yy doneminde, Osmanli Imparatorlugunda gerceklestirilen tum reformlarin ve yasanan siyasi, ekonomik ve toplumsal donusumlerin hangi saiklerle yapildigini ve tarih derslerimizde Batinin zorlamasiyla yapildigi ve imparatorlugu yikilmaktan kurtarmaya yetersiz kaldigi anlatilan tum bu cabanin aslinda nasil ic dinamiklerle yapildigini ve Turkiye Cumhuriyetine hem kurumsal hem de beseri bir miras birakma noktasinda ne denli olumlu katkilari oldugunu tartisan gayet surukleyici ve bilgilendirici bir kitap Sakin kafayla okunmasi kesinlikle tavsiye


 3. Pinar Gungor Cankaya Pinar Gungor Cankaya says:

  En orjinal ve en iyi kitabi Ortayli nin Rusya ile verdigi karsilastirmalar da guzel


 4. Onur Umut Onur Umut says:

  en iyi kitab.


 5. Betti Betti says:

  Rengeteg h tt rismeretet k v n k nyv, n ha gy t nt, hogy a szerz a t m ban megszerzett inform ci it egyszerre akarja r z d tani az olvas ra s mag t l rtet d en haszn l neveket, helysz neket, esem nyeket A t r k olvas k sz m ra tal n egy rtelm ek a k nyvben felhalmozott t rt n sek, b r k tlem, hiszen rengeteg a kikacsint s a p rhuzamosan zajl eur pai s k zel keleti esem nyekre is nem besz lve egy tlag magyar olvas r l, akir l felt telezem, hogy nagyon kev s h nyad t ismeri a t r k t rt Rengeteg h tt rismeretet k v n k nyv, n ha gy t nt, hogy a szerz a t m ban megszerzett inform ci it egyszerre akarja r z d tani az olvas ra s mag t l rtet d en haszn l neveket, helysz neket, esem nyeket A t r k olvas k sz m ra tal n egy rtelm ek a k nyvben felhalmozott t rt n sek, b r k tlem, hiszen rengeteg a kikacsint s a p rhuzamosan zajl eur pai s k zel keleti esem nyekre is nem besz lve egy tlag magyar olvas r l, akir l felt telezem, hogy nagyon kev s h nyad t ismeri a t r k t rt nelmi szem lyis geknek Az sem k nny ti meg a dolgunkat, hogy abban az id ben mindenkit pasa, nagyvez r, bey n vvel illettek Ezekt l eltekintve azonban egy nagyon rdekes s tfog tanulm ny a t r k k reformkorszak r l, az n Tanzimatr l, viszont sz ks geltetik n mi t relem az olvas s hoz Kitab n do ru anla lmas i in tarihle ilgili bir ok arka plan bilgisine sahip olmam z gerekiyor lber Ortayl T rk isimlerinden, olaylardan, mekanlardan ok a km gibi s z ediyor fakat ortalama bir macar okur kitaptaki durumlara ok az a ina olur Sanki b t n bildiklerini hep birden payla mak istiyor dolay s yla yaz da d zenli yap bulunmuyor Bunun d nda tanzimat d nemi hakkinda enteresan ve kapsaml al ma


 6. Mücahit Şenol Mücahit Şenol says:

  Bu kitab okud umda asl nda Cumhuriyet devrimlerinin bir o unun temelinin Osmanl zaman nda at ld n g rd m Yani u andaki alg n n aksine, Osmanl ile T rkiye Cumhuriyeti aras nda keskin bir izgi olmad n , g n m zdeki modern T rkiye nin II Mahmud d neminden itibaren ba layan T rk Modernle mesi nin bir r n oldu unu anlad m.Bug nk slam lkelerinin kar la t klar sorunlarla laik hukuk d zeni, aile kavram ndaki de i im Osmanl n n daha nceden kar la t n g rmek insan a rt y Bu kitab okud umda asl nda Cumhuriyet devrimlerinin bir o unun temelinin Osmanl zaman nda at ld n g rd m Yani u andaki alg n n aksine, Osmanl ile T rkiye Cumhuriyeti aras nda keskin bir izgi olmad n , g n m zdeki modern T rkiye nin II Mahmud d neminden itibaren ba layan T rk Modernle mesi nin bir r n oldu unu anlad m.Bug nk slam lkelerinin kar la t klar sorunlarla laik hukuk d zeni, aile kavram ndaki de i im Osmanl n n daha nceden kar la t n g rmek insan a rt yor Di er slam lkerinden 100 sene ileride oldu umuzu g rmek beni a rtt ve gururland rd


 7. Gökberk Gökberk says:

  Tarih kitaplar nda okutulan n d nda Osmanl mparatorlu u nun Gerileme d nemi olarak adland r ld d nemde ya anan geli meleri renmek, d nemin ad n n asl nda uygunsuz oldu unu g rmek ve Cumhuriyet d nemine etki eden olaylar ve g r leri anlamak i in ger ek bir kaynak.


 8. Yahya Yahya says:

  Kitap 19 y zy l Osmanl s n konu al yor retici olmaktan ok, merak ve sorular uyand r c bir tarzda yaz lm t r ki, bunu yazar da giri te belirtir Bununla beraber tabii ki olaylar n temelini anlat r, yaln z s k bir kronoloji takip etmeden Konular n belli bir s ras elbette var, ancak paragraflar aras birbirine girdi inden takip etmesi dikkat ister Daha ok olaylardaki kilit noktalar zerinde durdu u i in okumas n ben ahsen daha kolay ve ak c buluyorum, fakat buna ra men kitab okumam Kitap 19 y zy l Osmanl s n konu al yor retici olmaktan ok, merak ve sorular uyand r c bir tarzda yaz lm t r ki, bunu yazar da giri te belirtir Bununla beraber tabii ki olaylar n temelini anlat r, yaln z s k bir kronoloji takip etmeden Konular n belli bir s ras elbette var, ancak paragraflar aras birbirine girdi inden takip etmesi dikkat ister Daha ok olaylardaki kilit noktalar zerinde durdu u i in okumas n ben ahsen daha kolay ve ak c buluyorum, fakat buna ra men kitab okumam d nd mden daha ok vakit ald , belki d nd r c oldu undand r Yazara gelince, o unlu un tan mas yla birlikte, laik liberal cumhuriyet i oldu unu yine de belirteyim Bu d nya g r yle birlikte, olaylar objektif bir y nle anlatt kan s nday m Yani olaylara bir y n verme abas yok, kendi yorumuna at flarda bulunsa bile, ba ms z bir ara t rmayla tetkik edilecek seviyede effaf ve d r st yazm nk ekseriyetle kaynak verir ve de erlendirmesinin mant ki dayanaklar n a klar Bu y n yle Ortyal n n kitaplar n okumas n seviyorum Ancak arada s rada k sa c mleler aras nda yorumsuz yarg lar verdi i de oluyor


 9. Βαγγέλης Βαγγέλης says:

  First, I would like to point out that I have read the Greek edition As a result, I ought to say that there were certain mistakes as far as the text alone is concerned Well, in relation to the general perspective of the author it should be stressed that the book is an apology for the Tanzimat period from a pro westernization, but nonetheless Turkish point of view Consequently, impartiality is not included in the research questions Lastly, I wish to emphasise that solely from a scientific stan First, I would like to point out that I have read the Greek edition As a result, I ought to say that there were certain mistakes as far as the text alone is concerned Well, in relation to the general perspective of the author it should be stressed that the book is an apology for the Tanzimat period from a pro westernization, but nonetheless Turkish point of view Consequently, impartiality is not included in the research questions Lastly, I wish to emphasise that solely from a scientific standpoint I would rather readabout the economic foundations of the Empire and the consequences of underdevelopment to the social and political structure of the State I rate this book with 3.5 stars unfortunately Goodreads offers no decimal alternative


 10. Dilek Dilek says:

  lber hocan n n kteli anlat m yla tam bir akademik tarih kitab diyebilirim 1822 1922 y llar yani Cumhuriyetin ilan ncesinde ya anan b y k de i imler yer almakta Kurumlardaki k kl de isiklikler ve h zla de i en toplumu a k a g stermekte Lise kitaplar m zda 1 nitede belki 1 ayda k sa ba l klarla anlat lan olaylar lber hoca taraf ndan ok g zel analiz edilmi Tanzimat ferman , Islahat ferman , 1.Me rutiyet ve 2.Me rutiyet ve zaman n ayd n isimleri kitab n as l kahramanlar En ok da ta lber hocan n n kteli anlat m yla tam bir akademik tarih kitab diyebilirim 1822 1922 y llar yani Cumhuriyetin ilan ncesinde ya anan b y k de i imler yer almakta Kurumlardaki k kl de isiklikler ve h zla de i en toplumu a k a g stermekte Lise kitaplar m zda 1 nitede belki 1 ayda k sa ba l klarla anlat lan olaylar lber hoca taraf ndan ok g zel analiz edilmi Tanzimat ferman , Islahat ferman , 1.Me rutiyet ve 2.Me rutiyet ve zaman n ayd n isimleri kitab n as l kahramanlar En ok da tarafs z bak a s , bilimsel yakla mlar n ok seviyorum Olaylara geni a dan bakmas , yapt k yaslamalar ok yerinde E er bir tarih kitapl yap yorsan z mutlaka lber hocan n her kitab yer almali


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 thoughts on “İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı

 1. Rıfat Rıfat says:

  Tanzimat bizde genelde dar kal plar er evesinde incelenir ve bundan dolay bir taraf fazlas yla iyimser ve topik bakarken di er bir taraf yerin dibine sokar Bu kitab n nemi de bize Tanzimat n ve onu idare eden devlet adamlar n n tam ve objektif bir portresini sunmas d r lber Hoca n n yapt u tan m ger ekten Tanzimat ok g zel bir ekilde tasavvur etmemize olanak verir Her eye ra men Tanzimat hareketi T rkiye tarihinde toplumu ileriye g t ren ve r a an bir rol oynam t r Tanzi Tanzimat bizde genelde dar kal plar er evesinde incelenir ve bundan dolay bir taraf fazlas yla iyimser ve topik bakarken di er bir taraf yerin dibine sokar Bu kitab n nemi de bize Tanzimat n ve onu idare eden devlet adamlar n n tam ve objektif bir portresini sunmas d r lber Hoca n n yapt u tan m ger ekten Tanzimat ok g zel bir ekilde tasavvur etmemize olanak verir Her eye ra men Tanzimat hareketi T rkiye tarihinde toplumu ileriye g t ren ve r a an bir rol oynam t r Tanzimat devri tarihi ne dramatik, ne grotesk ne de mutantan bir tarihtir, kelimenin tam anlam yla bir trajedidir Trajik bir z lmezli in i ten i e, a r a r kaynamas yla tarihin ilerledi i bir zamand r Bir toplumun kurumlar yla, gelenekleriyle, devlet adamlar yla ka n lmaz bir yazg ya do ru ilerledi i, karanl n ve gafletin yan nda fazilet ve ayd nl n ortaya kt , k le ilerleyi in bo u tu u, Osmanl tarihinin en uzun asr d r

 2. Firat Gedikli Firat Gedikli says:

  III.Selimle II.Abdulhamit arasi gec 18.yy ve agirlikla 19.yy doneminde, Osmanli Imparatorlugunda gerceklestirilen tum reformlarin ve yasanan siyasi, ekonomik ve toplumsal donusumlerin hangi saiklerle yapildigini ve tarih derslerimizde Batinin zorlamasiyla yapildigi ve imparatorlugu yikilmaktan kurtarmaya yetersiz kaldigi anlatilan tum bu cabanin aslinda nasil ic dinamiklerle yapildigini ve Turkiye Cumhuriyetine hem kurumsal hem de beseri bir miras birakma noktasinda ne denli olumlu katkilari old III.Selimle II.Abdulhamit arasi gec 18.yy ve agirlikla 19.yy doneminde, Osmanli Imparatorlugunda gerceklestirilen tum reformlarin ve yasanan siyasi, ekonomik ve toplumsal donusumlerin hangi saiklerle yapildigini ve tarih derslerimizde Batinin zorlamasiyla yapildigi ve imparatorlugu yikilmaktan kurtarmaya yetersiz kaldigi anlatilan tum bu cabanin aslinda nasil ic dinamiklerle yapildigini ve Turkiye Cumhuriyetine hem kurumsal hem de beseri bir miras birakma noktasinda ne denli olumlu katkilari oldugunu tartisan gayet surukleyici ve bilgilendirici bir kitap Sakin kafayla okunmasi kesinlikle tavsiye

 3. Pinar Gungor Cankaya Pinar Gungor Cankaya says:

  En orjinal ve en iyi kitabi Ortayli nin Rusya ile verdigi karsilastirmalar da guzel

 4. Onur Umut Onur Umut says:

  en iyi kitab.

 5. Betti Betti says:

  Rengeteg h tt rismeretet k v n k nyv, n ha gy t nt, hogy a szerz a t m ban megszerzett inform ci it egyszerre akarja r z d tani az olvas ra s mag t l rtet d en haszn l neveket, helysz neket, esem nyeket A t r k olvas k sz m ra tal n egy rtelm ek a k nyvben felhalmozott t rt n sek, b r k tlem, hiszen rengeteg a kikacsint s a p rhuzamosan zajl eur pai s k zel keleti esem nyekre is nem besz lve egy tlag magyar olvas r l, akir l felt telezem, hogy nagyon kev s h nyad t ismeri a t r k t rt Rengeteg h tt rismeretet k v n k nyv, n ha gy t nt, hogy a szerz a t m ban megszerzett inform ci it egyszerre akarja r z d tani az olvas ra s mag t l rtet d en haszn l neveket, helysz neket, esem nyeket A t r k olvas k sz m ra tal n egy rtelm ek a k nyvben felhalmozott t rt n sek, b r k tlem, hiszen rengeteg a kikacsint s a p rhuzamosan zajl eur pai s k zel keleti esem nyekre is nem besz lve egy tlag magyar olvas r l, akir l felt telezem, hogy nagyon kev s h nyad t ismeri a t r k t rt nelmi szem lyis geknek Az sem k nny ti meg a dolgunkat, hogy abban az id ben mindenkit pasa, nagyvez r, bey n vvel illettek Ezekt l eltekintve azonban egy nagyon rdekes s tfog tanulm ny a t r k k reformkorszak r l, az n Tanzimatr l, viszont sz ks geltetik n mi t relem az olvas s hoz Kitab n do ru anla lmas i in tarihle ilgili bir ok arka plan bilgisine sahip olmam z gerekiyor lber Ortayl T rk isimlerinden, olaylardan, mekanlardan ok a km gibi s z ediyor fakat ortalama bir macar okur kitaptaki durumlara ok az a ina olur Sanki b t n bildiklerini hep birden payla mak istiyor dolay s yla yaz da d zenli yap bulunmuyor Bunun d nda tanzimat d nemi hakkinda enteresan ve kapsaml al ma

 6. Mücahit Şenol Mücahit Şenol says:

  Bu kitab okud umda asl nda Cumhuriyet devrimlerinin bir o unun temelinin Osmanl zaman nda at ld n g rd m Yani u andaki alg n n aksine, Osmanl ile T rkiye Cumhuriyeti aras nda keskin bir izgi olmad n , g n m zdeki modern T rkiye nin II Mahmud d neminden itibaren ba layan T rk Modernle mesi nin bir r n oldu unu anlad m.Bug nk slam lkelerinin kar la t klar sorunlarla laik hukuk d zeni, aile kavram ndaki de i im Osmanl n n daha nceden kar la t n g rmek insan a rt y Bu kitab okud umda asl nda Cumhuriyet devrimlerinin bir o unun temelinin Osmanl zaman nda at ld n g rd m Yani u andaki alg n n aksine, Osmanl ile T rkiye Cumhuriyeti aras nda keskin bir izgi olmad n , g n m zdeki modern T rkiye nin II Mahmud d neminden itibaren ba layan T rk Modernle mesi nin bir r n oldu unu anlad m.Bug nk slam lkelerinin kar la t klar sorunlarla laik hukuk d zeni, aile kavram ndaki de i im Osmanl n n daha nceden kar la t n g rmek insan a rt yor Di er slam lkerinden 100 sene ileride oldu umuzu g rmek beni a rtt ve gururland rd

 7. Gökberk Gökberk says:

  Tarih kitaplar nda okutulan n d nda Osmanl mparatorlu u nun Gerileme d nemi olarak adland r ld d nemde ya anan geli meleri renmek, d nemin ad n n asl nda uygunsuz oldu unu g rmek ve Cumhuriyet d nemine etki eden olaylar ve g r leri anlamak i in ger ek bir kaynak.

 8. Yahya Yahya says:

  Kitap 19 y zy l Osmanl s n konu al yor retici olmaktan ok, merak ve sorular uyand r c bir tarzda yaz lm t r ki, bunu yazar da giri te belirtir Bununla beraber tabii ki olaylar n temelini anlat r, yaln z s k bir kronoloji takip etmeden Konular n belli bir s ras elbette var, ancak paragraflar aras birbirine girdi inden takip etmesi dikkat ister Daha ok olaylardaki kilit noktalar zerinde durdu u i in okumas n ben ahsen daha kolay ve ak c buluyorum, fakat buna ra men kitab okumam Kitap 19 y zy l Osmanl s n konu al yor retici olmaktan ok, merak ve sorular uyand r c bir tarzda yaz lm t r ki, bunu yazar da giri te belirtir Bununla beraber tabii ki olaylar n temelini anlat r, yaln z s k bir kronoloji takip etmeden Konular n belli bir s ras elbette var, ancak paragraflar aras birbirine girdi inden takip etmesi dikkat ister Daha ok olaylardaki kilit noktalar zerinde durdu u i in okumas n ben ahsen daha kolay ve ak c buluyorum, fakat buna ra men kitab okumam d nd mden daha ok vakit ald , belki d nd r c oldu undand r Yazara gelince, o unlu un tan mas yla birlikte, laik liberal cumhuriyet i oldu unu yine de belirteyim Bu d nya g r yle birlikte, olaylar objektif bir y nle anlatt kan s nday m Yani olaylara bir y n verme abas yok, kendi yorumuna at flarda bulunsa bile, ba ms z bir ara t rmayla tetkik edilecek seviyede effaf ve d r st yazm nk ekseriyetle kaynak verir ve de erlendirmesinin mant ki dayanaklar n a klar Bu y n yle Ortyal n n kitaplar n okumas n seviyorum Ancak arada s rada k sa c mleler aras nda yorumsuz yarg lar verdi i de oluyor

 9. Βαγγέλης Βαγγέλης says:

  First, I would like to point out that I have read the Greek edition As a result, I ought to say that there were certain mistakes as far as the text alone is concerned Well, in relation to the general perspective of the author it should be stressed that the book is an apology for the Tanzimat period from a pro westernization, but nonetheless Turkish point of view Consequently, impartiality is not included in the research questions Lastly, I wish to emphasise that solely from a scientific stan First, I would like to point out that I have read the Greek edition As a result, I ought to say that there were certain mistakes as far as the text alone is concerned Well, in relation to the general perspective of the author it should be stressed that the book is an apology for the Tanzimat period from a pro westernization, but nonetheless Turkish point of view Consequently, impartiality is not included in the research questions Lastly, I wish to emphasise that solely from a scientific standpoint I would rather readabout the economic foundations of the Empire and the consequences of underdevelopment to the social and political structure of the State I rate this book with 3.5 stars unfortunately Goodreads offers no decimal alternative

 10. Dilek Dilek says:

  lber hocan n n kteli anlat m yla tam bir akademik tarih kitab diyebilirim 1822 1922 y llar yani Cumhuriyetin ilan ncesinde ya anan b y k de i imler yer almakta Kurumlardaki k kl de isiklikler ve h zla de i en toplumu a k a g stermekte Lise kitaplar m zda 1 nitede belki 1 ayda k sa ba l klarla anlat lan olaylar lber hoca taraf ndan ok g zel analiz edilmi Tanzimat ferman , Islahat ferman , 1.Me rutiyet ve 2.Me rutiyet ve zaman n ayd n isimleri kitab n as l kahramanlar En ok da ta lber hocan n n kteli anlat m yla tam bir akademik tarih kitab diyebilirim 1822 1922 y llar yani Cumhuriyetin ilan ncesinde ya anan b y k de i imler yer almakta Kurumlardaki k kl de isiklikler ve h zla de i en toplumu a k a g stermekte Lise kitaplar m zda 1 nitede belki 1 ayda k sa ba l klarla anlat lan olaylar lber hoca taraf ndan ok g zel analiz edilmi Tanzimat ferman , Islahat ferman , 1.Me rutiyet ve 2.Me rutiyet ve zaman n ayd n isimleri kitab n as l kahramanlar En ok da tarafs z bak a s , bilimsel yakla mlar n ok seviyorum Olaylara geni a dan bakmas , yapt k yaslamalar ok yerinde E er bir tarih kitapl yap yorsan z mutlaka lber hocan n her kitab yer almali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *